זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 100 דיווח חודשי על עבודה - כללי  הממונה המקצועי הישיר על המדריך הוא מי ששמו רשום בכתב המינוי שקיבל המדריך (או במסמך אחר המתקן אותו) כממונה המקצועי הישיר, בתנאי שיהיה עובד המשרד (בתקן או בחוזה) או מנהל בית ספר.  . הממונה המקצועי הישיר על המדריך, המפעיל אותו בעבודת 1 ההדרכה, אחראי גם על הנושאים המינהליים הקשורים למדריך, לרבות חתימה על אישורים, דוחות (דוחות תכנון ודוחות עבודה, לרבות שינויים בתוכנית העבודה) ועל טפסים הקשורים לתביעות מהמוסד לביטוח לאומי ולחופשות לידה.  . במקרים שבהם המדריך מופעל על ידי כמה מפקחים עליו להגיש 2 דוחות לכל מפקח, לרבות דוחות תכנון, עבודה ונוכחות.  מורה בתפקיד הדרכה בבית ספר א. דו"ח מנהל בית הספר . עם קבלת עותק מכתב המינוי של המדריך ידווח מנהל בית הספר 1  .)21 עליו בראשית השנה לגזברות (בפיצול . מנהל בית הספר ידווח לגזברות המחוז מדי חודש על נוכחות המדריך 2 בבית ספרו במסגרת הדיווח על מצבת המורים בבית הספר.  )10/ (תשע ב. תוכנית העבודה השנתית המדריך יכין עם תחילת עבודתו תוכנית עבודה שנתית. בתוכנית זו יוגדרו היעדים המרכזיים, השלבים בעבודה, לוח הזמנים לביצוע ותוצרי ההדרכה המצופים. התוכנית תועבר לאישור המפמ"ר או בא כוחו והמפקח הכולל הממונה עליו ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה. ג. דו"ח חודשי המדריך יגיש בכל חודש דו"ח עבודה המפרט את הפעילות שבוצעה במהלך החודש הקודם. דו"ח זה יוגש לממונה המקצועי והעתק בכל חודש.  5 ללשכת ההדרכה המחוזית וגזברות המחוז עד ד. דו"ח עבודה חצי שנתי המדריך יגיש עד ראשית חודש פברואר דו"ח עבודה חצי שנתי, ובו יפרט את הפעולות המרכזיות שבוצעו במסגרת תוכנית העבודה השנתית והפעילות החודשית. דו"ח זה יוגש לאישור המפקח הממונה ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה. ה. דו"ח עבודה שנתי המדריך יגיש בסיום השנה דו"ח ביצוע שנתי (עד סוף חודש יולי). בדו"ח זה יפרט את הפעולות המרכזיות, את התוצרים שהושגו ואת הקשיים בביצוע. דו"ח זה יוגש לאישור המפקח הממונה ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה.  מדריך מרכז ומורה בתפקיד הדרכה בגני ילדים א. תוכנית עבודה שנתית  המדריך יכין עם תחילת עבודתו תוכנית עבודה שנתית. בתוכנית זו יוגדרו היעדים המרכזיים, השלבים בעבודה, לוח הזמנים ותוצרי ההדרכה המצופים. התוכנית תועבר לאישור הממונה הישיר ולידיעת לשכת ההדרכה הארצית/הרפרנט המחוזי להדרכה.  ב. דו"ח חודשי  המדריך יגיש בכל חודש דו"ח עבודה המפרט את הפעילות שבוצעה במהלך החודש הקודם, ובו יציין את כל הימים שבהם עסק בהדרכה, ובכלל זה ימים שבהם אינו זכאי לקבל הוצאות נסיעה ו/או אש"ל לפי הנהלים המקובלים בתקשי"ר. לדו"ח יש לצרף אישורים מתאימים (כגון אישור על ימי מחלה וכיו"ב). דו"ח זה יוגש 5- עותקים לממונה המקצועי, עם העתק לגזברות המחוז, עד ל 2- ב בכל חודש. מורה בתפקיד הדרכה ארצי יגיש את הדיווח לממונה המקצועי, עם העתק למנהל לשכת ההדרכה.  ג. דו"ח עבודה חצי שנתי  המדריך יגיש עד ראשית חודש פברואר דו"ח עבודה חצי שנתי, ובו יפרט את הפעולות המרכזיות שבוצעו במסגרת תוכנית העבודה השנתית והפעילות החודשית. דו"ח זה יוגש לאישור הממונה הישיר ולידיעת לשכת ההדרכה הארצית/הרפרנט המחוזי להדרכה.  ד. דו"ח עבודה שנתי  מורה בתפקיד הדרכה יגיש בסיום השנה דו"ח ביצוע שנתי (עד סוף חודש יולי), ובו יפרט את הפעולות המרכזיות ואת התוצרים שהופקו ואת הקשיים בביצוע. דו"ח זה יוגש לאישור הממונה הישיר ולידיעת לשכת הדרכה הארצית/הרפרנט המחוזי להדרכה. היעדרות השתתפות מורים בוועדות מורים המוזמנים לישיבת ועדה במהלך שעות לימודים תיחשב השתתפותם כהיעדרות מוצדקת בשכר. על המורה לספק לבעלות : חוזר המח' לתנאי אסמכתא אישור שהונפק ע"י המפקח שהזמינו ( .)29.8.89 מיום 1/ שירות במשרד החינוך תש"ן קיזוז העדרויות שאינן מזכות בשכר עובד הוראה שנעדר בנסיבות שאינן מזכות בשכר: ממכסת עבודתו הקבועה 10%- . אם היעדרותו החודשית היא פחות מ 1 - הקיזוז יהיה רק משעות עבודתו בפועל ולא יחול על שעות חינוך ו/ או הכנה לבגרות. - יקוזזו מעובד ההוראה החלק היחסי 10% .  אם היעדרותו תעלה על 2 של היעדרות בלתי מוצדקת גם משעות החינוך והבגרות. . הקיזוז ייערך במשכורת השוטפת בחודש ההיעדרות. בתשלום 3 חופשת הקיץ תקוזז החלקיות של שעות ההיעדרות הבלתי מוצדקות במשך השנה. . חוזר ש׳ שטמפפר 12.12.94 : סיכום ועדה פריטטית מיום אסמכתא .23.10.07 . חוזר איתי הדר 7/ תשנ"ה היעדרות ביום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל )7/ ) (תשע 4/ (מד עובד הוראה, ששכל במערכות ישראל בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח או אחות, זכאי להיעדר מבית הספר ביום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל החל בערב יום העצמאות. היעדרות זו תדווח כ"היעדרות מוצדקת . בנוסף יוכל גם להיעדר 49 בשכר." לגבי עובדי משרד החינוך - קוד .)29.6.09 ביום הזיכרון האישי (חוזר איתי הדר תוקן החוק ונקבע, כי רשאים להיעדר ביום הזיכרון גם 13.1.94 ביום הורים והורי הורים.  יום הלימודים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יסתיים בשעה ). שעת סיום זו תקפה הן ליום לימודים קצר והן ליום 7/ (סז 12:00 .)11 ' א' עמ 8/ , סו 14 ' עמ 9/ לימודים ארוך (סב ה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==