זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 51 זכויותיך ביטוח ביטוח תאונות אישיות לעובדי הוראה )באמצעות הפניקס חברה לביטוח( א. הביטוח מכסה תאונות בכל שעות היממה ובכל מקום שהוא: בבית, בעבודה, ברחוב, בנהיגה, בטיול בארץ או בחו"ל וכיו"ב. , שהוכנה ע"י 20- ב. תוכנית הביטוח הייחודית, תאונה מהיום ה הסתדרות המורים וחברת הביטוח "הפניקס", כוללת תנאים משופרים לציבור עובדי ההוראה. הם כדלקמן: 2017 עיקרי הביטוח בשנת (המידע המפורט להלן הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו מיצוי כל תנאי הפוליסה). א. סכום הביטוח למקרה מוות ו/או נכות מלאה וצמיתה כתוצאה ש"ח. 211,144 מתאונה ב. סכומי הביטוח למקרה מוות ו/או נכות כתוצאה מסיכון מלחמה ש"ח. 65,548 פסיבי הינם עד לסך ש"ח. הזכאות לפיצוי 793 ג. גובה הפיצוי השבועי הועלה לסך של באובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה היא עבור אי כושר יום יקבל 20 יום. מבוטח הנמצא באי כושר מעל 20 הנמשך מעל לאי הכושר ועד 16- את הפיצוי רטרואקטיבית החל מהיום ה ש"ח לשבוע. הכיסוי לאובדן 793 שבועות בסך 104 למקסימום .65 כושר עבודה הינו למבוטחים עד גיל ש"ח 373- ד. הפרמיה (דמי הביטוח השנתיים) עומדת על סך של כ תשלומים בתחילת כל שנת ביטוח. 3- לשנה, ומשולמת ב ה. במקרה ומבוטח מחליט להפסיק את הביטוח במהלך השנה תוחזר לו פרמיה יחסית בגין תקופה עד לתום שנת הביטוח. השירות במסגרת פוליסה זו ניתן באמצעות סוכנות הביטוח "פורת".  ניתן לפנות בכל שאלה, בירור או במקרה חו"ח של  אירוע .03-5718800 ' ביטוחי בטל המעוניינים להצטרף לביטוח חיוני זה - שאלפי מורים וגננות , תל- 8 נמנים עם מבוטחיו - יפנו להסתדרות המורים, בן סרוק 03-6960216 : , או בפקס 03-6098230-1 : אביב, בכתב או בטלפון ויישלח אליהם טופס הרשמה ופרטי הביטוח. טופס הצטרפות www.itu.org.il מצ וי גם באתר הסתדרות המורים באינטרנט: עיקרי התנאים בביטוח חיים ונכות קבוצתי (ביטוח הדדי לשעבר) באחריות חב' הפניקס באמצעות הסתדרות המורים בישראל (להלן: "בעל הפוליסה") בהסכם עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ. ניהול הפוליסה יתבצע ע"י הפניקס, חברה לביטוח בע"מ, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. (להלן: "החברה")   31.12.2017 - 1.1.2017 . תקופת הביטוח 1 א. ניתן להאריך את תוקף הביטוח בתום תקופת הביטוח, בהסכמה הדדית בכתב בין בעל הפוליסה והחברה, לתקופה של שנה נוספת וחוזר חלילה.  ב. החברה תהיה רשאית להודיע למבוטח ולבעל הפוליסה על ביטול הפוליסה במקרה שהפרמיה לא שולמה, בהתאם לאמור בחוק חוזה ועל פי המועדים הקבועים בחוק זה.  1981 הביטוח תשמ"א ג. המבוטח רשאי להודיע בכל עת אם ברצונו להפסיק את הביטוח ע"י מתן הודעה בכתב לבעל הפוליסה.  . הכיסוי הביטוחי  2 א. ביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא לרבות מקרה התאבדות.  ב. כיסוי למקרה נכות לצמיתות (לעובדים בלבד). . הזכות לתגמולי נכות  3 א. מבוטח ייחשב כבעל נכות לצמיתות אם נקבעה לו דרגת נכות לפחות, ובגלל נכות זו הוא איננו 75% רפואית קבועה שדרגת נכותו מסוגל להמשיך בעבודתו.  הביטוח חל על עובדי הוראה ועובדי הסתדרות המורים (פרט ב. . שנה 62- לפנסיונרים) שגילם פחות מ . הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד המקרים להלן, הקודם 4 : מביניהם א. במועד פטירת המבוטח.  ב. במועד קבלת תגמולי הנכות.  ג. בתום שנת הביטוח בה הפסיק את חברותו (הפסיק לקבל שירות) אצל בעל הפוליסה.  ד. בתום שנת הביטוח אשר במהלכה הפסיק המבוטח את העבודה בהוראה או במוסדות הסתדרות המורים - להוציא פנסיונר הממשיך בביטוחו לאחר פרישתו מן העבודה.  ה. במועד יציאתו של העובד לחופשה ללא הסדרת תשלום פרמיה. . סכומי הביטוח: 5  : חברת הביטוח מתחייבת לשלם כדלקמן א. במקרה מוות של מבוטח עובד (עד תום שנת הביטוח בה פרש) - ש"ח.  85,000 ש"ח.  70,000 - ב. במקרה מוות של מבוטח פנסיונר ש"ח.  50,000 - ג. במקרה של נכות מלאה לצמיתות של מבוטח עובד ש"ח.  50,000 . ישולם סכום יחסי מתוך - 100% עד 75% ד. בשיעור נכות של לא תזכה את המבוטח בתשלום בגין 75%- ה. נכות ששיעורה פחות מ נכות. . הפרמיה 6 על עובד הוראה שההסכם הקיבוצי חל עליו ומקבל את משכורתו מקופת המדינה ומשרד החינוך מנכה את הפרמיה ממשכורתו, לוודא בתלושי המשכורת או בתלושי המקדמה וכיו"ב, אם אמנם ש"ח לשנה, מנוכית במשכורות 134 . הפרמיה בסך נוכתה הפרמיה . סכום זה עשוי להשתנות. על פנסיונר 2016 ינואר, פברואר ומרץ להסדיר את תשלום הפרמיה באמצעות בעל הפוליסה ע"י מתן הוראת קבע לבנק. לא נוכתה הפרמיה - יפנה העובד לבעל הפוליסה יום מיום קבלת תלוש המשכורת או 30 להסדר התשלום, תוך המקדמה וכיו"ב, של חודש ינואר בשנת הביטוח.  . מוטבים 7 מילא המבוטח "כתב מינוי מוטבים", וכתב זה הועבר לידי בעל הפוליסה לפני קרות מקרה הביטוח, ישולמו תגמולי הביטוח כפי שהורה המבוטח. לא מילא המבוטח "כתב מינוי מוטבים" תנהג החברה כדלקמן: א. נפטר המבוטח והשאיר אחריו בן זוג, יקבל הוא את מלוא סכום ביטוח החיים. ב. לא השאיר המבוטח בן זוג, ישולם סכום ביטוח החיים בחלקים , אם הוא בשירות 22  בלבד, כולל ילד עד גיל 18 לילדיו עד גיל סדיר, כמשמעותו בחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו - , וכולל ילד, שהוכרז פסול דין, לפי חוק הכשרות המשפטית 1986 , יהיה גילו אשר יהיה. 1962 - והאפוטרופסות, תשכ"ב , ישולם סכום ביטוח 18 ג. לא השאיר המבוטח בן זוג וילדים עד גיל .18 החיים, בחלקים שווים, לילדים אחרים של המבוטח שעברו את גיל ד. לא השאיר המבוטח בן זוג או ילדים הזכאים לסכום ביטוח החיים, והשאיר אחריו הורים, ישולם סכום ביטוח החיים בחלקים שווים להוריו. ה. לא ניתן לשלם את הסכום לפי אחד מהסעיפים המפורטים לעיל, תשלם החברה את סכום הביטוח ליורשים החוקיים. 

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==