זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 58 שעות הכנה לבגרות במקצועות עבריים ובע״פ בביולוגיה (ביוטופ) )9/ (מז בישיבת הוועדה הפריטטית המשותפת לנציגי משרד החינוך, האוצר, השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ונציגי ארגוני המורים, הוחלט: א. לצורך הענקת שעות שבועיות למורה המכין את תלמידיו לבחינות : במקצוע העברית יתקיים הנוהל הזה . ידיעת הלשון תהיה מקצוע בפני עצמו. 1 . חיבור (הבעה עברית) יהיה מקצוע בפני עצמו. 2 . ספרות עברית תהיה מקצוע בפני עצמו. 3 ב. לצורך הענקת שעות שבועיות למורה המכין את תלמידיו לקראת : הבחינה בעל-פה בביולוגיה("ביוטופ"), יתקיים הנוהל הזה הגמול שיקבלו המורים יהיה תלוי במספר התלמידים בקבוצות, לפי המפתח שלהלן: מספר התלמידים ש ״ גמול הכנה בש 5-1 ש"ש 0.30 9-6 ש"ש 0.75 ומעלה 10 ש"ש 1.50 .)1.9.87( תחולת ההפעלה של הסעיפים א' וב' היא בז' באלול התשמ"ז : גמול זה הוא בנוסף לגמול הניתן בעד ההכנה לבחינה בכתב. הבהרה מועדי תשלום לבודקי בחינות בגרות יום מביצוע 30 התשלומים למעריכי בחינות בגרות (בכתב), יבוצעו תוך יום מיום מסירת הדו"ח האחרון לכל מקצוע. 30 - העבודה, דהיינו התשלומים לבוחני בחינות בגרות בע"פ ומשגיחים על בחינות הבגרות - יום מיום הגשת החומר. 30 יוסדרו תוך התשלומים יועברו לחשבון הבנק של הזכאי (החלטת ועדה משותפת , בראשות ש' שטמפפר, 30.5.85 למשרד החינוך ולארגוני המורים מיום מנהל המחלקה לתנאי שירות במשה"ח). גמול הנחיית תלמידים בפרויקטים בחשבונאות, מזכירות ומינהל )6/ (מב א. פרויקטים במגמות פקידות וחשבונאות העבודה בחשבונאות נעשית במסגרת הבחינה המעשית ודינה כדין בחינת מעקב. הנחיית המורה נעשית במסגרת שעות ההוראה ומקנה גמול ברמה של שתי יחידות לימוד. ב. פרויקטים במגמות מזכירות ומינהל דינו של פרויקט במגמות מזכירות ומינהל כדין עבודת גמר בכתב בחינוך העיוני. הוא מזכה את המנחה בגמול כמקובל בעבודת גמר.  1.9.80 ' תחולת הסעיפים א' ו-ב גמול הערכה בעבודה מעשית של תלמידי י"ב בנתיב הטכנולוגי  )6.6.2 (תקנון שירות עובדי ההוראה פרק הגמול ניתן למדריכים מקצועיים בכיתות י"ב תמורת הערכה של בחינת ש"ש בהתאם למספר שעות 3 ש"ש עד 1/2- המעקב. הגמול הוא מ ההדרכה השבועיות, לפי הטבלה כלהלן: מספר שעות הדרכה בשבוע בסדנה ובמעבדה ש ״ הגמול בש 4-2 0.5 8-5 1 12-9 1.5 16-13 2 20-17 2.5 24-21 3 הגמול הנ"ל יינתן במלואו עבור הדרכה לקבוצות עבודה תקניות - בהתאם לתקן שנקבע על ידי משרד החינוך והתרבות. אם אין בקבוצות העבודה תלמידים כדי קבוצת עבודה תקנית יקבל עובד ההדרכה את הגמול האמור במלואו אם מספר התלמידים הוא לפחות מקבוצת עבודה תקנית. 60% מקבוצת 60%- אם מספר התלמידים בקבוצת עבודה הוא פחות מ מן הגמול האמור. 50% עבודה תקנית, יקבל המדריך המקצועות המזכים בגמול השתתפות בהערכה רשומים באוגדן "מערכות שיעורים לבתי-ספר על-יסודיים - הנתיב הטכנולוגי תשל"ג - בהפחתות של שעות שבועיות שפורסמו בשנת תשל"ד והופעלו החל משנת הלימודים תשל"ה - ורשומות תחת הכותרת "לימודים מעשיים". .)71 , סעיף 16 ' עמ 3/ : חוזר מנכ"ל לה אסמכתא : שנה"ל תשל"ה ( תחולה גמול הפלגה בים . במסגרת שיעורי הימאות בכיתות ז'-ט' בבתי הספר היסודיים 1 ובחטיבות הביניים מלווים עובדי הוראה, שהם מורים בבית הספר לחינוך ימי, את התלמידים בהפלגות בים לאורך חופי הארץ.  . הגדרות  2 א. תקופת לימודים: תקופה שבה מתקיימים לימודים בבתי הספר לפי הוראת מנכ"ל משרד החינוך.  שעות הפלגה רצופות לפחות (שעת תחילת ההפלגה 6 : יום הפלגה ב.  תיחשב מרגע תחילת ההכנה של הסירות להפלגה ועד החזרת הסירות למקום העגינה שלהן). תוספת . עובד הוראה היוצא כאחראי להפלגה יהיה זכאי לקבל 3 (עובד הוראה בשיעורים כדלקמן על שכרו הבסיסי ליום הפלגה אחראי הוא עובד הוראה מלווה האחראי על קבוצת סירות ומונה ע"י מנהל בית הספר לעניין זה):   .120% - . בתקופת הלימודים 1 .220% - . בחופשות 2 לקצובת אש"ל . עובד הוראה המלווה תלמידים בהפלגה בים זכאי 4 לפי ההוראות הקבועות למתן קצובה זו לגבי עובדי הוראה.  זכאי לקבל בעד ימי ההפלגה . עובד הוראה המלווה תלמידים יהיה 5 (המורכבת מרכיבים הנכללים שכר על בסיס משרה מלאה אחת לפנסיה בלבד), גם אם הוא מועסק בדרך כלל במשרה חלקית.  שעות 6- להפלגה הנמשכת פחות מ . עובד הוראה המלווה תלמידים 6 גמול ליווי תלמידים לפעילות חוץ בית-ספרית יהיה זכאי לקבל בהתאם להוראות המתפרסמות מעת לעת.  לתחרויות שיט (אליפות בתי הספר) . עובדי הוראה הנדרשים לצאת 7 - או לכל פעילות ימית, שאינה עונה על הגדרת יום הפלגה כאמור לעיל. - על פי התוכנית השנתית עם תלמידים בכיתות ז' - ט' וכן עם זכאים לקבל תוספת בגין פעילות חוץ בית- תלמידי י' - יב' - , על פי ההוראות הקבועות לעניין פעילות חוץ-בית-ספרית. ספרית ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==