זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 56 ג גמולים גמול אחראי לביטחון, הג"א ומל"ח )10/ (שם האחראי לענייני ביטחון זכאי לגמול חודשי מיוחד, לפי מספר הכיתות בבית הספר. האחראי לביטחון יהיה אחראי גם לענייני הג"א ומל"ח. מהשכר המשולב, כמפורט 6% עד 4%- שיעור הגמולים לנ"ל נע מ ברשימת הגמולים. אם נמצאו שעות עודפות בתקן שעות הניהול של .)6/ ש"ש (נז 2 בית הספר, רשאי המנהל להקצות לבעל תפקיד זה עד )1.9.85 (מיום גמול הכשרות למורה בתפקיד הדרכה 1/2 עובד הוראה בתפקיד הדרכה המשלים משרתו בהוראה ועובד עד משרה בהדרכה - מקבל גמול הכשרות על החלק בהוראה (החלטת ועדה פריטטית בראשות ש' שטמפפר). גמול הכנה לבחינות בגרות וגמר )6.6.4.1 (תקנון שירות עובדי ההוראה גמול הכנה לבחינות בגרות וגמר יהא בהתאם ליחידות לימוד שאותן יהיה הגמול כלהלן: 1.4.89 מכין המורה. מיום מספר יחידות בחינה גמול בשעות ותוספת אחוזים 1 2% + ש"ש 1 2 2% + ש"ש 1.5 3 2% + ש"ש 2 4 2% + ש"ש 3 5 2% + ש"ש 3.5 שני האחוזים האמורים לעיל נגזרים מהשכר המשולב ותגבור הוראה למשרה מלאה של עובד ההוראה, לפי דרגתו וויתקו, ללא כל קשר לחלקיות העסקתו. הכין מורה כיתה לבחינת בגרות המזכה בגמול או ש"ש לפחות, לא יפחת 6 לבחינות בגרות המזכות בגמול, בהיקף של .)6.6.4.1 (תקשי"ר 2% + ש"ש 2- הגמול מ : הבהרות )8.8.02 ,25.12.01 (דניאלה סלומון . מורה המכין לחלק ממקצוע לבגרות, יקבל גמול הנגזר מהגמול הניתן 1 יח"ל 5 למקצוע כולו. דוגמה: אם התלמידים נבחנים למקצוע פיזיקה יח"ל 2 ) אך המורה מכין רק לשאלון של 2% + ש"ש 3.5- (המזכה ב X 2/5 + 2% X 2/5 ש"ש 3.5 : יקבל דהיינו: התגמול איננו לפי כל יח"ל, אלא כנגזר מהגמול לכל המקצוע. . מורה המלמד יחידה אחת מתוך שתיים (דהיינו- השנה יחידה אחת 2 ובעוד שנה או שנתיים יחידה שנייה) יקבל כל שנה מחצית הגמול. . מקצוע לבגרות הנלמד על ידי כמה מורים - יחולקו הגמול והשעות 3 ביניהם באופן יחסי.  , יקבל בשתי כיתות . מורה המלמד לבגרות-מקצוע שלם או חלקי- 4 גמול כפול (גם בשעות וגם באחוזים). . גמול בגרות משולם רק בשנה בה התלמידים ניגשים לבחינה. 5 - יחושב הגמול נחלקה הכיתה לקבוצות הוראת מקצוע (מקצועות) למורה המכין קבוצה כדלקמן: מהגמול המפורט לעיל. 25% - תלמידים 5-1 א. בקבוצה המונה מהגמול המפורט לעיל. 50% - תלמידים 9-6 ב. בקבוצה המונה מהגמול המפורט לעיל. 100% - או יותר תלמידים 10 ג. בקבוצה המונה תלמידים שהוכנו לבחינות הבגרות במספרים שונים של יחידות לימוד - יקבל המורה, הזכאי לגמול, את הגמול בהתאם למספר .2% + ש"ש 3.5 הגדול ביותר של יחידות לימוד. גמול זה לא יעלה על גמול הכנה לבגרות במתמטיקה ואנגלית )5.1.09 (הסכם קיבוצי , עבור הכנת כיתה אחת לשאלון בגרות אחד, זכאי 1.9.08 א. החל מיום שתחושב על בסיס השכר המשולב, 2% עובד ההוראה לתוספת לפי משרה מלאה, ללא קשר 2008 ותוספת 2001 , תוספת 94 תוספת לחלקיות משרתו של העובד. עבור הכנת כיתה אחת לשאלון בגרות אחד, יהיה 1.9.09 ב. בנוסף, מיום עובד ההוראה זכאי, בשנה"ל בה ניגשת הכיתה לבחינה באותו שאלון, לשעות שבועיות בנוסף להיקף משרתו בפועל כמפורט להלן: מספר סידורי של השאלון מספר שעות שבועיות 1 0.5 2 0.5 3 1 4 1 5 1 6 1.25 7 1.25 ג. גמול כאמור בסעיף קטן (א) ישולם לעובד הוראה המכין לבגרות תלמידים. עובד הוראה המכין לבגרות 10 כיתה המונה לפחות מהגמול האמור. עובד 50%- תלמידים יהיה זכאי ל 9-6 כיתה המונה 25%- תלמידים יהיה זכאי ל 5-1 הוראה המכין לבגרות כיתה המונה מהגמול האמור. ד. מובהר כי האמור בסעיף זה יבוא, לעניין חישוב גמול עבור הכנה לבגרות במקצועות מתמטיקה ואנגלית בשיטת הצבירה, במקום כל ההוראות הקיימות בנושא חישוב הגמול. גמול הכנה לבגרות באזרחות על עובד הוראה, המכין תלמידים לבחינת הבגרות באזרחות, יחולו הכללים הקבועים בהסכמים הקיבוציים הקיימים בעניין גמול אחוזי ושעות. בנוסף - עובד הוראה המבצע ליווי והנחייה של תלמידים המכינים , כחלק מבחינת הבגרות החיצונית באזרחות, זכאי באותה מטלת ביצוע שנה בה הוא מבצע ליווי והנחייה ואשר בה מוגשת מטלת הביצוע , לתוספת שעות שבועיות לצורך קבלת ציון בבחינת הבגרות החיצונית, בהתאם למספר הכולל של התלמידים בכיתה אותם הוא מנחה ומלווה כלהלן: שעות שבועיות 0.4 תלמידים ומעלה - תוספת 10 שעות שבועיות 0.2 - תוספת תלמידים 9-6 שעות שבועיות 0.1 - תוספת תלמידים 5-1 יש להתייחס לסך כל התלמידים בכיתה אחת אותם מלווה ומנחה עובד ההוראה. ש"ש. 0.4- עבור כיתה אחת לא תינתן תוספת גבוהה מ .1.9.08 : תחולה .21.5.09 : חוזר איתי הדר אסמכתא

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==