זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 83 זכויותיך . (חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח 36  זכאי לה לולא נישא כפול .)19298 ' עמ 31 , כרך 1970 - משולב) תש"ל שאיריו של נפטר לעניין חוק זה הם בין השאר: "ילדו, ילדו . החורג וילדו שאינם ברשות עצמם" המבחן להכרה בילדו של נפטר כשאיר, שאינו ברשות עצמו, הוא מבחן דו שלבי. ראשית עליו להוכיח, כי אין לו הכנסה כדי מחייתו. שנית - עליו להוכיח, כי אין הוא מסוגל לעבוד ולכלכל את עצמו. ב. הקצבה לשאירי עובד שנפטר לאחר פרישתו שאירי עובד שנפטר לאחר פרישתו (פנסיונר) זכאים לקצבת שאירים לפי המפורט להלן: מקצבת הפרישה 60% , , כל עוד לא נישאו בשנית לבן או בת הזוג .1 ממשכורתו הקובעת 40% של הנפטר ובלבד שקצבה זו לא תעלה על של הנפטר. 15% - . ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בן זוג 2 מקצבת הפרישה של הנפטר לכל יתום. 15% - , כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן זוג ליתומים  .3 לכלל היתומים, אף אם 15% מקצבת הפרישה לכל יתום בתוספת אין יותר מיתום אחד. , כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ובאין אחרי הנפטר לתלויים .4 מקצבת הפרישה לכל אחד. 20% - לא בן זוג ולא יתום הזכאי לקצבה השיעור המקסימלי של קצבת השאירים, כמפורט לעיל, לא יעלה על מקצבתו של העובד אילולא נפטר. 90% פרוצדורה: שאירי גמלאי, שקיבל גמלאות מאוצר המדינה ונפטר, : חייבים להודיע , ירושלים 23 , ת"ד 21 , משרד האוצר (רח' יפו למינהל הגמלאות .1 ) בצירוף צילום תעודת פטירה והודעה על השאירים 9100001 שנותרו. מינהל הגמלאות שולח שאלון לפרטים אינפורמטיביים כדי לקבוע זכאות לתשלום הקצבה לשאירים, על פי חוק שירות המדינה (גמלאות). בחודש הפטירה מקבלים השאירים את הגמלה במלואה. במקום המגורים של המנוח. למוסד לביטוח לאומי .2 , תל 8 בהסתדרות המורים (בן סרוק למחלקה לביטוח חיים ונכות .3 אביב) בצירוף תעודת פטירה, אם המנוח היה מבוטח בקרן זו.  )5/12 - (חוזר בני בנימין ליורשים 161 מילוי טופס כאשר עובד נפטר, התשלום ייעשה רק כנגד הצגת צו ירושה או קיום צו צוואה, שיציגו היורשים. לפיכך, ועל מנת לא לפגוע בקבלת כספים של הנפטר/ת ליורשים, ב' על פי צו הירושה שבו מופיעים היורשים. 161 יש למלא טופס  היוון  )14.9.78 - (הוכן על ידי מח' הגמלאות במשרד האוצר היוון פירושו המרת חלק מהקצבה בסכום כסף חד-פעמי.   : מועד הגשת בקשה להיוון פנסיונר הזכאי לקצבת פרישה, אשר בעת תביעתו לגמלה לא ביקש להוון חלק מקצבתו, זכאי לעשות זאת תוך שנתיים ממועד פרישתו מהשירות.  : בקשה להיוון קצבה הרוצה להוון חלק מקצבתו יגיש בקשתו בכתב לממונה על תשלום הגמלאות, ויציין את האחוז המבוקש. האחוז המהוון אינו יכול לעלות מהקצבה. 25% על  : מהות ההיוון היוון חלק מהקצבה הנ"ל מהווה המרת האחוז המהוון מהקצבה לתקופה של שש שנים, תמורת תשלום חד-פעמי המחושב לפי לוח אקטוארי, הצמוד לגילו של המבקש במועד ההיוון (החישוב נעשה במשרד האוצר בלבד).  : קצבה מופחתת עקב ההיוון היוון אדם חלק מקצבתו, תופחת קצבתו ממועד ההיוון ועד תום שש שנים מאותו מועד, באחוז הקובע מהקצבה המגיעה לזכאי לולא ההיוון, 25% כפי שקצבה זו משתנה מזמן לזמן. פירושו של דבר, כי אדם שהיוון מהשינויים שיחולו בקצבתו, ולא יקבל כל 75%- מקצבתו ייהנה רק מ שנים יחזור הזכאי לקצבת פרישה 6 תוספת על החלק המהוון. כעבור לקבל את קצבתו במלואה, כשיעורה לפני שנעשה ההיוון.  : זכויות שאירי פנסיונר שהיוון חלק מקצבתו נפטר הזכאי לפני תום שש שנים ממועד ההיוון, תחושב קצבת שאיריו כאילו לא היוון הזכאי כל חלק מקצבתו. : היוון חייב בניכוי מס על פי החוק. לתשומת לב הסדרי פנסיה במימון המדינה לעובדי הוראה המועסקים בבעלויות והמבוטחים בקרנות החדשות  ואשר יכנסו לתוקף החל מתום שנת הלימודים תשס"ט )4.11.08 (מכתב הממונה על השכר באוצר למנכ"לית משרד החינוך מיום עובד הוראה, שבתקופת העסקתו בשירות המדינה חל עליו הסדר .1 פנסיה תקציבית ושירותו במדינה הסתיים לאחר פחות מעשר שנות שירות ולא קיבל פיצויי פיטורין ועבר לעבוד בהוראה תוך שנה מיום הפסקת עבודתו בשרות המדינה בבעלות אחרת , יהא זכאי לסכום, במערכת החינוך ומבוטח בקרן פנסיה חדשה מרכיבי 15.25% שיופקד בקופת גמל, לפי בחירתו, אשר שיעורו יהיה המשכורת שהיו מחושבים לפנסיה תקציבית, לגבי כל חודש בתקופה לשנה 3% שחלה עליו פנסיה תקציבית, בתוספת ריבית בשיעור והצמדה למדד המחירים לצרכן, אשר יחושבו בגין התקופה שבין החודש, בגינו מבוצע החישוב, לבין החודש בו מועברים הכספים לקופת הגמל. הסדר פנסיה מוקדמת לעובדי הוראה המועסקים בבעלויות .2 : והמבוטחים בקרן פנסיה חדשה, יהא כדלקמן : זכאות הזכאות תהא במסגרת מכסת הפרישה שהוקצתה לפנסיה מוקדמת על פי קריטריונים שנקבעו בהסכמה. שנות ותק בהוראה, ביטוח בקרנות פנסיה 10 תנאי הסף לזכאות הם שנה. 50 - ובגיל פרישה מינימלי תקופת הזכאות - החל מחודש שלאחר הפרישה לפנסיה מוקדמת ועד לחודש בו הגיע עובד ההוראה לגיל פרישת חובה, כמשמעו בחוק .2004 - גיל פרישה, תשס"ד חישוב הפנסיה ייעשה בהתאם לנתונים האישיים. במקרה בו עובד הוראה היה מבוטח בחלק מתקופת עבודתו א. - הפנסיה בקרן פנסיה ותיקה ובחלקה בקרן פנסיה חדשה המוקדמת תהא מורכבת משתי קצבאות: בגין תקופת עבודה במהלכה הצטברו הזכויות בקרן פנסיה • - על פי תנאי הסכם השלמות, שנחתם בין המדינה לקרן ותיקה הותיקה, והיא תשולם ע"י גורם שייבחר ע"י החשב הכללי. בגין תקופת עבודה במהלכה הצטברו הזכויות בקרן פנסיה • חדשה - ובלבד שעל פי תקנון קרן הפנסיה החדשה יהיה זכאי לתשלום קצבה מקרן זו. חישוב הפנסיה ייעשה בהתאם לנתונים האישיים. • עובד הוראה שהקפיא זכויותיו בפנסיה תקציבית ועבר לעבוד ב. - בבעלות וזכויותיו כיום בקרן פנסיה חדשה הפנסיה תהיה מורכבת משתי קצבאות: - בגין תקופת עבודתו בשירות המדינה (פנסיה תקציבית) • בהתאם להוראות חוק שירות המדינה גמלאות. - לפי תקנון קרן בגין תקופת ביטוחו בקרן הפנסיה החדשה • הפנסיה בה הוא חבר. עובד הוראה הפורש בפרישה מוקדמת משירות המדינה (פנסיה .3 תקציבית) וחל לגביו הסכם רציפות עם קרן פנסיה ותיקה בגין תקופת עבודה בהוראה אצל בעלות אחרת ונכלל במסגרת מכסת - יהא זכאי לפנסיה תקציבית על פי חוק שירות המדינה הפרישה גמלאות ובנוסף - לקצבה מקרן הפנסיה הותיקה, בהתאם להוראות פרק י"א לתקנון האחיד. חישוב הקצבה יהא לפי שיעור הקצבה כפי שמגיע לעובד בהגיעו לגיל הזכאות לקבלת קצבה מהקרן.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==