זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 59 זכויותיך גמול השתלמות ב') 3/ .) (סז 1.11.2006 (בתוקף מיום 4 ׳ ב׳ עמ 3/ . לפי חוזר מנכ״ל סז 1 ) - "ריכוז ההוראות בנושא גמולי 1994( . חוזר מיוחד ה׳, התשנ"ה 1 שהם 8- , ו 7 ,6 מבוטל, למעט פרקים השתלמות לעובדי הוראה" - . בתוקף (א) - "השתלמויות עובדי 10/ בחוזר הוראות הקבע סג 8.2-10 . סעיף 2 . בתוקף הוראה" - (א) - "ההשתלמות המוסדית" 2/ בחוזר הוראות הקבע סד 8.2-12 . סעיף 3 . בתוקף - "הענקת התואר והדרגה של מורה 10-/ בחוזר מה 291 . סעיף 4 . מבוטל מוסמך/כת בכיר (בכירה)" - (א) - "הנחיות להפעלת 4/ בחוזר הוראות הקבע תשס 8.2-1 . סעיף 5 . בתוקף השתלמויות לעובדי הוראה" - (ב) - "המרכזים לפיתוח סגלי 1/ בחוזר הוראות הקבע סד 8.2-11 . סעיף 6 . בתוקף הוראה" - (א) - "השתלמויות לעובדי 9/ בחוזר הוראות הקבע סד 8.2-13 . סעיף 7 . בתוקף הוראה במרכזים ארציים" - . כללי  2 האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה מופקד על מכלול 2.10 הפעולות הנדרשות למתן אישור פדגוגי ומינהלי ללימודים המזכים את עובד ההוראה בגמול השתלמות. מימוש הזכאות של עובד ההוראה לגמול השתלמות ואופן חישובה הן בסמכותו ובאחריותו של האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.  עובדי הוראה הזכאים לגמולי השתלמות  : . פרק א׳ 3 עובדי הוראה, שהוסמכו להוראה בחו"ל, חייבים בלימודי השלמה 3.2 להסמכה להוראה בארץ, וזכאותם לגמול תיכנס לתוקפה רק לאחר הסמכתם להוראה בארץ. לימודי השלמה, שנדרשו לצורך הסמכה להוראה בארץ, אינם מזכים בגמול השתלמות. עובדי הוראה, שלמדו לימודי השלמה כאלה, יהיו זכאים לגמול השתלמות בגין השתלמויות שסיימו בארץ מוצאם כשהיו עובדי הוראה בפועל, בתנאי שהאישורים שבידיהם הוכרו על ידי הפיקוח על ההשתלמויות.  פרחי הוראה, שהיקף עבודתם בהוראה בשנת ההתמחות (סטאז') 3.3  משרה לפחות, זכאים לצבור גמולי השתלמות.  1/3 היא עובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג עובדי הוראה, 3.4 שהוסמכו לרובד חינוכי כלשהו בחינוך הפורמלי ואינם מועסקים בהוראה והשתתפו בהשתלמות המזכה בגמול השתלמות, יגישו את בקשותיהם למימוש זכאותם לגמול לרשות שהם מועסקים בה.  עובדי הוראה בפועל, שסיימו השתלמויות המזכות בגמול השתלמות 3.5  שהוסמכו להוראה ברובד כלשהו והוסמכו לאחר מכן, יהיה לפני אפשר לאשר את זכאותם לגמול בעד הלימודים שקדמו להסמכה, בתנאי שהלימודים לא היו חלק מדרישות ההסמכה ולא הובאו . תחולת הזכאות - מאחד בחודש בחשבון לקביעת דרגת השכר שלאחר ההסמכה.  השתתפות עובדי הוראה בלימודים ובהשתלמויות, בהרצאות, 3.6 בכנסים מקצועיים מוכרים (בצירוף תקציר ההרצאה בספר הכנס) ובפרסומים מקצועיים שיצאו לאור - כל אלה יזכו אותם בגמול השתלמות אם הם התקיימו או יצאו לאור בעת היותם עובדי הוראה בפועל, בכפיפות לכללים ולנהלים שיהיו נהוגים באותה עת.  עובדי הוראה שעבדו בפועל בהוראה במשך תקופה שזיכתה אותם 3.7 בשנת ותק אחת, והשתלמו לאחר שנה זו בהשתלמות שהתקיימה בזמן שלא עבדו בפועל בהוראה (בחל"ת), יכולים להגיש בקשה לממש את זכאותם לגמול בהתאם לנהלים ולכללים, שייקבעו מעת לעת על ידי המשרד. סוגי גמולי ההשתלמות, שיעורם ואופן : . פרק ב׳ 4 חישובם  קיימים שלושה סוגים של גמולי השתלמות: 4.1 גמול השתלמות רגיל 4.1.1 גמול כפל תואר 4.1.2 גמול ביניים 4.1.3 גמול השתלמות רגיל 4.2 גמול השתלמות רגיל יינתן בגין לימודים, השתלמויות, 4.2.1 פרסומים מדעיים/מקצועיים, הרצאות בכנסים מקצועיים ועבור כפל תואר כמפורט להלן.  תחומי ההשתלמויות המיועדות לעובדי הוראה מקצועות ההוראה (תחומי הדעת) 4.2.1.1 שיטות ודרכי הוראה 4.2.1.2 נושאים חינוכיים ערכיים 4.2.1.3 פיתוח בעלי תפקידים במערכת החינוך 4.2.1.4 פיתוח אישי להעצמתו ולצמיחתו של עובד ההוראה 4.2.1.5 העשרה והשכלה כללית 4.2.1.6 השתלמויות המזכות בגמול השתלמות רגיל 4.2.2 השתלמויות המוכרות על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה 4.2.2.1 של עובדי הוראה. א. השתלמויות ייעודיות לעובדי הוראה במוסד שקיבל היתר 5.5 לקיים השתלמויות המזכות בגמול השתלמות (ראה בחוזר המנכ"ל). בחוזר המנכ"ל). 5.4 ב. השתלמויות בית-ספריות (ראה לימודים במסלול אישי במוסד העונה על התנאים שנקבעו על ג. בחוזר המנכ"ל). 5.5 ידי המשרד (ראה להלן). 6.2.6- לימודים לקראת תואר אקדמי (ראה ב ד. להלן). 6.2.7- לימודים בישיבה גבוהה (ראה ב ה. השתלמויות הנערכות על ידי משרד העבודה והרווחה או על ו. ידי משרד התמ"ת והמאושרות על ידי האגף להכשרה ולהשתלמות של משרדים אלה. לימודים בקורס הסמכה לחינוך מיוחד 4.2.2.2 עובדי הוראה, שקיבלו בעת עבודתם במסגרת החינוך המיוחד, תוספת מיוחדת בגין קורס הסמכה לחינוך מיוחד והפסיקו לעבוד במסגרות החינוך המיוחד ועברו לעבוד בחינוך הרגיל - יהיו זכאים לקבל גמול השתלמות על לימודיהם בקורס לחינוך מיוחד על סמך אישור לימודים מפורט שימציאו, שעל פיו ייקבע מספר הגמולים (במסלול אישי). הוראה זו אינה חלה על מי שקיבלו תוספת חינוך מיוחד על סמך תעודת הוראה מסמינר או ממכללה במגמה לחינוך מיוחד, או על מי שקיבלו תואר אקדמי בחינוך מיוחד מאוניברסיטה. לימודים לקראת תואר "טכנאי" או "הנדסאי" 4.2.2.3 עובדי הוראה, שהם בעלי הסמכה לרובד חינוכי כלשהו, א. שלמדו בנוסף להסמכה זו גם לקראת תואר "טכנאי" או "הנדסאי", וקיבלו דיפלומה עם סיום לימודיהם, זכאים לגמול השתלמות בגין לימודים אלה, בתנאי שלא קיבלו דרגת שכר בשל לימודים אלה ולימודיהם התקיימו לאחר היותם עובדי הוראה בפועל. חישוב הגמול ייעשה לפי מספר שעות הלימוד בפועל.  עובדי הוראה, שהם בעלי הסמכה לרובד חינוכי כלשהו, ב. שלמדו כתלמידים מן המניין, בנוסף להסמכה זו, גם לקראת תואר "טכנאי" או "הנדסאי" וטרם סיימו את לימודיהם, זכאים לגמולים בגין לימודים חלקיים אלה.  האישור לגמול יינתן על סמך אישור לימודים רשמי מהמוסד, ובו פירוטמספר שעות הלימוד והציונים.  כדי למנוע כפילויות יינתנו אישורים אלה על ידי המוסדות לשם קבלת גמול ההשתלמות פעם אחת בשנה, בתום כל שנת לימוד. 

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==