זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 106 ערעור על העברה יזומה לעובדת בהריון עובדת הוראה המועמדת להעברה יזומה ותמצא בהריון מתקדם (בחודש שמיני או תשיעי להריונה) בתחילת שנת הלימודים, רשאית להגיש בקשה בצירוף אישור רפואי, שלא לעבור מסיבה זו. מנהל המחוז רשאי לבטל את ההעברה לגביה, בנסיבות אלה. הזכאות לביטול ההעברה מהטעם האמור הינה חד-פעמית.  )33.338  (תקשי"ר | שמירת היריון עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בכל חודשי ההיריון, על סמך תעודה רפואית, כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת. דין היעדר לפי פיסקה זו כדין היעדר לרגל מחלה, והעובדת  זכאית לנצל חופשת מחלה בתקופה זו או לבחור לקבל את שכרה בשמירת ההיריון מהמוסד לביטוח לאומי מהשכר). 70% (גימלת הביטוח הלאומי מחושבת לפי ואשר עובדת שתבחר לקבל גימלת היריון מהמוסד לביטוח לאומי תהיה זכאית לכך בהתאם לחוק הביטוח הלאומי - תיחשב תקופת , כתקופת עבודה לכל עניין שמירת ההיריון בגינה התקבלה הגימלה, התקופה תוכר לוותק, לזכויות חוץ מאשר לתשלום משכורת. דהיינו - . גימלה גם בתקציבית וגם בצוברת, להבראה, לביגוד וכיו"ב את התביעה לביטוח לאומי יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בטופס מתאים ובצירוף אישור רפואי חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה. עובדת שתקבל שכר בגין חופשת מחלה ולאחר מכן תוכר זכאותה לגימלת שמירת היריון מהביטוח הלאומי עבור אותה תקופה - חייבת להחזיר למעסיק את השכר שקיבלה בגין חופשת מחלה וימי חופשת המחלה שניצלה - יוחזרו לה. )10/   (שם היעדרות בשל בדיקות שגרתיות בתקופת ההריון עובדת הוראה רשאית להיעדר מעבודתה לשם פיקוח רפואי במשך ההיריון ולבדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות להיריון בתחנה לבריאות האם והילד, שאושרה על ידי משרד הבריאות (להלן "התחנה"), או מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה - כמפורט להלן: שעות 40 - אם היא עובדת שבוע מלא, למעלה מארבע שעות ביום .1 בתקופת הריונה. שעות 20 - אם היא עובדת שבוע מלא, עד ארבע שעות ביום .2 בתקופת הריונה. הגורמים המתאימים במשרד הראשי ובלשכות המחוזיות יאשרו היעדרות מהעבודה במסגרת זו, על-סמך תעודה רפואית שהעובדת ללא חיוב חשבון ימי חופשתה מכל סוג שהוא תמציא, וזאת ). היעדרות לצורך הנ"ל, מעל למכסה המפורטת לעיל, דינה 4/ (מב .)33.311 כדין חופשת מחלה (תקשי"ר חופשת מחלה לעובדת בהיריון עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון על סמך תעודה רפואית המעידה, כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת. דין היעדר לפי ). היעדרות של 33.312 פיסקה זו כדין היעדר לרגל מחלה (תקשי"ר עובדת הוראה מהעבודה בתקופת הריונה, מסיבת מחלה שאינה נובעת מהריונה, תיחשב כהיעדרות לרגל מחלה, והיא תהא זכאית לנצל את .)10/ חופשת המחלה העומדת לזכותה (שם היעדרות בשל טיפול פוריות , אם טיפול הפריה חוץ-גופית עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בגין אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש. דין היעדרות לפי פיסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה. הוראת סעיף זה תחול גם על עובד העובר 1325 לחוק עבודת נשים, ס"ח 10 ' : תיקון מס אסמכתא טיפולי פוריות (  .)26 ' עמ 2/ ; חוזר מנהל אכ"א בהוראה תשנ"א 30.7.90 מיום 178 ' עמ היעדרות מהעבודה בששת השבועות הקודמים ללידה היעדרות כנ"ל של עובדת הוראה, הממציאה תעודה רפואית המעידה כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת, תיזקף על-חשבון חופשת הלידה או ). עובדת ההוראה 5/ חופשת המחלה, בהתאם לרצונה של העובדת (מב זכאית לבקש, שתקופת היעדרותה הנ"ל תיחשב כתקופת חופשה ללא שכר. ה הריון, תקופת לידה והורות הריון )7/ (מג | חובת הודעה על היריון ועל לידה חייבת להודיע על כך עובדת המגיעה לחודש החמישי להריונה ימסרו הודעה מורות ומדריכות לחוק עבודת נשים). 10 למעסיק (סעיף כאמור למנהלי בתי הספר בהם הן מועסקות, אשר ידווחו על-כך בהקדם לפיקוח וללשכת המחוז הנוגעת בדבר (ולבעלות - לפי העניין). ידווחו לפיקוח וללשכת המחוז (ולבעלות - לפי העניין).  גננות ימים לפני סיום חופשת 14 , חייבת להודיע לכל המאוחר עובדת שילדה הלידה, אם בדעתה לשוב לעבודתה בתום החופשה, או שהיא מבקשת חופשה ללא שכר ולכמה זמן. איסור פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהיריון )2/ (חוזר מנהל אכא"ב תש"ס א') האוסר 9( נוסף סעיף חדש 1954 - לחוק עבודת נשים התשי"ד על מעביד לפגוע בהיקף משרתה של עובדת בהיריון, באופן העלול . להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר שר העבודה )9 (חוק עבודת נשים, סעיף | הגבלת פיטורין וטרם יצאה לחופשת לידה לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהיריון אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להיריון; הוראת סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת  ; ששה חודשים לפחות עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה חוזה עבודה לתקופה קצובה של אי חידוש פיטורים בסעיף זה כוללים 12- חודשים או יותר, וכן חוזה עבודה לתקופה קצובה פחותה מ 12 חודשים, שהוארכה או חודשה לפני תחילת תוקפו של החוזה.  , או בימי היעדרה מהעבודה לא יפטר מעביד עובדת בחופשת לידה חדשים אם אישר רופא כי מצבה עקב 6 מתום חופשת הלידה עד תום ימים לאחר תום חופשת 60  הלידה מחייב זאת או במשך תקופה של הלידה או ימי ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות. (אולם אין איסור להודיע על הפסקת עבודתה  .)3/00 יום אלה - חוזר בני בנימין 60 במהלך  תוקן החוק ומעתה תקופת הודעה מוקדמת 2007 בחודש פברואר 1/ יום הנ"ל. (חוזר מנהל אכא"ב תשס"ג 60 יום) תתווסף ל- 30( לפיטורין  .)19 ' עמ , או "לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ-גופית עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או ), לפי העניין, או 1 ) או (ג 4() (ג 7 השני, בימי היעדרם מעבודה, לפי סעיף ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא 150 במשך תקופה של בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור, אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור. הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי לחוק עבודת נשים תשי"ד - 9 : תיקון סעיף אסמכתא הסעיף האמור". ( .))290 ' (ס"ח תש"ס עמ 1954 : למכתב הפיטורין חייב המעסיק לצרף את ההיתר הערת מרכז המורים של שר העבודה, גם לגבי עובדת הוראה בשנה ראשונה. לפי חוק עבודת ב' - לא יינתן היתר לפיטורי עובדת בהיריון לגבי התקופה 9 נשים סעיף שקדמה להחלטת הממונה על עבודת נשים בבקשה להיתר, אלא אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים:  המעביד הוכיח, כי לא ידע שהעובדת בהיריון.  המעביד הוכיח, כי התקיימו נסיבות חמורות שמונעות המשך העסקתה של העובדת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==