זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 86 10% - להטבה של 1.9.89 : מורה אם בעל-יסודי זכאית - מיום הערה  .)15.5.89 לפחות (הסכם השכר 79% אם משרתה  חישוב שירות צבאי לצורך פנסיה לחוק החיילים המשוחררים החזרה 4- ו 12 עפ"י הוראות סעיפים לתקשי"ר - 85.133- ו 34.212 ועפ"י סעיפים 1949 - לעבודה / תש"ט אם קדמה לשירות עבודה שירות סדיר בצה"ל יובא בחישוב הפנסיה חודשים רצופים לפחות, והעובד חזר למקום עבודתו מיד עם 6 של . סיום השירות הצבאי .6.10.05 : מכתב ציון שבת, מנהל אכא"ב אסמכתא  מדריך למשפחת גמלאי שנפטר שאירי גמלאי, שקיבל גמלאות מאוצר המדינה ונפטר, חייבים להודיע:  , ירושלים) 1 , משרד האוצר (שלומציון המלכה למינהל הגמלאות .1 בצירוף צילום תעודת פטירה והודעה על השאירים שנותרו. מינהל הגמלאות שולח שאלון לפרטים אינפורמטיביים כדי לקבוע זכאות לתשלום הקצבה לשאירים, על פי חוק שירות המדינה (גמלאות). בחודש הפטירה מקבלים השאירים את הגמלה במלואה. במקום המגורים של המנוח. למוסד לביטוח לאומי .2 , תל 8 בהסתדרות המורים (בן סרוק למחלקה לביטוח חיים ונכות .3 אביב) בצירוף תעודת הפטירה, אם המנוח היה מבוטח בקרן זו.  מדריך למשפחת עובד שנפטר בשירות נפטר עובד הוראה בחינוך הרשמי אשר חוק שירות המדינה (גמלאות) חל עליו, ינהגו שאיריו כלהלן: בלשכה המחוזית . יודיעו על הפטירה למדור כוח אדם בהוראה 1 ויפנו לבירור זכויותיהם: של שלושה חודשים, לאחר הפטירה (שתנוכה משכורת א. לקבלת מהגמלה שתגיע להם). ראה פרק גמלה - "שכר לשאירי עובד שנפטר בשירות". שצבר הנפטר באותה שנה עד תמורת החופשה השנתית ב. לקבלת ליום פטירתו. ג. לבירור זכותם לפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו על ידי הנפטר. לגמלת שאירים או למענק חד-פעמי ופיצויי ד. לבירור זכותם (ראה "גמלת שאירים"). פיטורין בלשכה המחוזית ימלאו טפסי תביעה לגמלה (שאיר). אם לאחר בדיקה יתברר, שאין הם זכאים לגמלת שאירים (עובד שנפטר בטרם שנות שירות במדינה), יהיו זכאים למענק חד-פעמי (סעיף 3 השלים ) וכן לפיצויי 1970 - ) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב 27 לחוק 5 פיטורין (אם השלים הנפטר שנת שירות אחת לפחות (סעיף .)1963- פיצויי פיטורין תשכ"ג בפנייה למדור כוח אדם בלשכה המחוזית יש להצטייד בשלושה עותקים של תעודת הפטירה. במילוי הטפסים לגמלת שאירים יש לצרף גם צו ירושה ובמקרים מיוחדים צו אפוטרופסות. ישולם רק כנגד הצגת צו ירושה או קיום צו צוואה. תשלום ליורשים ה. ב' על פי צו הירושה שבו מופיעים 161 לפיכך, יש למלא טופס .)5/2012 היורשים (חוזר בני בנימין הסמוך למקום מגוריהם לבירור זכויותיהם. . יפנו למוסד לביטוח לאומי 2 לבירור חשבונות כספיים ותוכניות חיסכון שניהל . יפנו לבנק מסד 3 הנפטר (יש להצטייד בתעודת פטירה וכן בצו ירושה אם החשבון היה על שם הנפטר בלבד). קרן ( 18 1/3 %-13 1/3 בגין עבודה בשעות נוספות % . יפנו לקרן החיסכון 4 , תל אביב) לברר אם נצטברו 76 ) שבבנק מסד (שד' רוטשילד כלנית כספים לזכות הנפטר בעד עבודה בשעות נוספות (יש להצטייד מטעם המעסיק). 161 בתעודת פטירה, בצו ירושה ובטופס , תל אביב) 76 שבבנק מסד (שד' רוטשילד . יפנו לקופת גמל "גל" 5 לבירור כספים שנצטברו לזכות הנפטר בעבור רכיבי שכר שאינם 161 פנסיוניים (יש להצטייד בתעודת פטירה, בצו ירושה ובטופס מטעם המעסיק). , תל אביב, בית 29 (המרד . יפנו לקרן ההשתלמות בבנק הבינלאומי 6 התעשיינים) לבירור זכויות הנפטר בקרן (יש להצטייד בתעודת פטירה ובצו ירושה). (רח' בן . יפנו למחלקה לביטוח חיים ונכות שבאחריות הפניקס 7 , תל אביב) לבירור זכאותם למענק פטירה (יש להצטייד 8 סרוק בתעודת פטירה וצילום תלוש משכורת אחרון). ,8 , בן סרוק . יודיעו על הפטירה לאגף הארגון בהסתדרות המורים 8 .03-6922934-5 : , טל 62969 תל אביב, מיקוד  שכר לשאירי עובד שנפטר בשירות  )30.11.80 (הוראות החשב הכללי מיום 31.10.82 מיום 15/ (הודעת נש"מ מ"ג א. נפטר עובד בשירות והשאיר אחריו שאירים הזכאים לקצבה, כהגדרתם עפ"י החוק, ישולמו לשאירים שלושה תשלומים חודשיים בגובה המשכורת שהיה מקבל הנפטר אילו המשיך לעבוד, בניכוי סך כל קצבת השאירים המגיעה להם בעד אותם שלושה חודשים. ב. עובד שנפטר בשירות ושאיריו אינם זכאים לקצבה, ישולמו להם שלושה תשלומים חודשיים בלי קשר לסכום פיצויי פיטורין או מענק, שהם זכאים לו. התשלום יכלול את כל הרכיבים הנלקחים בחשבון לצורך קביעת שיעור הגמלה או פיצויי הפיטורין (ראה התוספות הקבועות במשכורת עובד ההוראה לצורכי גמלאות ופיצויים). תשלומים אלה פטורים ממס ההכנסה עד לסכום שנקבע בחוק (הקצבה המזכה). תשלום זה הוא בנוסף לתשלום המגיע למשפחת העובד שנפטר תמורת ימי חופשת המנוחה עד יום פטירתו, או משכורת העובד עד סוף החודש שבו נפטר, בשיעור שהיה משתלם לו אלמלא נפטר - הכל לפי הסכום הגדול יותר. (משירות המדינה) מדריך לעומד לפרוש לגמלאות ), או 67( מי שעומד לפרוש לגמלאות בשל הגיעו לגיל פרישת חובה מרצונו ינהג כלהלן:  באוגוסט) חייבים לפרוש 31 (עד . מורה וגננת שיגיעו לגיל הפרישה 1 או בסוף שנת הלימודים 67 לגמלאות בסוף החודש בו מלאו להם (אם קיבלו היתר ממשרד החינוך להמשיך בעבודתם עד סוף שנה"ל) 31 ועליהם למלא טפסי "תביעה לגמלה" בלשכה המחוזית (עד בינואר של אותה שנת לימודים). ממשרה מלאה 70%- מי שקצבתו מכוח שירותו בפועל אינה מגעת ל ) בשני עותקים, 2845 רשאי להגיש טופס בקשה להגדלת שירות (מדף המצוי בלשכה המחוזית, ויצרף אליו את המסמכים הרלוונטיים כגון: אישורים ממקומות עבודה קודמים בארץ או בחו"ל; מסמכים רפואיים של העובד, בן זוגו או הנתמכים על ידו; אישורים המעידים על פעילויות כגון "עלה", פעילות ציונית, פעילות מחתרתית וכו'; מסמכים המעידים על החזרי פיצויים או צירוף שירות קודם או העברת זכויות ממעסיק למעסיק. דפי מידע על הקריטריונים להגדלת שירות ניתן לקבל בלשכה המחוזית, ופורסמו בחוברת זו בסעיף "קריטריונים להגדלת שיעורי הגמלה". הגדלת שירות מחמת מצב בריאות  אפשרית בשלושה תנאים, אם בשנה שקדמה לפרישתו: . צמצם את משרתו בשליש משרה לפחות מסיבות בריאותיות. 1 . נעדר מעבודתו שלושה חודשים אחרונים (ברצף) לפני פרישתו 2 מסיבות בריאותיות. 10% . הוצאותיו הרפואיות החודשיות בשנה האחרונה עלו על 3  משכר המינימום במשק (על פי קבלות). ) - יפנה 59 ומעלה וגננת בגיל 60 (מורה בגיל . המבקש לפרוש מרצונו 2 למדור כוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית וימלא טפסי תביעה בינואר של אותה שנת לימודים. מי 31 לגמלה בשישה עותקים עד ממשרה מלאה, 70%- שקצבתו מכוח שירותו בפועל אינה מגעת ל ) בשני עותקים, 2845 רשאי להגיש טופס בקשה להגדלת שירות (מדף המצוי בלשכה המחוזית, ויצרף אליו את המסמכים הרלוונטיים, לעיל.  1 כמפורט בסעיף ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==