זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 84  חובת המעביד לבטח בפנסיה מקיפה אנו חוזרים ומשננים את חובת הבעלויות על מוסדות החינוך לבטח את עובדי ההוראה המועסקים על ידם בהסדרי פנסיה מקיפה באחת הקרנות המאושרות ע"י אגף שוק ההון באוצר.  מעבידים, שאינם מבטחים את כל עובדי ההוראה המועסקים על ידם באחת מהקרנות הנ"ל ו/או אינם משלמים את דמי התגמולים המעודכנים, חשופים לתביעות משפטיות, הן מצד קרנות הפנסיה מכוח , הן מצד עובדים מכוח חוק הסכמים 1957 - חוק הלנת השכר, תשי"ח , והן מצד שאירי העובד מכוח חוק הסכמים 1957 קיבוציים, תשי"ח 17.5.93 מיום 10/ : חוזר נג אסמכתא קיבוציים ו/או חוק החוזים ( בחתימת ש' שטמפפר, מנהל המחלקה לתנאי שירות עובדי הוראה במשרד החינוך). נקבע בחקיקה, שהפנסיה תעודכן 15.6.2010 : ביום עידכון הפנסיה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, אחת לשנה, בגימלת ינואר. הראל מנוף - קרן הפנסיה  לחברי הסתדרות המורים תכנית הפנסיה המקיפה של הראל מנוף מעניקה למורה ולבני משפחתו שבחרו להיות מבוטחים בהראל מנוף כיסוי לפנסיית זקנה, נכות ושאירים במגוון רחב של מסלולים ופתרונות ייחודיים המאפשרים למורה לבחור את המסלול המתאים לו על מנת לשמור על רמת חיים נאותה בגיל פרישה ובעת העבודה. הטבות ייחודיות למורים עובד הוראה החבר בהסתדרות המורים  שיצטרף לקרן הפנסיה הראל מנוף, יהנה מדמי ניהול מהנמוכים בשוק הפנסיה.  הטבות בתקופת חל"ת ובתקופת פרישה מוקדמת עובד הוראה, הנמצא בחופשה ללא תשלום או בפרישה מוקדמת זכאי לקבלת הנחה משמעותית בדמי הניהול. קבלת ההנחה מותנית בהמצאת אישור לקרן על שהות בחל"ת או בפרישה מוקדמת. הטבות לבני זוג וילדים בני זוג וילדים של עובד הוראה החבר בהסתדרות המורים, יוכלו ליהנות אף הם מתנאי דמי הניהול להם זכאים המורים ובלבד שלא חל עליהם הסדר אחר בהראל. תשלומים לתוכנית ההפקדות לקרן הפנסיה נהנות מהטבות מס (בעת ההפקדה, במהלך ניהול הכספים בקרן ובעת תשלום הפנסיה). שיעורי ההפקדות החודשיות לקרן הפנסיה החדשה יכולים להיות במסגרת הטווחים הקבועים בתקנות מס הכנסה המאפשרים מגוון אפשרויות.  בקרן פנסיה חדשה קיימת תקרת שכר מבוטח כאשר, בהתאם לתקנות מס הכנסה, דמי הגמולים המירביים שניתן להפקיד מידי חודש  הם  מפעמיים השכר הממוצע במשק (הפקדה חודשית 20.5% עד לשיעור של .)2013 ש"ח נכון לשנת 3,600- של כ עקרונות קרן הראל מנוף פנסיה התכנית כוללת כיסויים ביטוחיים למקרה של נכות (מלאה או חלקית) או למקרה פטירה, חלילה.  לגבר, יסתיימו הכיסויים הביטוחיים, (למעט 67 לאישה וגיל 64 בגיל מבוטחים במסלול ביטוח "עתיר חסכון פרישה מוקדמת,"בו יסתיימו .)60 בגיל גמישות בבחירת המוצר: מגוון אפשרויות לבחירת תכנית המותאמת לאופיו של המבוטח, מצבו האישי (נשוי, רווק, צעיר, מבוגר וכד'..) למצבו הכספי (תשלום מלא/חלקי/ביטוח ריסק בלבד). : המסלולים וההסדרים הקיימים בקרן הסדר למבוטח יחיד ללא שאירים הסדר בו לא נרכש כיסוי ביטוחי לשאירים ובכך גדל מרכיב החיסכון לגיל הפרישה. הסדר זה יכול לחול בכל אחד ממסלולי הביטוח. ההסדר חל רק על מי שהינו יחיד, בכפוף למילוי הצהרת יחיד. לתשומת ליבך, במידה והעמית לא מודיע על המשך היותו מבוטח יחיד, המסלול חודשים ממועד ההצהרה על היותו מבוטח יחיד. 24 משתנה אוטומטי לאחר הסדר למבוטח יחיד עם ילדים הסדר זה אשר אין בו כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג מעניק ליתום/ים מפנסיית השאירים המלאה. 100% פנסיית שאירים המגיעה עד הסדר זה מאפשר הגדלת החיסכון לגיל פרישה ואפשרי בכל אחד ממסלולי הביטוח.  ההסדר חל רק על מי שהינו יחיד עם ילדים, בכפוף למילוי הצהרת יחיד עם ילדים. פנסיית זיקנה פנסיית הזיקנה באה להבטיח לך ולמשפחתך המשך קיום בכבוד לאחר גיל הפרישה.  .60 מבוטח בקרן זכאי לפרוש ולהתחיל לקבל פנסיית זיקנה החל מגיל פנסיית הזיקנה משולמת מדי חודש למשך כל ימי חייו של הפנסיונר. בעת פטירה, בן/בת הזוג** ימשיכו לקבל פנסיה למשך כל ימי חייהם! אפשרות בחירה במסלולי פרישה מגוונים (הבחירה תעשה בסמוך ולפני הפרישה) .)60 . קביעת מועד תחילת קבלת הפנסיה (החל מגיל 1 . קביעת שיעור הפנסיה שתשולם לבן או לבת הזוג בעת פטירת הפנסיונר. 2 ,60- . אפשרות הבטחת פנסיית זיקנה לכל החיים אך לא פחות מ 3 חודשים ובלבד שהגיל הפנסיוני בסיום 240   או 216 ,180 ,120 שנים. 85 התקופה האמורה לא יעלה על . אפשרות להוון החל מגיל פרישה את פנסיית הזיקנה (קצבה חודשית) 4 (ה) לחוק 23 שעולה על סכום הפנסיה המזערי כהגדרתו בסעיף הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה ובנוסף מפנסיית הזקנה במשך 25% אפשרות לקבל סכום חד פעמי של עד חמש השנים הראשונות. במסגרת סל ההטבות לחברי הסתדרות המורים, הינכם רשאים לפנות ליועצים מקרן הפנסיה, בסמוך לפרישה, לקבלת יעוץ על מסלולי הקצבה האפשריים וההבדלים בין המסלולים. פנסיית שאירים תוכנית פנסיה המבטיחה תשלום פנסיה לשאירים במקרה של פטירת מבוטח פעיל. בן או בת הזוג יקבלו פנסיה חודשית לכל ימי חייהם. פנסיה נוספת .21 תשולם בגין היתומים עד הגיעו של אחרון היתומים לגיל יתרונות בפנסיית שאירים כיסוי מלא למלחמה וטרור במקרה של אירוע הנובע מפעולות איבה, טרור ומלחמה, תשולם פנסיית שאירים ללא קיזוז הפנסיה שתתקבל עפ"י החוק. פיצוי מיוחד לאלמן/אלמנה במסלול מוטה שאירים* מפנסיית השאירים 85% במסלול זה יהיה שיעור הפנסיה לאלמן/ה . כמקובל ביתר המסלולים 60% ולא קיים כיסוי ביטוח כיסוי ביטוח זמני למקרה פטירה למבוטח יחיד יום למבוטח יחיד / יחיד עם ילדים  (ללא 90 זמני למקרה פטירה למשך שאירים) אשר ויתר על הכיסוי הרלוונטי לשאירים,  מצבו המשפחתי יום ממועד 90 השתנה והוא נפטר בטרם הודיע לקרן על השינוי תוך השינוי בסטטוס המשפחתי. החזר כספי למבוטח שנפטר ללא שאירים ההון הצבור יוחזר למוטבים שקבע המבוטח ובמידה ולא קבע מוטבים - יוחזר ליורשים החוקיים. פנסיה מוגדלת ליתום/ים מפנסיית השאירים אשר 100%- אם אין אלמן/ה, היתומים זכאים ל זכאי/ת לה אלמן/ת מבוטח/ת (באין אלמן/ה נוסף/ת הזכאי/ת לפנסיית שארים ולמעט במסלול עתיר חסכון פרישה מוקדמת). פנסיית נכות פנסיית נכות משולמת במקרה של אובדן כושר עבודה מתאונה או ממחלה חו"ח. מבוטח שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה ימים 90- לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, בתקופה של למעלה מ רצופים, יהיה זכאי לפנסיית נכות. פנסיית הנכות תשולם במלואה (לנכות מלאה) או בחלקה (לנכות חלקית) למשך תקופת הנכות שאושרה, אך לא יותר מגיל הפרישה בתוכנית הפנסיה. בעת תשלום פנסיית הנכות תמשיך הקרן לשלם דמי גמולים שוטפים, שיתווספו לחיסכון לפנסיית זיקנה, כך שבהגיע נכה לגיל הפרישה הוא יהיה זכאי לפנסיית זיקנה על-פי הסכום שנצבר בתוכנית. ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==