זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 53 זכויותיך ביטוח נזקי רכוש מורים )1/ (נג פיצוי בגין נזק שנגרם לרכושו של עובד הוראה . משרד החינוך והתרבות יפצה עובד הוראה על נזק שנגרם לרכושו 1 תוך כדי עבודתו, אם הוא עובד מדינה (מקבל את משכורתו מהמשרד), ובתנאי שהנזק נגרם תוך כדי מילוי תפקידו, באחריות המשרד וכתוצאה מהדרישות המיוחדות של מילוי התפקיד, או שנגרם כתוצאה מרשלנות המעסיק. הפיצוי יהיה חלקי, ויתבסס על שוויים של חפצים סטנדרטיים ועל גיל הנכס שניזוק. . א. אין המשרד אחראי לדברי ערך של עובד שניזוקו או נגנבו בעת 2 עבודתו. שמירת דברי הערך היא אחריותו הבלעדית של העובד. ב. אין המשרד אחראי ולא יתן פיצוי על אובדן כסף. ג.  אין המשרד אחראי לנזק או לגניבה של חפצים או מכשירים של העובד שהובאו למקום העבודה, אף אם העובד השתמש בהם לצורך מילוי תפקידו (כלי עבודה הנחוצים למילוי תפקידו של העובד יסופקו אך ורק מהמשרד). ד. מודגש בזה, כי אין המשרד אחראי לכל סוג של נזק או גניבה, אם העובד לא נקט מצדו את כל הפעולות והאמצעים הסבירים הדרושים למניעת מקרים אלה. פעולות ואמצעים אלה כוללים אף הודעה לממונה הישיר על הסכנה הצפויה במעשה או במחדל מסויים. ה. פיצוי עבור נזק למשקפיים, לעדשות מגע או לאמצעי ראייה אחרים יינתן, בתנאי שהעובד נקט את כל אמצעי הזהירות הדרושים (כגון קשירת המשקפיים וכד'). ו. אין המשרד אחראי לכל נזק למכונית העובד או לגניבתה. לגבי סעיף זה ראה גם ב' להלן. ז. בגין חפצים, מכשירים וציוד אישי המבוטחים על ידי העובד בחברת ביטוח לא יאושר כל פיצוי על ידי המשרד. יפנה בבקשה בכתב אל האגף לכוח אדם עובד הוראה התובע פיצוי .3 , ויציין 91911 , ירושלים 15 בהוראה על פי הכתובת: רח' כנפי נשרים בה את הפרטים האלה: מספר הזהות. א. כתובת מדויקת. ב. תיאור מפורט של נסיבות המקרה, מקומו ומועדו. ג. : אל הבקשה יצורפו א. התייחסות מנהל בית הספר או המפקחת על גן הילדים לנסיבות האירוע. ב. קבלה מקורית על רכישת חפץ חדש או על תיקון החפץ שניזוק, או הצעת מחיר. . הבקשה לפיצוי תובא לדיון בפני ועדת הפיצויים, שתקבע אם עובד 4 ההוראה זכאי לפיצוי. אם הוועדה תחליט בחיוב, יפוצה עובד ההוראה בהתאם להחלטה. אם תהיה החלטת הוועדה שלילית, יקבל עובד ההוראה הודעה על דחיית בקשתו, בצירוף הנימוקים לדחייה. . בקשה לפיצוי על נזק שנגרם לרכוש תוך כדי תאונה, שהוכרה כתאונת 5 עבודה, יש להפנות אל המוסד לביטוח לאומי בלבד.  הטבת נזק רכוש שנגרם לעובד ההוראה במזיד ובקשר עם עבודתו . נזק רכוש שנגרם לעובד שלא תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו - אחראי 1 המזיק לפיצויו. . לפנים משורת הדין תשלם המדינה פיצוי על נזק, כאמור לעיל, אם 2 נתמלאו שני התנאים האלה: א. ועדה בין-משרדית קבעה שהנזק נגרם במזיד ובקשר עם תפקידו של העובד בשירות המדינה, ואמדה את שיעור הנזק. ב. העובד מסר תלונה מפורטת במשטרה, אם היה בגרימת הנזק משום עבירה פלילית. . הרכב הוועדה הבין-משרדית הוא כדלקמן: 3 מנהלת המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה - יו"ר. נציג החשב הכללי - חבר. נציג היועץ המשפטי של משרד החינוך והתרבות - חבר. נציג המוסד לביטוח לאומי - חבר. . עובד הוראה המבקש פיצוי מאוצר המדינה על נזק רכב, כאמור 4 לעיל, יגיש את בקשתו ללשכת היועץ המשפטי של המשרד, בלוויית המסמכים האלה: פרטיו האישיים של העובד (מס' ת"ז, כתובת עדכנית, מס' טלפון, א. שם המוסד שהוא מלמד בו, סוגו וכתובתו). התייחסות מנהל בית הספר לנסיבות המקרה. ב. העתק התלונה שהוגשה במשטרה או הסבר מדוע לא הוגשה תלונה כזו. ג. קבלה מקורית בלבד על תיקון הנזק. ד. הסבר מפורט באשר לקשר הסיבתי, אם קיים כזה, בין תפקידו ה. של העובד לבין הנזק. העתק מפוליסת הביטוח, תוך הפניה לסעיף הכיסוי הביטוחי לנזק ו. שנגרם וכן לסעיף המפרט את סכום ההשתתפות העצמית הכלול בה. העתק רישיון הרכב. ז. מסמך המעיד שהמתלונן הוא עובד משרד החינוך. ח. . עם קבלת כל החומר, כאמור לעיל ולאחר שיסתבר ליועץ המשפטי 5 שאכן קיים קשר סיבתי בין תפקידו של העובד לבין הנזק שאירע, יועבר הנושא אל הוועדה הבין-משרדית. . עם קבלת החלטת הוועדה תישלח הודעה לעובד. החלטה לפיה יש 6 לשלם לעובד את הפיצוי שנקבע על ידי הוועדה הבין-משרדית, תועבר לביצוע אגף הכספים של המשרד.  הועלתה תקרת הפיצוי 13.8.2 : בהתאם להוראת תכ"מ לתשומת לב ש"ח. 5,000- לעובד שניתנת לאישור ע"י הוועדה המשרדית ל ש"ח יש להפנות הבקשה למטה השכר בחשכ"ל 5,000- מעבר ל לוועדה העליונה. )2/14 : חוזר בני בנימין אסמכתא מקדם בריאות - ביטוח בריאות קבוצתי לחברי הסתדרות המורים ובני משפחותיהם www.itu.org.il את ר: | 03-9294410 : למידע, הצטרפות ותביעות ניתן לקבל ייעוץ ללא תשלום מחברת ש. לוטינגר ושות' בע"מ 03-5749804 פגישות אישיות - בימי רביעי בתאום מראש ביטוח תאונות אישיות למורים מלווים בטיולים )9/ ) (נז 8/ (נד עפ"י הסדר כיסוי תאונות אישיות למורים מלווי טיולים, זכויות עובדי ההוראה הן כדלקמן: , למי שהיה לחודש (בש"ח) $200 . א. החזר הוצאות גלובלי בסך של 1 באי כושר עבודה כתוצאה מתאונה לפחות שבועיים רצופים, כל עוד (כולל). 26- אינו כשיר לעבוד ועד לשבוע ה , החל מהשבוע לשבוע (בש"ח) $450 ב. החזר הוצאות גלובלי בסך ועד תום שנה מיום הפציעה, אם הופסקו תשלומי הביטוח 27- ה שבועות 26 הלאומי (והעובד היה זכאי לקבלם אילולא ההגבלה של בחוק הביטוח הלאומי).  כדי לממש את הזכאות בסעיף זה יש להמציא לחב' ענבל את המסמכים הבאים: מסמכים רפואיים מיום התאונה. תעודות רפואיות לנפגע בעבודה שהמורה קיבל מהרופא לתקופה בה היה באי כושר עבודה מלא. אישור המוסד לביטוח לאומי המתייחס לדמי הפגיעה שאושרו על ידם. אישור מנהל/ת המוסד המאשר את האירוע ושמדובר במורה, או לחלופין ניתן לצרף האישור שממולא על ידי המנהל/ת למוסד לביטוח לאומי. אישור של מנהל/ת המוסד על היעדרות עובד ההוראה מעבודתו וזה במידה והמורה ממשיך להיות באי כושר עבודה לאחר התקופה שבגינה קיבל פיצוי עבור דמי פגיעה מהביטוח הלאומי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==