זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 101 היעדרות מימי לימודים (א)) 4/ (א) (עא 8/ תש"ס בנושא של חופשה בשכר יש לנהוג לפי ההוראות בנדון שפורסמו .1 (א). 7/ בחוזר סד בנושא חופשה ללא שכר יש לנהוג לפי ההוראות האלה: .2   חובה על עובדי ההוראה בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, .2.1 בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים - בכל מוסדות החינוך הרשמיים ובמוסדות האחרים המצויים בפיקוח משרד החינוך לפי - להיות במוסדות החינוך 1969- חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט בכל ימי הלימודים כפי שהם נקבעים בלוח שנת הלימודים. יש לשים לב שהוראה זו חלה מעתה הן על מוסדות החינוך הרשמייים והן על המוסדות האחרים המצויים בפיקוח משרד החינוך לפי חוק (א)). 4/ . (עא 1969- הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט בקשות חריגות להיתר היעדרות בתקופת לימודים מסיבות של .2.3 נסיעה לחו"ל בגין אבל או שמחה אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה, תוגשנה על ידי עובד ההוראה בכתב ובהנמקה, באמצעות מנהל בית הספר והמפקח הישיר, אל מנהל המחוז. הממונים הישירים יחוו את דעתם על הבקשה ויעבירוה בכל ההקדם אל מנהל המחוז. מנהל המחוז ידון בבקשות סמוך - ככל האפשר - למועד קבלתן, וישיב לפונה בעוד מועד, לפני תאריך ההיעדרות המבוקשת. אין להיעדר מבית הספר לפני קבלת ההיתר בכתב או תוך הפרת .2.4 החלטה בדבר סירוב להיענות לבקשה. היתרים שיינתנו על ידי מנהל המחוז יובאו לידיעת המנהל הכללי. .2.5 הממונים הישירים לא יאשרו היעדרות בדיעבד. .2.2 ) לחוק שירות 2(17 הפרת האמור בסעיף זה היא עברה על פי סעיף .3 ) להודעה על שינויים 1(4 וסעיף 1963 - המדינה (משמעת), התשכ"ג בהחלת החוק על עובדי ההוראה. _________________________________________________________________________ התאבדות / נסיונות התאבדות של תלמידים )88 ' ב' עמ 6/ (סב נהלים להתערבות  . כאשר נודע למי מחברי הצוות החינוכי על איום בהתאבדות, עליו 1 להודיע על כך מיד ליועץ ולמנהל בית הספר, ובאמצעותם למנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי במקום, והם יחליטו על דרכי הטיפול בתלמיד ובקהילת התלמידים.  . על כל מקרה התאבדות או ניסיון התאבדות של תלמיד במסגרת בית 2 הספר או מחוצה לו ידווח מנהל המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו מיד למפקח על בית הספר, למנהל המחוז ולמנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ביישוב.  . מנהל בית הספר, יחד עם היועץ ועם פסיכולוג בית הספר, יפעילו 3 גם תוכנית התערבות, בהתאם לצורך, המכוונת לכלל התלמידים, לתלמידים שנחשפו לאירוע או שהם קרובים לתלמיד הנפגע, להורים, למורים ולצוות הניהולי. הסיוע יינתן ברמת הפרט, ברמת הקבוצה וברמת המערכת. הפסיכולוג המחוזי ו/או היועץ הבכיר יסייעו בהפעלת התוכניות הללו. אם אין בבית הספר יועץ או פסיכולוג, יפנה המנהל לעזרתו של השירות הפסיכולוגי-החינוכי במקום.  נהלים לגבי מקרה התאבדות . עם קבלת דו"ח או ידיעה על מקרה של התאבדות תלמיד יפנה מנהל 1 המחוז אל המנכ"ל בבקשה למנות ועדת בדיקה, והמנכ"ל ימנה ועדה זו על פי הנוהל.  . הוועדה תבדוק אם היה קשר בין העשייה החינוכית לבין האירוע, 2 תסיק מסקנות, ותמליץ את המלצותיה החינוכיות והטיפוליות בלבד. נהלים לגבי ניסיון התאבדות  . עם קבלת מידע לגבי ניסיון התאבדות ימנה מנהל המחוז צוות בודק.  1 : המפקח על בית הספר - יו"ר הצוות; הפסיכולוג הרכב הצוות .2 המחוזי או נציגו; נציג הרשות המקומית (מומלץ מלשכת הרווחה); יועץ בכיר או נציגו. הצוות יגיש את ממצאיו למנהל המחוז תוך שלושים יום ממינויו. העתק הדו"ח יישלח למנכ"ל ולשפ"י.  היקפי משרות היקף המשרה בהוראה )1/ ), (מז 4/ (מב גננת ומורה בכיתות א'-ו' ש"ש 30 מורה בכיתות ז'-י"ב ש"ש 24 מורה בחינוך מבוגרים ש"ש 28 ) 5/ מורה בכיתות י"ג-י"ד בחינוך הטכנולוגי (מב ש"ש* 21-17  1.9.91 מורה טכנולוגי (מדריך מקצועי) מיום ש"ש 24 סמינרים ומכללות: מורה בסמינר ללא תואר אקדמי ש"ש 24 מורה בסמינר בכיתות א'-ב' ומורה בסמינר המדורג בדרגת שכר ב"א המועסק בכיתות ג' ש"ש 21 מורה ב"א המתחייב להשתלם לקראת תואר מ"א ש"ש 20 מורה במכללה בעל תואר מ"א ודוקטור (בכל הכיתות) מורה ב"מכללה שבדרך" המדורג בדרגת שכר מ.א ומעלה - המועסק בכיתות ג' ש"ש 16 מורה ב"מכללה שבדרך" המדורג בדרגת שכר מ.א ומעלה - המועסק בכיתות א-ב' ש"ש 18  .)5/ *  בהתאם לתואר ולוותק בכיתות י"ג-י"ד (מב  : הערות שעות אם 21 א. משכורת עובד הוראה בסמינר תשולם על בסיס של המורה הוא בעל תואר אקדמי. עובד הוראה חסר תואר אקדמי שעות לאחר שהשלים שלוש שנות הוראה 21 יקבל משכורתו לפי במוסדות להכשרת מורים וגננות.  ב. מדריך מקצועי שאינו אקדמאי המועסק בהוראה עיונית בכיתה בחלק ממשרתו ידורג כמדריך מקצועי גם לגבי עבודתו העיונית  .)1/ ) (חוזר מנכ"ל לט 1.9.77 בכיתה (התחולה שעות בשבוע. 4-2 ג. הזכאי לשעות גיל יופחתו מבסיס משרתו : משרד החינוך מודיע:  לתשומת לב כמדיניות - משרתו של עובד הוראה קבוע תושלם עד למשרה מלאה, .)16.2.09 לפני עובד הוראה חדש (סיכום ישיבה היקף המשרה בהוראה למנהל/סגן  )4/ (מו מנהל בית ספר יסודי, או חטיבת ביניים, או בית ספר על-יסודי, או ש"ש בהוראה 6 כיתות להנדסאים ולטכנאים חייב להורות לפחות פרונטלית בכיתה (שעות חינוך אינן עולות למכסה זו).  ש"ש בהוראה 12 סגן מנהל במוסדות אלה חייב להורות לפחות פרונטלית בכיתה (שעות חינוך ושעות תפקיד אינן עולות למכסה זו).  ש"ש בהוראה פרונטלית 2 מנהל סמינר ו/או מכללה חייב להורות לפחות בכיתה.  ש"ש בהוראה 4 סגן מנהל בסמינר או במכללה חייב להורות לפחות פרונטלית בכיתה. .)3.4 סעיף 22' עמ 5/ מנהל יכול לכהן גם כמחנך כיתה (מד .)22 ' עמ 9/ סגן מנהל יכול לכהן כמחנך כיתה או כאחראי לביטחון (מד התנאים למינוי סגן מנהל, דרכי בחירתו, יחידת עבודתו,  .153 סעיף 6/ קביעותו והפסקת עבודתו - ראה חוזר מנכ"ל מג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==