זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 105 זכויותיך מועמד אחר מתאים למשרה. עובד הוראה קבוע במערכת, בדרגת קרבה אחרת, יועבר לפי כללי ההעברה הרגילים. לעיל רשאים לאשר את 2.2-  ממלאי התפקידים המפורטים ב 2.4 העסקתם של בעל ואישה כעובדי הוראה באותו מוסד חינוכי, אם תנאי העבודה מחייבים שהם יגורו במוסד החינוכי או אם יתמלאו תנאים א' ו- ב' וכן תנאי ג' או תנאי ד' להלן: א. מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד. ב. בני הזוג גרים ביישוב שמוסד החינוך נמצא בו או ביישוב סמוך לו שגרים בו תלמידים הרשומים באותו מוסד חינוך. ג.  שירותם של בני הזוג חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה. ד. מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי. ככלל לא ייקלט או יועבר עובד הוראה למוסד שבו קרוב משפחה 2.5 משמש בתפקיד מנהל או סגן מנהל. ועדה בהרכב נציג הבעלות ומנהל לעיל, 2.5- על אף האמור ב  2.6 אף אם יש המחוז או סגנו רשאית לתת היתר להעסקת קרובים ביניהם יחסי כפיפות במקרים חריגים. היתר זה יינתן לזמן מוגבל, תוך קביעת תנאים להעסקתם. : השיקולים שהוועדה תשקול בין היתר, לעניין זה יהיו א.  דרגת קרבת המשפחה. ב.  מספר המועמדים לתפקיד. ג.  קיומם של יחסי כפיפות. ד.  מספר בתי הספר מאותה שכבת גיל (יסודי, חט"ב). ה.  מספר קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המועסקים באותו בית ספר. ו. מצב התעסוקה במקום שבו ההעסקה מתבקשת. ז.  האפשרות למנוע יחסי כפיפות וקשרי עבודה בין קרובי המשפחה.  במוסד חינוך שעובדים בו קרובי משפחה יש להעביר אחד מהם 2.7 (או יותר, אם יש יותר מקרוב משפחה אחד), באופן שלא יעבדו במוסד קרובי משפחה. לפני  ההעברה בשל קרבת משפחה תבוצע עד סוף חודש יוני. 2.8 ביצוע ההעברה על המפקח על מוסד החינוך לפנות אל העובד ולהזמינו לשיחת שימוע שבה יודיע לו על ההעברה הצפויה ויאפשר לו להשמיע את טיעוניו. אם עובד ההוראה יבקש לקבל היתר חריג בהתאם להוראות חוזר זה תועבר בקשתו להחלטתו של מנהל המחוז או סגנו. 2.2- הם אלה המפורטים ב הקריטריונים למתן ההיתר החריג 2.4- לעיל לעניין קרובי משפחה שאינם בני זוג ואלה המפורטים ב לעיל לגבי בני זוג. אם החליטה הוועדה לא לקבל את הבקשה למתן היתר חריג, היא תדרש להחליט מי מבין קרובי המשפחה יועבר. לעניין זה יישקלו, בין היתר השיקולים האלה: א. ותקו של עובד ההוראה במערכת החינוך הרשמית. ב. ותקו של עובד ההוראה בבית הספר. ג. המועד הצפוי לפרישה של עובד ההוראה. ד. בעיות אישיות חריגות במיוחד של עובד ההוראה, המקשות עליו להתרחק ממקום מגוריו. במקרה שבו קיימים יחסי כפיפות בין קרובי המשפחה (מנהל-מורה) או (סגן מנהל-מורה), יועבר המורה ללא קשר לוותקו של המנהל או הסגן בבית הספר או במערכת החינוך הרשמית. במקרה של כמה קרובי משפחה תועדף העברתו של קרוב המשפחה לעיל). 2.3- שהוא בדרגת קרבה ראשונה (כמוגדר ב  סעיף זה אינו בא לגרוע מהאמור בכללי שירות המדינה (מינויים) 2.9 .2007 - (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה  ככלל יש להימנע משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה בדרגה ראשונה - הורה, אח, אחות, גיס וגיסה. במקרים שבהם אי אפשר להימנע ממצב זה על מנהל בית הספר  לפנות אל מנהל המחוז או אל מי שהוסמך לעניין זה מטעמו ולקבל  (א). 2 / את אישורו (חוזר מנכ"ל תשס"ד _________________________________________________________________________ הערכת תארים אקדמיים מחו"ל  (א)) 1/ (סא הסמכות להעריך תארים אקדמיים מחו"ל נתונה אך ורק בידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, על פי הכללים להערכת תואר שנקבעו על ידו. על פי הכללים האלה לא יוערך תואר אקדמי שני למי שלא היה בידיו .1.9.2000 : תחולה תואר ראשון בעת ההרשמה לתואר שני. : הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, משרד החינוך, כתובת לפניות .02-5602853 : , טלפון 95104 , ירושלים 2 דבורה הנביאה _________________________________________________________________________ הצטרפות לבן זוג היוצא לחו"ל  עובדת הוראה המצטרפת לבעלה בשליחות המדינה לחו"ל זכאית שלא תעלה על אורך שירותה הקודם לחופשה ללא שכר לתקופה - הכל לפי התקופה הקצרה משני אלה. מורה או על חמש שנים שלא חזרה לעבודתה בתום חופשתה תיחשב למתפטרת, ותהא זכאית : חוזר האגף למוסדות אסמכתא לפיצויים, לפי הכללים בתקשי"ר ( .)26.6.71 , מיום 12 סעיף 6 ' חינוך של משרד החינוך, מס שמירת מקום העבודה ליוצא בשליחות לאומית - ראה בהמשך . החוברת _________________________________________________________________________ הסעות תלמידים  הנהלים המעודכנים לגבי הסעות תלמידים והסעות מורים פורסמו (ב'). חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות 1/ בחוזר מנכ"ל עד .)15 ' המקומית (עמ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==