זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 54 . פיצוי חד-פעמי בגין מוות או נכות צמיתה כתוצאה ישירה 2 נכות, וחלקם 100%- ל $30,000 , בסך תמורתם בש"ח של מהתאונה היחסי בהתאם לאחוזי הנכות הצמיתה בפועל. כדי לממש את הזכאות בסעיף זה יש להמציא לחב' ענבל צילום אישורה של הוועדה של המוסד לביטוח לאומי בדבר אחוזי נכות צמיתה, שנפסקו לעובד ההוראה כתוצאה ישירה מהתאונה; פרוטוקול הוועדה הרפואית; אישור מהמוסד לביטוח לאומי או לחלופין הודעת המוסד לביטוח לאומי על העברת הפיצוי בגין הנכות לצמיתות. כתובת חב' ענבל: .70100 , נתב"ג. מיקוד 282 רח' ערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד sherut@inbal.co.il | 0 3-9778100 : פקס | 03-9778000 : טלפון : ועדה ובה נציגי חברת "ענבל", ארגון המורים העל- . מקרים חריגים 3 יסודיים, הסתדרות המורים ומשרד החינוך והתרבות (להלן "הוועדה"), תחליט ברוב קולות, לפי שיקול דעתה, על פי פנייה של אחד הארגונים היציגים, שנסיבות המקרה מצדיקות תשלום בתום ימים מפגיעת עובד ההוראה. 10 במקרים חריגים, שייקבעו על ידי הוועדה, ניתן יהיה להגדיל את סכום הפיצוי השבועי, בהתאם לנסיבות המקרה, או להמשיך ולשלמו מעבר לתקופה הקבועה בפוליסה - הכל על פי החלטת הוועדה. בכל מהסכום לו זכאי הנפגע. 10% מקרה לא תעלה תוספת הפיצוי על באותם מקרים חריגים, שבהם התרחשה התאונה במקום המרוחק ממקום מגוריו של עובד ההוראה, תוכל הוועדה להמליץ על פיצוי עובד ההוראה עבור הוצאות נלוות (הוצאות נסיעה), שהיו למשפחתו בגין ועקב התרחשות התאונה במקום מרוחק, כאמור לעיל, וזאת נוסף לפיצוי האמור בכתב הכיסוי. במקרה כזה יוגבל הפיצוי המיוחד דולר למקרה. 450  לתקרה של . כתב הכיסוי הוא לכל תקופת הטיול או המסע (ללא הגבלה במספר 4 הימים) ולכל משך הזמן משעת צאתו של עובד ההוראה מביתו אל מקום המפגש ועד שובו ישירות הביתה. . אין הכיסוי כולל תאונה המכוסה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 5 , וכן על פי חוק נפגעי פעולות איבה. 1975 - דרכים התשל"ה : בטיול או מסע הכוונה לכל פעילות חינוכית מרכז המורים מעיר מחוץ לכתלי בית הספר, בה משתתף המורה המלווה, לרבות ביקור עם תלמידים במוזיאון, בתיאטרון וכד'. בכתב הכיסוי אין הגבלה גיאוגרפית. ההסדר הקיים מכסה גם את המורים המלווים תלמידים אל ש. שטמפפר במשרד 13.9.94 לחו"ל (מכתב הבהרה של ענבל מיום החינוך והתרבות).  , נמל תעופה 282 על כל מקרה של תאונה יש להודיע לחב' "ענבל", ת.ד  .70100 בן גוריון, מיקוד הודעה על תאונה תכלול את שם המבוטח ומענו ופרטים בדבר התאונה ונסיבותיה.  עו"ד חברת ענבל, מר נפתלי כרמלי, מבהיר במכתבו למזכ"ל הסתדרות כלהלן: "במסגרת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה 22.9.03 המורים מיום ניתן כיסוי לחבות הנזיקית של משרד החינוך ועובדיו בכל הקשור לנזקי גוף הנגרמים לתלמידים עקב רשלנות וזאת ללא הגבלת סכום". ביטוח תאונות תלמידים במוסדות חינוך או בפעילויות מטעמם 1/ עד . כללי 1 , תלמיד 1994 - בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד שנפגע בתאונה בכל יום מימות השנה, זכאי לקבל סיוע רפואי בקופת החולים שבה הוא או הוריו מבוטחים. . מתן שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים במקרה של תאונה 2 ,2.2-83 ,)' (א 1/ יש לפעול בהתאם להנחיות בחוזר הוראות קבע עד "שירותי עזרה ראשונה לתלמידים".  תשלום בגין טיפול בחדר מיון 2.1 תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוכי או בפעילות מטעם המוסד והופנה לחדר מיון פטור מתשלום עבור הטיפול בחדר המיון מתוקף .)83 ' (ב) בחוק, עמ 2 חוק ביטוח בריאות הממלכתי (סעיף הנהלת המוסד תצייד את ההורה/התלמיד באישור על קרות האירוע עם פרטי התלמיד והמוסד. אפשר להוריד טופס אישור על תאונת תלמיד מאתר המחלקה לביטוח, בלשונית "טפסים להורדה". . דיווח על תאונות תלמידים 3 על מנהל/גננת המוסד החינוכי חלה החובה למלא דוח על כל תאונה אשר אירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי. . ביטוח תאונות אישיות 4 , קובע: "מי שזכאי 1949 - ) לחוק לימוד חובה, התש"ט 1 (ד 6 סעיף לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי השר במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד)". . כיסוי חבות (צד ג') 5 בנוסף על ביטוח תאונות אישיות ובלי קשר לנאמר לעיל, קיים 5.1 הסדר חבות (צד ג') בפני תביעות תלמידים בגין נזקי גוף המכסה את אחריותם של משרד החינוך ועובדיו בלבד. הסדר זה תקף במקרה של תאונה שאירעה בפעילות רשמית של בית הספר או גן הילדים, בתוך המוסד החינוכי או מחוצה לו. במקרים שיש בהם לכאורה אחריות של משרד החינוך לגרימת 5.2 תאונה, הנפגעים או הוריהם זכאים לפנות ישירות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה המנוהלת על ידי חברת הביטוח "ענבל"ולתבוע או 03-9778000 פיצוי. אפשר ליצור קשר עם חברת ענבל בטלפון .70100 , קריית שדה התעופה נתב"ג, לוד 3 בכתובת: רח' ערבה . טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה 6 משרד החינוך האריך בשנה נוספת את ההסדר עם חברת "כלל 6.1 בריאות" למתן שירות לטיפולי שיניים חינם לתלמידים שנפגעו בתאונה בשיניהם. .1.3.2009 , ההתקשרות החלה בתאריך ה' באייר התשס"ט תקופת הזכאות  6.2 טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך  ), מגיל טרום- 1969- שחל עליהם חוק פיקוח על בתי הספר (התשכ"ט חובה ועד סיום בית הספר העל-יסודי (כולל כיתות י"ג-י"ד), ובכלל זה תלמידי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, או עד הגיע התלמיד (המאוחר מביניהם). 18 לגיל הסדר זה יחול כל עוד יהיה ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" בתוקף (להלן "תקופת הזכאות"). הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד 6.3 (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה), בגין תאונות המתרחשות שעות ביממה, בכל זמן ובכל מקום. 24 הטיפולים ניתנים ללא תמורה וכהטבה בלבד. ההטבה מוגבלת 6.4 בהיקפה, אינה מעוגנת בחובה חוקית כלשהי, ואינה בגדר פיצוי כיסוי ביטוחי כלשהו. במקרה של פגיעה בשיניים עקב תאונה יש לפנות למוקד חברת 6.5 "כלל בריאות" לקבלת פרטי המרפאה הקרובה. שעות ביממה בכל ימות השנה, כולל בשבתות 24 המוקד פועל ,) * 375327( בריאות * ובחגים. מספר הטל' במוקד הוא .1800-44-33-44 או מספר חינם מובהר, כי לא יאושרו החזרים לטיפולים שיבוצעו במרפאות פרטיות. 804 תאונות תלמידים - דיווח - ראה באינדקס ביקורי בית עובד הוראה היוצא לביקורי בית אצל תלמידיו צריך להודיע מראש למנהל (גננת - תודיע לפיקוח או לאחראית ברשות המקומית). ההודעה חשובה לצורכי ביטוח. ב

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==