זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 82 שנים לפחות. בהתאם לחוק, רשאי נציב שירות המדינה להורות על יציאתו לקצבה של עובד כנ"ל מטעמים ארגוניים, מסיבות בריאות לקויה של העובד, מטעמים פדגוגיים, או מטעמים אחרים שבטובת השירות. בנסיבות המזכות אותו עובד שפוטר מהשירות מטעמים רפואיים  .5 שנות 10 . השלים 1 : ) לחוק הגמלאות), דהיינו 2( 15 בגמלה (סעיף . השלים חמש שנות שירות 2 . שירות במדינה בכל דרגת נכות שהיא 25% לפחות, ודרגת הנכות, שנקבעה לו על ידי הוועדה הרפואית, היא או יותר. האמור לעיל מותנה בכך שלא הוגבלה זכותו לגמלאות בעת קבלתו לשירות, או שאין קשר סיבתי בין הליקוי שבגללו הוגבלו זכויותיו לגמלה בעת כניסתו לשירות לבין הליקוי שבעטיו נאלץ לפרוש. עם זאת, גם אם הוגבלה זכותו לגמלאות ונמצא שיש קשר סיבתי בין הליקוי, שבגללו הוגבלו זכויותיו לגמלה בעת כניסתו לשירות לבין הליקוי שבעטיו נאלץ לפרוש - יחול עליו חוק הגמלאות לעניין שנות 15 זכויותיו לקבלת קצבה. למרות האמור לעיל, אם השלים שירות, יהא גילו אשר יהא, ולעניין המענק - אם בעת פרישתו שנות 10 אחרי 60 לפחות, או אם הגיע לגיל 55 מהשירות הגיע לגיל 10 שירות. כן יחול חוק זה על שאיריו של העובד אם נפטר אחרי א' לחוק). 94 שנות שירות (סעיף . עובד שפוטר מהשירות מטעמים אחרים (אך לא מטעמים שיש בהם 6 משום פסילה לשירות המדינה, לפי החלטת ביה"ד למשמעת) בהיותו שנות שירות לפחות. פיטורים אלה טעונים 10 או יותר, לאחר 42 בגיל ) לחוק הגמלאות).  4( 15 אישורו של נציב שירות המדינה (סעיף שנים, שלא בנסיבות 10 . עובד שנסתיים שירותו לאחר ששירת 7 המנויות באחת מהאפשרויות הנזכרות לעיל, אם הודיע בכתב לנציב שירות המדינה, לא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום שירותו, כי הוא בוחר בזכויות לגמלאות לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) א' לחוק). את הקצבה יקבל, בדרך כלל, 17 עקב סיום השירות (סעיף ג' לחוק).  46 (סעיף 67 בהגיעו לגיל : עם זאת קיימת אפשרות שהעובד, במקרים מיוחדים הערה המפורטים בסעיף הנ"ל בחוק, יהיה זכאי לקבלת הקצבה עוד לפני  .67 הגיעו לגיל . עולה חדש וזכויות מחו״ל 8 לחוק הגמלאות) 31- ו 27 (תיקון מי שנתקבל לשירות המדינה תוך שנתיים מיום עלותו ארצה ושירת שנים לפחות עד פרישתו, ואינו מקבל קצבת פרישה מעבודה או 10 תשלומי ביטוח סוציאלי ממדינה אחרת, וביום התקבלו לשירות היה ממשכורתו הקובעת. 35%- שנה לפחות, לא תפחת קצבתו מ 50 בן ממשכורתו הקובעת 2% עובד כאמור יהיה זכאי לתוספת קצבה של שנים, ובלבד שקצבתו לא 10- בעד כל שנת עבודה נוספת מעבר ל : ספר אסמכתא ( 1.4.87 : תחולה ממשכורתו זו. 70% תעלה על .)25.3.88 מיום ז' בניסן תשמ"ח 1244 החוקים עולה חדש כאמור לעיל הזכאי להגדלת תקופת שירות מכוח סעיף ב' בגלל אחד מאלה -  100 ; שירות מחתרתי בחו"ל .1 ; היותו אסיר ציון .2 . היותו ניצול רדיפות הנאצים; 3 היותו הורה שכול או אלמנה כמשמעותם בחוק משפחות חיילים .4 ; 1950- שניספו במערכה (תגמולים ושיקום) התש"י  - טעמים רפואיים ומשפחתיים .5 לכל שנה נוספת 35%+2%- יהיה זכאי לשתי ההגדלות (דהיינו: ל ההגדלות לפי הפירוט לעיל, ובלבד שהקצבה + ) שנים 10- מעבר ל המוגדלת לא תעלה על הכפלת מלוא תקופת שירותו במדינה בפועל 1328 בחוק הגמלאות, ס"ח 20 לסעיף 31 ' : תיקון מס אסמכתא ( .)10.8.90 מיום שנים לא 10 הנ"ל לחוק - מי שעבד 31 : לפי תיקון מרכז המורים מבהיר .60% שנים לא תעלה קצבתו על 15 . מי שעבד 40% תעלה קצבתו על  67 חובת הפרישה לקצבה בגיל חוק שירות המדינה (גמלאות) מחייב את נציב שירות המדינה להורות על שנות שירות לפחות. 10 לאחר 67 יציאתו לקצבה של עובד שהגיע לגיל באוגוסט, 31 עד ליום 67 לפיכך עובדי הוראה, אשר הגיעו ויגיעו לגיל יקבלו מהלשכה המחוזית, או המחלקה, או האגף שהם שייכים אליהם (כגון: המחלקה להכשרת עובדי הוראה, המחלקה לחינוך מבוגרים, האגף לחינוך ותרבות לערבים, האגף לחינוך התיישבותי, החינוך הימי והפיקוח על פעילות של"ח, שיש לראותם לצורך זה כלשכות מחוזיות) חובתם לפרוש לגמלאות בסוף החודש בו מלאו הודעה רשמית על . ההחלטה על הארכת השירות עד או בסוף שנת הלימודים 67 להם סוף שנת הלימודים היא לפי שיקול דעתו של משרד החינוך. להודעה יצורפו טפסי תביעה לגמלה וכל יתר המסמכים שעליהם למלא עם פרישתם לגמלאות.  עם זאת, בהתאם למדיניות הנהוגה בנציבות שירות המדינה, עובד שנה טרם השלים 67 הוראה אשר מועסק על פי חוזה גיל ובהגיעו לגיל משרה לפחות, רשאי להגיש בקשה למנהל המחוז 1/3- שנות שירות ב 10 שנות שירות, וזאת על מנת ליצור 10 להארכת שירות עד להשלמת 1/ : חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ד אסמכתא לעובד זכאות לקצבת מינימום ( ). ההחלטה הסופית היא בידי נציב שירות המדינה. 29 '  עמ דרגת שכר בפנסיה להורים שכולים הורים שכולים, המבוטחים בפנסיה תקציבית כעובדי המדינה, זכאים להעלאה בדרגה טרם פרישתם. חודש לפני על החשבות לדאוג לשינוי הדרגה בתלוש המשכורת . האישור יינתן דרך ועדת הגמלאות של משרד החינוך הפרישה והנציבות לכל מקרה ומקרה. למורים, 8 הדרגה המקסימאלית במקרה כנ"ל ב"אופק חדש" תהיה ודרגה ג' למנהלים/ולסגנים, שכן דרגה זו - לכלל עובדי המדינה - היא אחת פחות מהדרגה המקסימאלית לאותו דירוג. בעולם טרום הרפורמה - תהיה הדרגה המקסימאלית - ד"ר. , ושינוי זה לצורכי גמלה בלבד : השינוי בדרגת הפרישה הוא הבהרה לדרגתו ו/או השכלתו הפורמאלית אינו מבטא קביעה אחרת באשר של עובד ההוראה. .)9/2014 ,8/13 ,1/2012 : חוזר בני בנימין אסמכתא ( עו"ה שאושרה להם דרגת פרישה ע"י כא"ב זכאים לקבל את הפיצויים, ככל שמגיע, פדיון ימי מחלה והמענקים הנוספים בהתאם לרכיבי השכר .)12/15 הכוללים את דרגת הפרישה (חוזר בני בנימין  גמלת שאירים )1970 - (חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) תש"ל א. הקצבה לשאירי עובד שנפטר בזמן שירותו עובד מדינה שנפטר לאחר ששירת שלוש שנים לפחות, זכאים שאיריו לקצבה ששיעוריה קבועים ואינם מושפעים מאורך שירותו של הנפטר - לפי המפורט להלן: ממשכורתו 40% ,* , כל עוד לא נישאו בשנית לבן הזוג או לבת הזוג  .1 הקובעת של הנפטר. , ואם הם 20 , כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם (עד גיל ליתומים .2 לכל 10% - ) ויש בן זוג 21 משרתים בשירות סדיר בצה"ל - עד גיל לכלל היתומים אף אם אין יותר מיתום אחד. 5% יתום, בתוספת . ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם, כאמור, ואין בן זוג 3 לכלל היתומים, אף 15% לכל יתום בתוספת 15% - הזכאי לקצבה אם אין יותר מיתום אחד. לכל אחד, ובאין 10% - , כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם לתלויים .4 לכל אחד. 15% - אחרי הנפטר לא בן זוג ולא יתומים הזכאים לקצבה השיעור המקסימלי של קצבה לשאיריו של עובד שנפטר בשירות ממשכורתו הקובעת של הנפטר. 70% הועמד על : במסגרת "שאירים" כלולים גם ידוע או ידועה בציבור, ילד לתשומת לב חורג, מאומץ או נכד, שאינו עומד ברשות עצמו ואשר פרנסתו על הנפטר; הורה שאינו עומד ברשות עצמו ואשר פרנסתו על הנפטר; אח או אחות החודשים שקדמו לפטירה ואשר פרנסתם על הנפטר. 12 - שגר/ה עם הנפטר ב * בן זוג הזכאי לקצבה ונישא ישולם לו מענק כסכום הקצבה שהיה ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==