זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 55 זכויותיך ביקורי מפקח בשיעורים נוהל ביקורי מפקח בשיעורי מורה הנתון לפיקוחו הוא דבר שבחוק. לתקנות חינוך ממלכתי המסדירות עניין זה. 14- ו 13 להלן נוסח תקנות . ביקורים ודו"חות של המפקח (תיקון: תשל"ג, תשל"ח).  1 א. מפקח רשאי לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של מוסד העומד לפיקוחו וחייב לבדוק אם ההוראה היא בהתאם לתוכנית היסוד ותוכנית ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד. נקבעה למוסד תוכנית לחוק החינוך - רשאי מפקח לבקר בכל שיעור 8 נוספת לפי סעיף הניתן לפי אותה תוכנית נוספת וחייב לבדוק אם היא בהתאם לאישור השר.  ב. מצא מפקח, כי ההוראה במוסד היא לא לפי תוכנית היסוד או לפי תוכניות ההשלמה שנקבעו לאותו מוסד או שלא לפי התוכנית הנוספת שאושרה על ידי השר, רשאי הוא לתת הוראות על מנת להתאים את הלימודים לתוכניות האמורות - הכל לפי העניין - או להפסיק את הלימודים.  ג. מפקח שביקר במוסד ימסור תוך עשרה ימים לאחר כל ביקור דין-וחשבון בכתב על פעולותיו לפי תקנה זו למפקח המחוז הממונה עליו, ומפקח המחוז יעביר העתק הדין-וחשבון בתוספת הערותיו למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי - הכל לפי העניין. מפקח שביקר במוסד חינוך ממלכתי דתי חייב - נוסף לדין-וחשבון כאמור - למסור באותו זמן דין-וחשבון גם למנהל אגף החינוך הדתי.  ד. היה הדין וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל מוסד, יעביר מפקח המחוז העתק ממנו לאותו מנהל.  ה. היה הדין וחשבון נוגע לעבודתו של מורה, יעביר מפקח המחוז העתק ממנו לאותו מורה, באמצעות מנהל המוסד. : . מענה לדין וחשבון (תיקון: תשל"ג) 2 א. מנהל מוסד או מורה, שקיבל העתק מדין וחשבון על עבודתו לפי , רשאי למסור בכתב למפקח המחוז ביאורים והשגות 13 תקנה על הביקורת. ב. מפקח המחוז, שקיבל ביאורים והשגות כאמור, יעביר העתק מהם למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי, הכל לפי העניין, : מכתב חגי קוזלוב, אסמכתא וכן למפקח שערך את הדין וחשבון ( .)22.3.92 מנהל המחלקה לטיפול בפרט במשרד החינוך מיום גביית כספים עפ"י הוראות משרד החינוך רשאי מנהל בית הספר להסמיך מורה לגבות כספים מתלמידים (חוזר מנכ"ל מיוחד - הוראות בענייני כספים - אייר תשמ"ג). הסתדרות המורים מזהירה את המורים לא לשאת כספי תלמידים בתיקיהם וכן לא לקחת כספים או המחאות לבתיהם, אלא למסור את סכומי הגבייה מדי  יום, למזכירות בית הספר, מכיוון שאין ביטוח במקרה של גניבה או אובדן.  אם מזכירות ביה"ס מסרבת לקבל את סכומי הגבייה מדי יום, רשאים המורים לסרב לטפל בגבייה. כמו כן אין זה מתפקידו של המורה להתדיין עם הורים ו/או תלמידים המסרבים לשלם. הטיפול בעניין זה צריך להיעשות ע"י הנהלת ביה"ס. גל - קופות גמל )6/ (נט נחתם הסכם קיבוצי בין המעסיקים במגזר הציבורי 17.12.98 ביום לבין הסתדרות המורים בדבר הפרשות עובד ומעביד לקופת גמל, בגין שאינם נכללים במשכורת הקובעת מרכיבי שכר ותשלומים אחרים, . לפנסיה המעסיק מהרכיבים הלא 5% , העובד 5% : הפרשות לקופת גל פנסיוניים כלהלן: טלפון, נסיעות, רכב, מעונות, מענק יובל וביגוד (רק מאלה שאינם בפנסיה תקציבית). מובהר, כי אין להפריש כספים בגין גילומי מס, זקיפת הטבה, תגמול בגין פעילות חוץ בית-ספרית, ומעובדים בפנסיה תקציבית לא יופרשו גם ממענק יובל ומקצובת ביגוד. כן לא יופרשו כספים לעו"ה בשבתון, למעט בגין עבודת הוראה בפועל, המבוצעת על ידי עובד ההוראה בהיותו בשנת השבתון. בשום מקרה לא יופרשו כספים כפולים לפנסיה/לקרן כלנית/לקופת . גמל גל/מאותם רכיבים הסכומים, שיצטברו בקופת הגמל, יועמדו לרשות החברים בעת סיום יחסי עובד-מעביד, בתנאים המזכים בקבלת תגמולים מקופת גמל, לפי , אם קיים בחשבונו 60 תקנות מס הכנסה, כלהלן: בהגיע העמית לגיל שנים. הפקדות חדשות של כספי תגמולים, שתרשמנה 5 ותק של לפחות שנים לפחות. 5 לאחר משיכת התגמולים, ניתן למשוך בחלוף לגבי הסכומים העומדים לזכות העמית, שמקורם בתשלומים , וכן הרווחים שמקורם באותם 2.1.05 ששולמו לפני התאריך : תשלומים, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים והוא פרש ממקום עבודתו או צמצמה בשיעור של 60 . גיל העמית 1 לפחות. 50% . פרש ממקום עבודתו כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבד 2 חודשים מיום פרישתו או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר, 6 במשך שהמעביד אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה, חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר. 13 וחלפו עמית המבקש למשוך כספים יפנה לסניף מסד הקרוב למקום מגוריו כשברשותו תעודת זהות ואישורים , כמפורט לעיל. כל ההפרשות, הן של העובדים והן של המעסיקים, יועברו לקופת , מס' 05 , סוג חשבון 199 , סניף 46 הגמל "גל" שבבנק מסד, מס' בנק .5184 חשבון : ציבור המורים מוזמן לפנות לבנק מסד הקרוב למקום מינוי מוטבים מגוריו לשם מינוי מוטבים לקופה. לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), 3 ' בתיקון מס ,28.1.2008 "), שנכנס לתוקף בים 3 ' (להלן: "תיקון מס 2005 - תשס"ה נקבע, בין היתר, כי יהיו שני סוגים של קופות גמל-קופת גמל משלמת לקצבה וקופת גמל לא משלמת לקצבה. זכאים העמיתים לחסוך כספים בקופת גמל 1.1.2008 החל מיום משלמת לקצבה או בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ובמועד המשיכה ,1.1.2008 הם נדרשים להעביר את כל הכספים, שהופקדו החל מיום לקופת גמל משלמת לקצבה (כדוגמת קרן פנסיה או לקופת גמל שקיבלה אישור לקופה משלמת), אשר תאפשר להם לקבל קצבה. היה והעמית ש"ח (צמוד למדד) הוא יהיה זכאי 4,420 מקבל קצבה מינימלית בסך למשוך את הכספים כקצבה או כסכום חד-פעמי, לפי בחירתו. משיכה מקופות גמל עפ״י הוראת שעה )5/14 (חוזר בנימין מאחר וקופות גמל הינן חסכון לטווח רחוק לצורך תשלומי גמלא, הוחלט עפ"י הוראת שעה של שוק ההון, כי ניתן לשחרר את סכומי הכסף הנמוכים הצבורים בקופות הגמל השונות. עובד אשר ברשותו ש"ח, יוכל למשוך את כספי הצבירה אף שהינו 7,000 קופות גמל עד עובד פעיל. המידע על סכומי הכסף והזכאות למשיכה מגיעים מהקופות עצמן בדואר. עובד כנ"ל, שקיבל הודעה בדואר מהקופה, רשאי למשוך את הכספים באישור המעסיק. לשם כך ניתן לחתום על הטפסים המצורפים למשיכה. עובדי הוראה המבקשים לשנות קופת גמל עובדי הוראה המבקשים לעבור מקופת גמל אחת לשניה או לעבור לקופה אחרת במקום גל, רשף, כלנית או קרן השתלמות - חייבים להמציא טופס הצטרפות לקופה הרלוונטית לגזברות המחוז. טופס ההצטרפות נחוץ לקליטת העמית בקופת הגמל ולקבלת הפרטים .)7/08 האישיים הרלוונטים (חוזר בני בנימין ב-ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==