זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 103 זכויותיך העברות לסוגיהן בקשת העברה  עובד הוראה מוסמך, המבקש העברה ממוסד חינוך רשמי במחוז אחד למוסד חינוך רשמי במחוז אחר, יגיש בקשה מנומקת למנהל המחוז שבו  . במרץ 31 עד הוא עובד את טופס הבקשה להעברה ניתן להוריד מאתר פורטל עובדי הוראה - מרחב מנהלי. לבקשה יש לצרף מסמכים מתאימים על פי הצורך, ולהגיש את הטופס המקורי ושני העתקים לאגף כח אדם בהוראה במחוז אליו הוא מבקש לעבור. העברה מוחלטת  עובד הוראה המשנה את מקום מגוריו בעקבות בן/בת זוגו, המשרת בכוחות הביטחון או הורים שכולים המועברים לשרת במחוז אחר - יקבל העברה מוחלטת וישובץ במחוז השייך למקום מגוריו החדש. .)16.2.09 : סיכום ישיבה אסמכתא ( 16.2.09 : תחולה העברה מסוייגת  עובד הוראה, שאושרה לו העברה מסוייגת ולא הוצעה לו עבודה במחוז הקולט, רשאי להישאר במקום עבודתו הקבוע. לשם כך עליו להודיע לא באוגוסט, את החלטתו בכתב למנהל המחוז בו הוא מועסק 5- יאוחר מ ולמנהל המחוז אליו אושרה לו העברה. באוגוסט על רצונו לשוב למשרתו הקבועה, יימסר 5- לא הודיע עד ה מקומו לעובד אחר ולתקופה - עד לסידורו בעבודה - יבקש חל"ת מהמחוז בו עבד. אם נקלט במחוז החדש רק בחלק ממשרתו - יבקש חל"ת על החלק הנותר. בשנה הראשונה להעברה יינתן החל"ת ע"י המחוז הפולט. בשנה השנייה יינתן החל"ת ע"י המחוז הקולט ובשנה השלישית ישובץ עובד ההוראה במחוז הקולט. בעיות חריגות, שיתעוררו כתוצאה מהעברות מוחלטות ומסוייגות, יידונו עם הגב' תמי יהושע ממשרד החינוך, בהתאם לפניית האגף המקצועי בהסתדרות המורים. .16.2.09 : סיכום ישיבה מיום אסמכתא העברה ממגמה למגמה  עובד הוראה הרוצה לעבור ממוסד ממלכתי למוסד ממלכתי-דתי או להיפך, יגיש בקשה מנומקת למנהל המחלקה לכוח אדם בהוראה, במרס. במגזר הערבי יש להגיש בקשה 31 באמצעות מפקח המחוז, עד בפברואר. 28 להעברה עד פסילת מורה בחינוך הדתי מטעמים דתיים  מורה שנפסל בחינוך המ"ד מטעמים דתיים והוא מבקש לעבור לחינוך הממלכתי, יהא דינו - לגבי סידור בעבודה - כדין מורה מועבר בהסתייגות ממחוז למחוז. לא ביקש לעבור לחינוך הממלכתי, או שבקשתו להעברה לא אושרה - יקבל פיצויים. העברה מכיתות ז'-ח' לכיתות א'-ו'  )25 סעיף 11.5.93 (הסכם השכר שנים 17 מתוך בכיתות ז'-ח' כולל חט"ב, שנים לפחות 10 עו"ה שעבד השנים 7- (גם ללא רצף), ובלבד שעבד בכיתות ז'-ח' באחת מ אחרונות האחרונות ונאלץ לעבור לעבוד בכיתות א'-ו' - בסיס משרתו לא ישתנה. השנים האחרונות שבהן 10 חישוב שעות הזכאות יהיה לפי ממוצע של לימד בכיתות ז'-ח'. שנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות תיחשב לשנת עבודה בכיתות ז'-ח', על פי התשלום ששולם למשתלם בשנה זו.  : עובד הוראה הזכאי לכך יפנה לגזברות מחוז עבודתו ע"מ הפרוצדורה : החלטת הוועדה הפריטטית אסמכתא להסדיר זכאותו, כאמור לעיל (  .)13.9.99 ). (מכתב שטמפפר מיום 7.9.93 בראשות ש' שטמפפר מיום (שאחת אחרונות 17 שנים לפחות מתוך 10 ' מורה שעבד בכיתות ז'-ח (א'-ו'), ועבר לנהל בית ספר יסודי שנים האחרונות) 7- מהן היתה ב ש"ש עבור שעות ההוראה שלו 24 שמורה לו הזכות לבסיס משרה של  .)23 ע"מ 1/ ולא בעבור שעות הניהול (חוזר מנהל אכא"ב תשס"ב : גרירת הזכויות היא רק לזכויות שנרכשו באותה בעלות לתשומת לב .)5.12.00 (מכתב דניאלה סלומון העברה יזומה עקב צמצומים בסוף שנת הלימודים תשע"ט  ומכתבה של סוניה פרץ, סמנכ״לית ומנהלת 12.3.2014 (מסמך מיום )13.6.2017 אגף בכיר לכח אדם בהוראה מיום . מנהל המחוז מוסמך להמליץ על העברת עובד הוראה ממוסד חינוכי 1 אחד למשנהו, אם נסגר בית ספר או צומצם התקן של המוסד החינוכי.  . לפני גיבוש ההחלטה על העברה יזומה ממוסד חינוכי אחד למשנהו 2 המפקח הישיר חייב לבדוק היטב את העובדות ולערוך לעובד ההוראה שימוע לאחר שיישלחו אליו בכתב הנימוקים שעומדים ביסוד הכוונה להעבירו. טענות המפקח, תגובת העובד והנימוקים להחלטת המפקח, יפורטו בפרוטוקול וייחתמו ע"י המפקח והעובד. היה והעובד סרב לחתום על הפרוטוקול, יועבר הפרוטוקול ללא חתימתו. על המפקחים להעביר החלטותיהם מוקדם ככל הניתן, לאחר קיום השימוע, על מנת שהמחוז יתארגן לשליחת ההודעות במועד. פרטיכל השימוע שהתקיים בין המפקח לעובד ההוראה, יועבר למנהל תחום כוח אדם בהוראה למשלוח ההודעה אל העובד. . ההעברה תהיה למוסד חינוך רשמי אחר בתוך המחוז ברדיוס של 3 ק"מ ממקום מגוריו, בהתאם להכשרתו הפדגוגית ובאותו 30 עד היקף משרה בו מועסק עו"ה בקביעות, אך לא יותר ממשרה מלאה ק"מ, יידונו 30 אחת. מקרים חריגים, שאינם עומדים בקריטריון של לגופם בהתאם לנסיבות עם נציג הסתדרות המורים במחוז הרלוונטי.  . הודעה חתומה ע"י מנהל/ת תחום כוח אדם על ההעברה, בצירוף 4 הנימוקים, תישלח לעו"ה בדואר רשום. העתק ההודעה יישלח לסניף המקומי של הסתדרות המורים.  30.6  . התאריך האחרון למשלוח ההודעות של העברות יזומות הוא 5 של אותה שנה.  . העברה יזומה תישלח לעובדי הוראה בעלי הוותק המשוקלל הנמוכים 6 ביותר באותו מוסד, על פי הקריטריונים כדלהלן:  א. הקריטריון הראשון להעברה הוא צרכי בית הספר. לפיכך, מורים מקצועיים כגון עו"ה לאנגלית, לחינוך גופני וכד', יהיו מועמדים להעברה רק אם יש מורים מקצועיים אחרים שיכולים למלא את מקומם.  ב. ההעברה תינתן לפי הוותק המשוקלל של העובדים באותו מקצוע עודף, על פי הנוסחה שמובאת להלן. הראשון להעברה הוא בעל הוותק הנמוך ביותר. לגבי עו"ה מקצועיים ייערך חישוב ותק   נפרד בהתחשב בקריטריון שבסעיף א' לעיל. הוותק המשוקלל לצורך זה נקבע על סמך שני רכיבים: ותק כולל וותק מוסדי. - פירושו ותק בהוראה בשירות המדינה.  ותק כולל - מספר השנים שהעובד הועסק באותו מוסד הנדרש ותק מוסדי להעביר עובדים.  50% ניתן משקל של לוותק הכולל 50% ניתן משקל של לוותק מוסדי : שני עובדי הוראה כוללים המלמדים באותה שכבת גיל  דוגמה : עובד א' 11 = 2 :17+5 שנים 5 שנה ותק מוסדי של 17 בעל ותק כולל של : עובד ב' 11.5 = 2 :8+15 שנים 8 שנה ותק מוסדי של 15 בעל ותק כולל של  . היות וויתקו של עובד א' נמוך יותר, הוא אשר יועבר למוסד אחר

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==