זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 57 זכויותיך גמול הכנה כללי )6.6.4.1 (תקנון שירות עובדי ההוראה א. כל מורה המכין תלמידים לקראת בחינות כאמור, זכאי לגמול המתבטא במספר שעות שבועיות הנוספות על שיעור משרתו בפועל, מהשכר המשולב ותגבור הוראה למשרה מלאה של 2% בתוספת עובד הוראה לפי דרגתו וויתקו, ללא כל קשר לחלקיות העסקתו.  ב. שעות ההכנה לבחינות בגרות, שהן במסגרת משרתו של המורה (עד משרה מלאה, בהתאם לעניין), הן חלק ממשרתו ומזכות בכל הזכויות הסוציאליות. שעות ההכנה שהן מעל למשרתו המלאה של המורה - אין לראות אותן כחלק ממשרתו ואין הן מקנות למורה כל  )26.6.75 זכויות סוציאליות. (החלטת הוועדה הפריטטית ג. מורים המחלקים ביניהם את הוראת המקצוע המזכה ב"גמול הכנה", יחלקו ביניהם את הגמול יחסית למספר השעות השבועיות שכל אחד מהם מלמד בכיתה.  ד. גמול הכנה ניתן למורה המכין את כיתתו לבחינות בגרות בשנה שבה ניגשים תלמידיו לבחינה. גמול זה משולם על ידי בית הספר ולא על .)109 סעיף 4/ ידי המחלקה לבחינות (מה ה. גמול הבגרות עבור הבגרות החיצונית ניתן בשנה בה ניגשת הכיתה לבחינה חיצונית במקצוע. גמול הבגרות עבור הבגרות הבית ספרית ניתן בשנה בה ניגשת הכיתה להערכה הבית ספרית במקצוע. (חוזר .)11.3.2015 סוניה פרץ גמול הכנה לבחינות גמר שלא לפי יחידות לימוד )141 סעיף 21 ' עמ 8/ , לב 6.6.4.1 (תקשי"ר עד 1- ה. כל מורה המלמד מקצוע ממקצועות בחינות גמר, הנלמד מ ש"ש, יקבל תשלום נוסף בשיעור של שעה שבועית אחת, בהתאם 5 מהשכר המשולב ומתגבור 2% לדרגתו ולוויתקו בהוראה, בתוספת הוראה למשרה מלאה, ללא קשר לחלקיות העסקתו. כל מורה ש"ש ומעלה, 6 המלמד מקצוע ממקצועות בחינות גמר, הנלמד יקבל תשלום נוסף בשיעור של שתי שעות שבועיות בהתאם לדרגתו מהשכר המשולב ומתגבור הוראה 2% ולוותקו בהוראה, בתוספת למשרה מלאה, ללא קשר לחלקיות העסקתו.  ו. מורים המכינים לבחינות גמר ממלכתיות בחינוך הטכנולוגי ו/או לבחינות שלא במסגרת הרפורמה בבחינות הבגרות, יקבלו תוספת לגמול בשעות. שני האחוזים הנ"ל יחושבו מהשכר המשולב 2% ומתגבור הוראה למשרה מלאה, ללא קשר לחלקיות משרתו של העובד.  ז. נחלקה הכיתה לקבוצות המתכוננות בנפרד במקצועות שונים לקראת בחינות הגמר, יינתן התשלום המלא למורה המכין קבוצות המונות תלמידים או פחות מזה - 9 תלמידים לכל הפחות. מונה הקבוצה 10 של התשלום. 25% יקבל המורה גמול הכנה למבחני בגרות פנימי וגמר מבחן בגרות פנימי ובחינת גמר, להן מספר יחידות לימוד, המקבלים אישור של הפיקוח, ומוכנסים לתעודת הבגרות כמו יתר בחינות הבגרות האחרות - שקולים לבחינת בגרות רגילה מבחינת הגמולים: הן בשעות הכנה לבגרות והן באחוזי השכר הניתנים למורה המכין לבגרות. (מכתב .)29.10.06 איתי הדר לדוד אליאס החלטות הוועדה הפריטטית לענייני בחינות בגרות מיום (משותפת למשרד החינוך ולארגוני המורים) 5.6.95 : כל מעריך המגיע ובודק שבועיים ימים לפחות א. תשלום יום היערכות  מחברות והשתתף בתידרוך יקבל תשלום עבור שעות התידרוך. 100 מערך שעת בדיקה עבור כל שעת תידרוך.  40% : שיעור התשלום : שווי ערך שעה ימשיך וייקבע לפי מורה מ"א שיא ותק. ב. מחיר שעה , הסכם מסגרת 1994 לחישוב ייכנסו: שכר משולב, תגבור הוראה גמול מ"א.  5% ; גמול הכשרות 6% ,1987 ש"ח. (מכתב מוטי אלישע, סגן בכיר 157 1.1.15- ערך שעה מיום .)16.3.15 לחשב הכללי מיום ק"מ.  80 : נקבע בהסכם ג. ביטול זמן מעריכים לפי התקשי"ר. ד. אש"ל למעריכים גמול הדרכת תלמיד בעבודת סיום בבית ספר על-יסודי (הסכם קיבוצי - חוזר מיוחד ו' תשל"ד) (א) עובד הוראה אקדמאי שהוא בעל השכלה פדגוגית מלאה, או עובד הוראה שהוא בעל רישיון הוראה קבוע וקיבל אישור מהמפקח על המוסד להדריך תלמיד בעבודת סיום, אשר מדריך תלמיד הלומד בכיתות י"א ו-י"ב בכתיבתה של עבודת סיום, יהיה זכאי לגמול בגין הדרכתו של תלמיד בכתיבתה של עבודת סיום, בסכומים הנקובים להלן, בתנאים דלקמן:  ) ההדרכה נמשכת שנת לימודים שלמה לפחות (מיום א' בשבט בשנת 1( הלימודים בה לומד התלמיד בכיתה י"א ועד א' בשבט בשנת הלימודים שלאחריה). ) עבודת הסיום הוגשה לאישורו של משרד החינוך והתרבות לשם 2( שיחרור מאחת מבחינות הבגרות, בהתאם להוראות שפורסמו בעניין על ידי משרד החינוך והתרבות. גמול הכנה לבחינות גמר ממשלתיות בבתי-ספר להנדסאים ולטכנאים בכיתות י״ג-י״ד )6/ (נא בישיבה של הוועדה הפריטטית העליונה המשותפת לנציגי הממשלה, לשלוש הערים הגדולות, למרכז השלטון המקומי ולארגוני המורים, ), הוחלט 13.11.90( שהתקיימה ביום שלישי, כ"ה במרחשוון התשנ"א על מתן גמול למורים המכינים לבחינות גמר ממשלתיות בבתי ספר להנדסאים ולטכנאים, כיתות י"ג-י"ד: עובד הוראה המכין את תלמידיו לבחינות ממשלתיות בכיתות י"ג-י"ד - כיתות להנדסאים ולטכנאים - ושאלון הבחינה מונפק על ידי משרד החינוך והתרבות ו/או משרד העבודה - עובד כזה זכאי לגמול ההכנה לבחינות גמר לפי אמות המידה המפורטות להלן: ) נלמד המקצוע שהמורה מכין לבחינות גמר ממשלתיות (בשנת 1  ש"ש, יקבל המורה תוספת כגמול הכנה לבחינות גמר 5 הבחינה) עד משכרו המשולב למשרה מלאה. 2% + בשיעור של ש"ש אחת ) נלמד המקצוע שהמורה מכין לבחינות גמר ממשלתיות (בשנת 2 ש"ש ומעלה, יקבל המורה תוספת כגמול הכנה לבחינות 6 ) הבחינה משכרו המשולב למשרה 2% + ש"ש 2 גמר ממשלתיות בשיעור .)1.9.90( : י"א באלול התש"ן תחולה מלאה. שעות הכנה - גיאוטופ )6/ (מח בישיבת הוועדה הפריטטית העליונה, המשותפת לנציגי הממשלה, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות וארגוני המורים, הוחלט כך: לצורך הענקת שעות שבועיות למורה המכין את תלמידיו לקראת הבחינה בעל פה בגיאוגרפיה (גיאוטופ), וכן למורה המכין תלמידים א'), יהיה הגמול 9/ לגיאוטופ (בחינה בע"פ) בלימודי ארץ ישראל (סג שיקבל המורה תלוי במספר התלמידים בקבוצה, לפי המפתח הזה: מספר סידורי של השאלון מספר שעות שבועיות 5-1 0.25 9-6 0.5 ומעלה 10 1 .)1.9.88( : החל מי"ט באלול התשמ"ח תחולה : גמול זה הוא בנוסף לגמול הניתן בעד ההכנה לבחינה בכתב. הבהרה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==