זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 52 . התביעה  8 א. מבוטח אשר אירע לו מקרה הביטוח יפנה לחברה באמצעות בעל הפוליסה ויגיש לה את המסמכים הרפואיים הנמצאים ברשותו והדרושים לחברה לבירור חבותה. אם יידרש לכך ע"י החברה, יעמיד עצמו המבוטח לבדיקה רפואית ע"י רופא מטעם החברה ע"ח החברה וימסור כל פרט או מסמך רפואי שיידרש, ואם אינם ברשותו - יחתום המבוטח על ויתור על סודיות רפואית.  יום מהיום שהיו בידיה 30 ב. החברה תשלם את תגמולי הביטוח תוך המסמכים הרפואיים הדרושים לבירור חבותה.  ג. אם יתגלו חילוקי דעות בין החברה לבין המבוטח בנוגע לקביעת אחוזי הנכות, יוכל המבוטח להציג לחברה חוות דעת רפואית מטעמו, שתועבר לעיון רופא החברה. אם עדיין לא יגיעו הרופאים לידי הסכמה, יועבר הנושא להכרעת רופא מומחה, שימונה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות במימונה של החברה. בכל מקרה הכרעת הרופא המומחה לא תיחשב כפסק בוררות ושמורה למבוטח הזכות  לפנות לבית המשפט. למרות ובנוסף האמור לעיל, . הוכחת זכאות באמצעות הוועדה 9 מצהירה החברה, כי החלטת הוועדה הרפואית לעובדי הוראה במשרד הבריאות או החלטת הוועדה הרפואית לערעורים במשרד או יותר, תיחשב 75% הבריאות, אשר תקבע אחוזי הנכות של כמחייבת את החברה לצורך תשלום תגמולי הנכות. העתק של דו"ח הוועדה, המפרט את אחוזי הנכות, יועבר לחברה בעת הגשת התביעה לתשלום תגמולי הביטוח. החלטת הוועדה הרפואית  לא תיחשב כפסק בוררות ושמורה למבוטח הזכות לפנות לבית המשפט.  . קביעת אחוזי נכות למבוטח שאינו עובד מדינה  10 עובד הוראה שאינו עובד מדינה, אשר פרש מן העבודה מטעמי בריאות, מבלי שעמד בפני ועדה רפואית לעובדי הוראה במשרד הבריאות, יהיה רשאי לפנות, באמצעות הסתדרות המורים, לוועדה רפואית מיוחדת במשרד הבריאות לעובדי הוראה, הפורשים מן העבודה מטעמי נכות. העובד המבקש להיבדק ע"י הוועדה הרפואית הנ"ל ישא במלוא התשלום בגין הבדיקה. החלטת הוועדה הרפואית לא תיחשב כפסק בוררות ושמורה למבוטח הזכות לפנות לבית המשפט.  . הצמדה למדד  11 הפרמיה וסכומי הביטוח לא יהיה צמודים למדד במהלך שנת הביטוח. לתשומת לב: רק הנוסח המלא של הפוליסה מחייב את חברת הביטוח.  ביומן המורה מפורסם טופס למינוי מוטבים לביטוח החיים והנכות במסגרת הפוליסה הקבוצתית, אותו רשאי למלא כל מבוטח, שמעוניין בכך.  המעוניינים יואילו לצלמו ולהעבירו, על כל הפרטים הנדרשים, לחברת הביטוח הפניקס באמצעות בעלת הפוליסה - הסתדרות המורים (בן  .)03-6960216 : , פקס 62969 , תל אביב 8 סרוק : לתשומת לב ביטוח חיים ונכות, שפעל בהסתדרות המורים 1.1.04 , הועבר מיום 31.12.03 במסגרת הקרן לביטוח הדדי עד למבטח חיצוני, הפניקס חב' לביטוח בע"מ, על פי הוראות אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.  ,03-6098230/1 : טל' לבירורים בהסתדרות המורים .03-6960216 : פקס כל האמור לעיל אינו אלא תמצית מהפוליסה של חברת הביטוח ומתפרסם למטרות הסברה בלבד ורק הפוליסה מחייבת בכל הנוגע לתנאי הביטוח, לתשלומי הפרמיה ולזכאות למענקים. על הסתדרות . המורים לא חלה שום חבות בכל הקשור בביטוח הנ"ל או הנובע ממנו ביטוח הורים מתנדבים  )4/ (תשמ , מי שפעל בהתנדבות למען 2' בהתאם לחוק הביטוח הלאומי פרק ט זולתו על פי הפניה מאת משרד ממשלתי או גוף ציבורי אחר, נחשב למתנדב, ובמקרה של תאונה, תוך כדי התנדבות, חלות עליו ועל התלויים בו הוראות חוק הביטוח הלאומי, והוא יהיה זכאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.  משרד החינוך הגיע להסכם עם הביטוח הלאומי לפיו רשאי המשרד להפנות מתנדבים על פי החוק לצורך הפעולות המפורטות בחוזר המנהל . לצורך כך רשאים להפנות מתנדבים, מפקח אגף הנוער 4/ הכללי שמ במחוז, המתאם המחוזי של פעולות התנדבות ומנהל מוסד חינוך הנמצא בפיקוח משרד החינוך והתרבות.  הפעולות המפורטות בחוזר המנכ"ל הן, בין השאר, ליווי טיולים ומסעות גדנ"ע, פעולות התנדבות למען החברה וכדומה. לאחר בירור טלפוני עם המוסד לביטוח לאומי, ניתן אישור להפנות גם הורים מסייעים לגננות כמתנדבים. בהתאם לכך יש לפעול בעניין זה בהתאם לנהלים שפורסמו  .4/ , מד 7/ , מא 2/ , מא 4/ בחוזר המנהל הכללי שמ קיים ביטוח צד ג' להורים אשר יתנדבו לסייע בגן שבו לומד ילדם, במקרה של מילוי מקום לסייעת הנעדרת מעבודתה (מכתב מנחם כהן, .)30.3.03 סמנכ"ל משה"ח תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות )1/15 (חוזר בני בנימין ביטוח ביטוח בריאות סה״כ   ש"ח 5,556   עד 0.4% 3.1% 3.5%   ש"ח 5,556 מעל 7% 5% 12% ביטוח לאומי בחל"ת עובדים השוהים בחל"ת ובכלל זה עובדים בשנת שבתון חייבים לשלם ש"ח 306  עבור החדשיים הראשונים לשהייתם בחל"ת סך 1.1.15 מיום ש"ח. הסכומים הנ"ל הינם מתוקף תקנות המוסד 612  לחודש ובסה"כ לביטוח לאומי ומעודכנים בהתאם לשינויים בשכר המינימום במשק, כדי לשמור על זכויותיהם של העובדים ומנוכים ממשכורתם טרם יציאתם לחל"ת. , בחתימת בני בנימין.  5/15 ,3/15 ,1/15 : חוזר משכורת אסמכתא לאחר מכן - העובדים צריכים להסדיר ישירות את תשלומיהם בביטוח הלאומי.  ביטוח לאומי בפגרות מורים אשר נדרשים בתוקף תפקידם להימצא בבית ספרם גם בתקופת הפגרות והחופשים - מכוסים מבחינת הביטוח הלאומי(אסמכתא:מכתב  .)16.3.86 מוטי מרוז, מתאם משכורת מורים, מיום מנהלי בתי ספר הנדרשים להגיע לבית הספר בחופשת הקיץ ע"פ הוראת הפיקוח ו/או להכין את בית הספר, מבוטחים כנגד פגיעות בעבודה ויש לפעול לפי הנהלים של תאונות עבודה. : מכתב בני בנימין, מנהל תחום משכורות, לארגון המנהלים אסמכתא ( .)26.3.00 בהסתדרות המורים, מיום ב

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==