זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 104 העברה יזומה עקב חוסר התאמה לסגל ההוראה או לאקלים הסביבתי  . עו"ה שהועלו נגדו טענות של חוסר התאמה כמצוין לעיל, יובא 1 הנושא לשיחת שימוע של עו"ה בפני המפקח על בית הספר במחוז בהשתתפות נציג הסתדרות המורים. ינוהל פרטיכל בו יפורטו טענותיו של המפקח, תגובת העובד והנימוקים להחלטתו של המפקח. הפרטיכל ייחתם ע"י המפקח והעובד. ככל שהעובד יסרב לחתום על הפרטיכל, יועבר הפרטיכל ללא חתימתו. . הודעה חתומה ע"י מנהלת תחום כא"ב במחוז על ההעברה, בצירוף 2 31 הנימוקים,תישלח לעו"ה בדואר, וככל הניתן בדואר רשום עד במאי של אותה שנה. העתק ההודעה יישלח לסניף המקומי של הארגון היציג. הליך הערעור על העברה יזומה ימים מיום משלוח ההודעה על 15 א. עו"ה רשאי לערער על העברה תוך העברתו. ההודעה תישלח בדואר וככל הניתן בדואר רשום. : ככל שיוכח ע"י העובד כי ההודעה לא נשלחה בדואר רשום הערה ו/או הוא שהה בחופשה (בין בארץ ובין בחו"ל) ו/או שהה בחופשת ימים להגשת הערעור 15 מחלה מאושרת, תינתן לו  אורכה בת . העובד יגיש את 15.7- מהמועד בו נודע לו על העברתו ולא יאוחר מ הערעור בכתב למנהלת תחום כא"ב במחוז אשר תעביר את הערעור לעורך השימוע כמפורט להלן: יתקיים שימוע לעו"ה במסגרת הליך הערעור. השימוע יתקיים ע"י מפקח המחוז או מתאם הפיקוח או המחמ"ד במחוז (להלן: עורך השימוע). ינוהל פרטיכל בו יפורטו טענותיו של עורך השימוע, תגובת העובד והנימוקים להחלטתו של עורך השימוע. הפרטיכל ייחתם ע"י עורך השימוע והעובד. ככל שעו"ה יסרב לחתום על הפרטיכל, יועבר הפרטיכל ללא חתימתו. החלטת הערעור תישלח לעו"ה עם העתק לנציגי הסתדרות המורים. ב. במקרים בהם עו"ה אינו מסכים להחלטת הערעור של עורך השימוע בערעור, תתקיים שיחה של עורך השימוע עם יו"ר הסניף הרלוונטי, לצורך הבהרה ופירוט הנסיבות לדחיית הערעור, במגמה להגיע להבנה משותפת. ג. במקרים בהם אין הסכמה על דחיית הערעור בין עורך השימוע לנציג הסתדרות המורים, יובא העניין להחלטת מנהל/ת המחוז, או מי שהוסמך מטעמו, וייערך דיון משותף במגמה להגיע להבנה משותפת בנושא. ד. במקרים בהם הסתדרות המורים חולקת על החלטת מנהל המחוז, יתקיים דיוןבה שתתפות מזכ"לית הסתדרות המורים או מ"מ מזכ"לית הסתדרות המורים עם מנהל אגף בכיר לכא"ב או סגניתו במגמה להגיע להבנה משותפת בנושא. ה. ככלל, עו"ה המועבר יוכל להגיש ערעור בתנאי שקיים מידע חדש/ טיעונים חדשים אשר לא הועלו בשימוע הקודם. : הערות כלליות יש להפריד את כיתות הלימוד 1.9.02- (א) מ 1/ . על פי חוזר מנכ"ל סג 1 בשיעורי חינוך גופני לבנים ולבנות החל מכיתה ז', כך שעו"ה אישה תלמד כיתת בנות ועו"ה גבר ילמד כיתת בנים. לפיכך, חישוב הוותק המשוקלל לצורך העברה ייעשה כלהלן: ותק משוקלל לעו"ה אישה בחינוך גופני ייערך בהשוואה לעו"ה אישה לחינוך גופני באותו מוסד, ובאופן דומה לעו"ה גברים בחינוך גופני, שיושוו לעמיתיהם עו"ה גברים באותו מוסד. . בחינוך הממ"ד, מורים לתושב"ע מלמדים בכיתת בנים ומורות 2 לדינים ו/או תושב"ע מלמדות בכיתת בנות. לפיכך, חישוב הוותק המשוקלל לצורך העברה ייעשה כלהלן: ותק משוקלל למורה אישה המלמדת דינים ו/או תושב"ע בכיתת בנות ייערך בהשוואה למורות לדינים ו/או לתושב"ע באותו מוסד ובאופן דומה באשר למורים גברים בהוראת תושב"ע שיושוו לעמיתיהם עו"ה הגברים באותו מוסד.  ה . בהתייחס למצב בו בית ספר נסגר על רקע איחודו עם בית ספר אחר 3 (להלן איחוד בתי"ס) - עו"ה שהועבר במצב זה, יגרור איתו את הוותק המוסדי שצבר בבית הספר שנסגר, לבית הספר אליו הועבר במסגרת איחוד בתי"ס. . בהתייחס למצב בו עו"ה הועבר מבית הספר בו הועסק בשל סגירת 4 אותו בית ספר, אך לא כחלק מהליך איחוד בתי-ספר - עו"ה  יגרור איתו את מחצית משנות הוותק שצבר בביה"ס ממנו הועבר. . על המחוז להימנע מלבצע העברה יזומה לעו"ה שהועבר בשנה 5 הקודמת (העברה שנייה רצופה), אלא אם כן סבור מפקח המחוז, כי יש הכרח להעברה זאת. הבקשה תובא לדיון בפני מנהלת תחום כא"ב במחוז בשיתוף עם יו"ר הסניף המחוזי. במידה ולא הגיעו הצדדים להסכמה, הנושא יובא לדיון משותף אצל מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה או סגניתו אשר יבואו בדברים עם יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות המורים או נציג מטעמו.  שנים.  8 בכל מקרה אין להעביר עו"ה פעם שלישית בתוך טווח זמן של . דין עו"ה בשנת שבתון כדין עו"ה בפועל במוסד שלו. עם זאת, אם 6 הנתונים של המועמדים להעברה שווים, עדיפות להישארות באותו מוסד תינתן לעו"ה החוזר משבתון, דהיינו אם הוותק המשוקלל של עו"ה בפועל בביה"ס ושל עובד השוהה בשבתון זהה, ההעברה תינתן לעו"ה בפועל והעובד החוזר משבתון יחזור למוסד ממנו יצא לחופשה כאמור.  . אין לבצע העברה יזומה עקב צמצומים, לעו"ה המועמד להעברה על 7 ומעלה.  58 פי הקריטריונים דלעיל והוא בן . ככל שהמועמדת להעברה היא עו"ה שתימצא בהריון מתקדם 8 (בחודש שמיני או תשיעי להריונה בתחילת שנה"ל), היא רשאית להגיש בקשה, בצירוף אישור רפואי, שלא לעבור מסיבה זו. מנהל המחוז רשאי לבטל את ההעברה לגביה, בנסיבות אלה. הזכאות לביטול ההעברה מהטעם האמור הינה חד פעמית.  העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך  )1/ (א) והבהרה בחוזר מנכ"ל עב 4/ (עא סעיף זה דן באיסור של העסקת קרובי משפחה באותו מוסד חינוך .1 .2010 בדצמבר 5- : החל מ התוקף ובהיתרים לחריגה מהנחיות אלה. . ההנחיות 2 אין להעסיק אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם 2.1 באותו מוסד עובד קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה לעניין זה פירושו בן זוג, בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, כלה, נכד או נכדה.  מנהל מחוז או סגנו רשאים להתיר העסקת קרובי משפחה שאינם 2.2 בני זוג במוסד החינוך, אם מתקיימים התנאים א'-ג' שלהלן יחד עם תנאי ד' או עם תנאי ה': א. מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד.  ב. מקום המגורים של האדם ושל קרוב המשפחה שלו הוא ביישוב שמוסד החינוך נמצא בו או ביישוב סמוך לו, שגרים בו גם התלמידים הרשומים במוסד החינוך. ג.  במוסד החינוך מועסק רק קרוב משפחה אחד של האדם. ד. שירותו של המועמד חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה. ה. מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי.  אין להעביר עובד הוראה למוסד שיש בו קרוב מדרגה ראשונה 2.3 (אב, אם, בן זוג, בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור, בן, בת, אח, אחות) אלא אם כן שירותו של המועמד חיוני למערכת ואין באותה עת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==