זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 102 השלמת משרה לאמהות  עובדת הוראה אם, אשר נסתיימה זכאותה לתוספת אם בגין ילדים , תהיינה זכאית להשלים את היקף משרתה בתוספת 14 שהגיעו לגיל שעות הוראה עד לגובה השכר שאותו קיבלה בפועל כעובדת אם, אך לא יותר ממשרה. ההשלמה תעשה בבית הספר ככל שניתן. )18.9.94 סיכום ועדה משותפת 35 (חוזר מנכ"ל מיוחד תשנ"ו, עמוד עירעור על הקטנת משרה  )1/ (תשל עובד הוראה ששובץ במספר שעות קטן ממספר השעות המגיע לו, לדעתו - יערער על-כך בפני לשכת המחוז בו הוא מועסק, לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת המשכורת הראשונה במשרה המוקטנת. לא יערער על-כך במועד הנ"ל, יהיה זכאי להשלמת השעות מיום פנייתו. העסקה בגני ילדים ובבתי ספר שאינם בבעלות המדינה  . כל מועמד לעבודה בהוראה או כל עובד הוראה בבית ספר או בגן 1 , (הכוונה בעלות המפוקחת ע"י משרד החינוך ילדים, המועסק ע"י למוסדות חינוך שאינם רשמיים), חייב לקבל אישור העסקה כתנאי להעסקתו כעובד חינוך בבתי הספר ובגני הילדים. האישור מתייחס לאותה בעלות בלבד ובמידה והמועמד מבקש לעבוד בבעלות אחרת, על הבעלות החדשה להגיש בקשה עבור אותו מועמד כאמור בנוהל זה. . אישור יינתן למי שממלא אחר דרישות ההשכלה והדרישות 2 הפדגוגיות (הסמכה להוראה) שנקבעו על ידי משרד החינוך. עם תום לימודיו הפדגוגיים, יהא על הסטאז'ר לפנות לאגף בכיר . לכא"ב על מנת לקבל רשיון לעיסוק בהוראה . חל איסור להעסיק עובד חינוך שאין בידו אישור העסקה בכתב 3 מאת המנהל הכללי וזאת על אף שהמועמד עומד בדרישות השכלה אקדמאיות ופדגוגיות (רשיון לעיסוק בהוראה/רישיון הוראה קבוע). . בקשה לאישור העסקה כעובד חינוך - נמצאת באתר או"ח של משרד 4 החינוך, יש להדפיסה ולמלאה כנדרש על כל סעיפיה.  : לבקשה יצורפו -  אישורים המעידים על ההשכלה וההכשרה להוראה לשלב החינוך הרלבנטי בתחום מקצוע ההוראה אותו הוא מיועד להורות (המסמכים יאושרו כהעתק    נאמן למקור על ידי מנהל בית ספר, עו"ד או נוטריון או המוסד המכשיר). חובות לפחות. 80% -  על הסטאז'רים להמציא אישור על סיום . על מנהל המוסד או הגננת לשלוח את הטפסים באמצעות הדואר 5 בלבד, לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך, גף תנועת , לידי הגב' ענת מור (מס' טלפון: 91911 , עובדי הוראה, ירושלים .)02-5604739 אישורי העסקה יישלחו אל עובד ההוראה.  העתק מהאישור ישלח למנהל בית הספר, לבעלות המעסיקה את העובד, למפקח על המוסד. מיום 9922 ' : חוזר ציון שבת, מנהל אגף בכיר לכא"ב, מס אסמכתא .17.4.2013 הלנת שכר  לשכר מולן יווסף הסכום הגבוה מבין אלה (להלן - פיצוי הלנת שכר): שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה (היום בעד השבוע הראשון )1( ובעד כל שבוע או חלק התשיעי) - החלק העשרים מהשכר המולן, - החלק העשירי מהשכר המולן; משבוע שלאחריו לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד הפרשי הצמדה )2( על הסכום הכולל של השכר המולן 20% יום תשלומו, בתוספת והפרשי ההצמדה, כאמור, בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד האמורה באופן יחסי. 20% חלק מחודש תשולם התוספת של ה התישנות הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי, כמשמעותו בחוק בתי הדין לעבודה, (להלן - בית דין אזורי), תוך שנה מהיום שבו רואים את 1969 התשכ"ט יום מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור 60 השכר כמולן, או תוך הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאי להאריך את ימים. 90 ימים לתקופה של 60 התקופה של  .1958 : חוק הגנת השכר, התשי"ח אסמכתא המועצה הפדגוגית  (א) הרכב המועצה בכל בית ספר תהא מועצה פדגוגית, שחבריה הם: המנהל ומורי המוסד.  (ב) העניינים הנידונים במועצה ) המועצה הפדגוגית דנה ומחליטה בבעיות החינוך וההוראה 1( השוטפות והחשובות של בית הספר: תוכניות והצעות לקידום החינוך וההוראה במוסד; הסדר וההווי של בית הספר; בחירת ספרי-הלימוד, ספרי-העזר ומכשירי הלימוד לכיתות השונות; בעיות מיוחדות, עקרוניות, של תלמידים, הקשורות בהתנהגותם או בלימודיהם; פעולות שמחוץ לתוכניות הלימודים; פעולות לחיזוק הקשר בין בית הספר לבין ההורים והקהילה. )  המועצה שומעת סקירות והודעות של המנהל על הנעשה בשטחים 2( השונים של חיי בית הספר: תוכנן של התקנות וההוראות של משרד החינוך והתרבות; דרכי ביצוען בתוך בית הספר; שינויים ותיקונים ארגוניים; ביצוע פעולות שונות וכיו"ב. ) כן שומעת המועצה מפי המנהל, מחנכי הכיתות והמורים סקירות 3( ודיווחים על בעיות, הישגים וניסויים חינוכיים ולימודיים בכיתות (או בקבוצת כיתות), ועל מפעלים שונים של בית הספר. )  המועצה קובעת ישיבות מועצה מיוחדות, המוקדשות לחילופי דעות 4( על נושאים חינוכיים, פסיכולוגיים ומתודיים, על יסוד הרצאותיהם של מורי המוסד (או אורחים). (ג) הנוהג בישיבות המועצה , ביום ובשעה הקבועים ישיבות המועצה נערכות אחת לשבועיים )1( מראש. אין עורכים ישיבת המועצה בזמן הלימודים בבית הספר (א)). 1/ (סד ) בהזמנה לישיבת המועצה יצוין מועדה המדוייק וסדר יומה. ההזמנה 2( תהא חתומה על ידי המנהל (או ממלא מקומו). ) המנהל מפעיל את המועצה הפדגוגית בבית הספר והוא יושב ראש 3( בישיבותיה ואחראי לביצוע החלטותיה בהתאם להנחיות משרד החינוך לגבי סמכויותיו וסמכות המועצה הפדגוגית (חוזר מנכ"ל .)8 ' ) עמ 94 ' מיוחד ו', חשון תשנ"ה (אוק . אם אין השתתפות בישיבות המועצה היא חובה על המורים )4( המורה יכול להשתתף בישיבה חייב הוא להודיע על כך למנהל מראש. מורה, ששעות הוראתו בבית הספר הן כדי מחצית המשרה, )5( או פחות מזה, חייב להשתתף רק בישיבות, שבהן נידונות שאלות הקשורות במישרין (ולא בדרך כלל) בהוראתו בבית הספר, כגון: הוראת אותו מקצוע (או אותם מקצועות), שהמורה מלמד במוסד; התנהגותם ולימודיהם של תלמידיו; פעולה מיוחדת מטעם בית . הספר, שבה משתתף הוא השתתפות פעילה וכיו"ב ) החלטות המועצה בעניינים שבתחום סמכותה מחייבות את כל מורי 6( המוסד. ) עיקרי הדיון בישיבת מועצה, נרשמים בספר מיוחד על ידי מזכיר 7( בית הספר או על ידי מורים (עפ"י התור או על ידי מורה אחד בקביעות). הפרוטוקול נחתם על ידי המנהל ורושם הפרוטוקול וסיכום הדברים או ההחלטות מובאים על ידי המנהל לידיעת : חוברת הוראות לבתי הספר היסודיים, בהוצאת אסמכתא המורים. .12-11 ' , עמ 1959 - משרד החינוך והתרבות, תש"ך : המועצה הפדגוגית רשאית להזמין לישיבותיה הערת מרכז המורים את הרופא (אחות) בית הספר ובא כוח ועד ההורים, בהתאם לנושאי הדיונים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==