זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 85 זכויותיך יתרונות בפנסיית נכות הסדר ביטוח מיוחד - "פנסיית נכות מתפתחת" הסדר זה מאפשר למבוטח לבחור בהגדלת פנסיית הנכות, מרגע קבלתה, ובכך להתחקות אחר התפתחות שכר מייצגת. 2% בשיעור שנתי של הבחירה באפשרות זו קיימת בכל אחד ממסלולי הביטוח בקרן למעט במסלול עתיר חסכון פרישה מוקדמת אשר הכיסוי הביטוחי בו מסתיים  . יש צורך להודיע לקרן הפנסיה על הבחירה בהסדר זה. 60 בגיל כיסוי מלא למלחמה וטרור כיסוי מלא לנכות כתוצאה מפעולות טרור, פעולות איבה, מלחמה ומילואים.  ייצוג בועדה הרפואית  במקרה של הליך ערעור של תביעת נכות שהוגשה לקרן ונדחתה, אנו מאפשרים למבוטח למנות רופא מטעמו, אשר ייצג אותו מול הוועדה הרפואית שדנה בתביעתו. פיצוי רטרואקטיבי - פרנצ'יזה תשלום רטרואקטיבי עבור שלושת החודשים הראשונים בהם לא מבוצע תשלום, כאשר בחודשים הרביעי, החמישי והשישי ישולם פיצוי כפול עבור חודשים אלו. כיסוי לשמירת הריון אובדן כושר עבודה הנובע משמירת היריון או מסיבוכי היריון יכוסה ע"י הקרן.  במקרה של תאונת פנסיית נכות משופרת במקרה של פגיעה בעבודה מפנסיית הנכות, 30%- עבודה תשלם הקרן פיצוי חודשי שלא יפחת מ בנוסף לתשלום פנסיית הנכות מהמוסד לביטוח לאומי. פטור ממבחן הכנסה לא קיים קיזוז בתשלום פנסיית הנכות במקרה של נכה המשתכר מעבודה נוספת  או מפנסיה של נכה חלקי, שהכנסתו החלקית עלתה כתוצאה מיציאתו לעבודה. תביעה על-פי חוק הנכים הקרן לא תקזז מפנסיית הנכות פיצוי שיתקבל מתוקף חוק הנכים (פגיעה במלחמה או בשירות צבאי). שחרור מתשלום דמי גמולים בכל תקופת תשלום פנסיית הנכות, הקרן תמשיך להפקיד דמי גמולים לחשבונו של המבוטח, והחיסכון של המבוטח לגיל פרישה ימשיך לגדול בהתאמה. נכה סיעודי נכה שהוכר כסיעודי בהתאם להגדרות התקנון יהיה זכאי לתוספת של מהשכר הקובע. 100%- וזאת עד ל 40% מסלולי ביטוח תוכנית הפנסיה מאפשרת לך להצטרף למגוון מסלולי חיסכון וביטוח בהתאם לצרכיך האישיים. גם לאחר הבחירה הראשונית ובמהלך החברות בקרן, ניתן לעבור בין מסלולי הביטוח השונים. להלן מסלולי הביטוח - לבחירתך {ככל שלא בחרת מסלול ביטוח , שהינו 75% מסוים, הינך מבוטח במסלול פנסיה מקיפה נכות מוגדלת מסלול ברירת המחדל של הקרן: מסלול פנסיה מקיפה במסלול זה סכום פנסיית הנכות וסכום פנסיית השאירים יהיו בסכום קרוב לפנסיית הזיקנה הצפויה.  75% מסלול פנסיה מקיפה נכות מוגדלת מסלול ברירת המחדל של הקרן הממקסם את הכיסוי הביטוחי לנכות בכל גיל כניסה לצד זכאות לקבלת קצבת זקנה ושאירים.  מסלול עתיר חיסכון פרישה מוקדמת  מסלול המפנה תקציב גדול יותר לפנסיית זיקנה על חשבון מרכיבים ביטוחיים. מסלול זה מתאים למבוטחים המעדיפים פנסיית זיקנה גבוהה על פני תשלום לכיסויים ביטוחיים לנכות ולשאירים. תנאי מסלול זה .60 מוצעים כמסלול ביטוח בו הכיסויים הביטוחיים מסתיימים בגיל מסלול עתיר ביטוח מסלול המפנה תקציב גדול יותר לרכישת מרכיבי ביטוח נכות ושאירים על חשבון החיסכון. מסלול עתיר נכות מופחת שאירים מסלול הממקסם את הכיסוי הביטוחי לנכות בכל גיל כניסה וזאת כנגד הקטנת פנסיית השאירים. מסלול עתיר שאירים מסלול המעניק פנסיית שאירים גבוהה יותר לאלמן/ה. שמירה על זכויות הפנסיה גם בעת הפסקת עבודה - שמירה על רציפות הזכויות הביטוחיות גם במקרה של אי תשלום למשך חמישה חודשים. - ניתן להצטרף להסדר שמירת רציפות זכויות ביטוחיות למקרה של נכות ופטירה, בתקופות בהן המבוטח אינו מועסק בתשלום (ריסק חודש. 24 זמני) לתקופה כוללת של עד - ניתן להמשיך את ההפקדות לתוכנית הפנסיה באופן עצמאי ובהתאם ליכולת הכלכלית של המבוטח. - במידה והמבוטח אינו יכול לשלם לקרן, הוא רשאי לבקש להקפיא את זכויותיו בקרן והסכומים שנצברו ייועדו לפנסיית זיקנה בלבד. משיכת כספים - המבוטח רשאי לפדות כספים באופן חלקי או מלא בעת הפסקת עבודה, או פרישה לגמלאות, בכפוף להוראות הדין. - משיכת כספים חלקית תקטין את זכויות הפנסיה.  - משיכת כספים חייבת במס על-פי הוראות הדין. ייעוץ ושירות - מוקד שירות טלפוני מוקד שירות מקצועי ומיומן עומד לרשות העובדים לקבלת מידע .03-7348048 : *, פקס 2735 . במשך יום העבודה קרנות הפנסיה החדשות של קבוצת הראל ערוכות לתת שירות בפריסה ארצית השירות כולל: - קיום פגישות אישיות. - טיפול בזכויותיו הפנסיוניות של העובד, לרבות טיפול בריכוז זכויות עבר ככל שישנן כאלה. - סיוע במימוש מרבי של זכויות הפנסיה שצבר העובד בכל תקופות ביטוחו בקרנות הפנסיה. - טיפול בזכויות בעת סיום העבודה ו/או מעבר למקום עבודה חדש. קבלת אינפורמציה באמצעות האינטרנט לכל מבוטח לצורך קבלת נתונים בנוגע לתוכנית הפנסיה שלו. מתן סיסמה הסיסמה תינתן באמצעות פניה למוקד השירות בדוא"ל או בפניה טלפונית. : מידע כללי, מידע על תוכנית הפנסיה המידע באתר האינטרנט כולל של הראל, יתרות צבורות, כיסויים ביטוחיים, דוחות, אישורי מס, עדכון פרטים אישיים ועוד. - חישוב תחזיות פנסיוניות לשימוש המבוטחים. סימולטור , רמת-גן. 3 . כתובת הקרן: אבא הל ל www.harel-group.co.il כת ובת האתר: : אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני כהגדרתו לתשומת לב בחוק ואין בו כדי להיות תחליף לייעוץ פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. זכויות וחובות המבוטחים תהיינה כפי שהן מעוגנות בתקנון הקרן במועד האירוע המזכה, הסכם ההתקשרות, הוראות הדין והוראות הממונה על שוק ההון. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין האמור בתקנון קרן הפנסיה ובנהלי החברה המנהלת, יגבר האמור בתקנון ובנהלים.  חישוב הגמלה למורה-אם משרה לפחות וקיבלה 80% חישוב הגמלה למורה אם מורה-אם שעבדה , תוגדל גימלתה לאותן שנים 14 הטבת שכר בגין היותה אם לילד עד גיל ממשרה שלמה ובלבד ששיעור משרתה, 10% לצורכי גמלאות בשיעור לאחר הגדלה כאמור, לא יעלה על שיעור של משרה שלמה אחת. דהיינו:  ש"ש; 27 ש"ש יחושבו זכויותיה לגמלאות לפי 24 - אם עבדה ביסודי יחושבו לפי 26 ש"ש; אם עבדה לפי 28 ש"ש יחושבו לפי 25 אם עבדה ש"ש.  30 ומעלה יחושבו לפי 27 ואם עבדה 29 ; אם עבדה 21.4  ש"ש יחושבו זכויותיה לפי 19 - אם עבדה בעל-יסודי ש"ש יחושבו 21 ש"ש; אם עבדה 22.4 ש"ש יחושבו זכויותיה לפי 20 : אסמכתא ש"ש ( 24 ש"ש ויותר יחושבו לפי 22 ואם עבדה 23.4 לפי 806 , ס"ח 6791- לחוק הגמלאות, תשל"ו 14 ' החלטת הכנסת, תיקון מס  .)9.4.76 מיום

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==