זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 107 זכויותיך זכות להיעדר מהעבודה לאחר הפלה או בחודשי ההיריון עובדת שהפילה, רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר הרופא כי מצב בריאותה מחייב שתיעדר זמן רב יותר, ייחשבו ימי היעדרותה - אך לא יותר משישה שבועות - כחופשת מחלה. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון על סמך תעודה רפואית המעידה כי מצב בריאותה לרגל ההיריון מחייב זאת. תקופת היעדרות זו היא על-חשבון חופשת המחלה של העובדת. לידה : לידה בשנת שבתון וחל״ת על מורה שילדה במהלך שנת שבתון או חל"ת, לגשת למוסד לביטוח לאומי לבירור זכויותיה. כמו כן, עליה לגשת לגזברות המחוז לקבלת אישורי השתכרות.  ואינה זכאית לדמי חודשים לאחר שנת השתלמות 10 מי שתלד תוך לידה מהמוסד לביטוח לאומי, תקבל את דמי הלידה המגיעים לה מקרן ההשתלמות בשיעור הנהוג במוסד לביטוח לאומי. הבסיס לחישוב - שלושת המענקים האחרונים שלפני תום תקופת ההשתלמות (החלטת .)093168/99 ביה"ד לעבודה בת"א תיק עב היעדרות עקב הריון ולידה של בת הזוג 2000/2001 חוק דמי מחלה ותקנותיו תשס"א ימים בשנה של היעדרות בשל טיפולים או 7 עובד זכאי לזקוף עד בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על . חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו לשם כך עליו למסור הודעה למעבידו בטופס המצורף. להודעתו יצרף אישור של הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה, לפי העניין. היעדרות עובד מהעבודה תיראה כהיעדרות מזכה אם היא לצורך אחד מאלה: , שכרוך בהם ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון .1 סיכון לחיי האשה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר שעות מיום ביצועה. 24- מ ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בנסיבות שבהן היא תלויה .2 לביצוע הבדיקות או הטיפולים. בעזרת הזולת שעות מתום הלידה. 24 - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד נוכחות בלידה הצהרה לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון 1 לענין מהעבודה לפי סעיף 2000 / ולידה של בת זוג), התש"ס . אני הח"מ 1 ____________________________ / ___________________________________________ שם פרטי ושם משפחה            מס' ת"ז   מען ________________________________________________________________ מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי מיום___________________________עדיום_______________________________         ומצהיר כי היעדרותי היתה נחוצה לצורך: ליווי בת הזוג לטיפולים/בדיקות/הפלה* בקשר להריון שכרוך בהם סיכון לחייה / לחיי העובר*. / ליווי בת הזוג לטיפולים/בדיקות* בקשר להריון בנסיבות שבהן היא תלויה בעזרת הזולת לביצוע טיפולים או בדיקות כאמור. נוכחות בלידה של בת הזוג: תחילת הופעת צירי לידה: __________ מועד תום הלידה: __________ יום, שעה                          יום, שעה מצורף אישור רפואי המעיד על סיבת ההיעדרות שלי כמפורט לעיל ועל מועדיה. . פרטי בת הזוג: ____________________  /  __________________ 2 שם פרטי ומשפחה               מס' ת"ז מען ____________________________________________________________________ . מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל טיפולים או בדיקות 3 הקשורים להריון של בת הזוג שלי או בשל לידה שלה במשך שנה זו:    _______________________________ ___________________________________ תאריך                                     חתימת העובד * מחק את המיותר היעדרות - זכות להיעדר מהעבודה הנקה/שעת הורות  ): עובדת, אם לילד, שילדה ולד חי, 31.151 בחינוך הרישמי (תקשי"ר זכאית להיעדר מעבודתה, עד מלאת לילד שנה אחת, שעה אחת בכל יום שיעורים לפחות), 7 בו היא מועסקת שש שעות רצופות לפחות (דהיינו בין היא מועסקת במשרה מלאה אחת ובין אם היא מועסקת במשרה חלקית.  לפיכך, עו"ה העובדת שיעור שביעי או שמיני זכאית ביום זה לשעת  . הנקה אין לחייב את חשבון חופשתה של העובדת או משכורתה עקב היעדרות דקות.  60 : "שעה" פירושה הערה זו.   .10 סעיף 6/04 . חוזר בני בנימין 31.151 : תקשי"ר אסמכתא 15 - - מתום תקופת הלידה וההורות תחילת הזכאות לשעת הנקה תקופה קצרה מזו למי שתבחר לקצר את או שבועות 26 או שבועות .)46 שבועות. (חוק עבודת נשים, תקון 26- חופשת הלידה מ חופשת לידה - תקופת לידה והורות 11 שבועות בתשלום ועד 15( שבועות 26 תקופת לידה והורות היא 7 שבועות נוספים ללא תשלום, בהתאם לרצונה של העובדת), מהם שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. 12 שבועות מותנית בתקופת עבודה של 26 הזכות לחופשת לידה של חודשים לפחות אצל אותו מעסיק, לפני היציאה לחופשת לידה. 55 לפי החוק אין להעסיק עובדת או עובד בתקופת לידה והורות (תיקון .)2016 לחוק עבודת נשים תשע״ו ומי שילדה שבועות 18 זכאית לחופשת לידה של מי שילדה תאומים  . שבועות 21 שלישייה עובד/ת רשאי/ת לקצר את תקופת הלידה וההורות ובלבד שתקופת • שבועות. 15- הלידה וההורות לא תפחת מ עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את תקופת הלידה וההורות, לא • 3- יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה למשך של יותר מ שבועות מיום שמסרה הודעתה. מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור בכתב • מרופא, אם הנולד אינו בחיים, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות אחרי הלידה.  שבועות של היריון 26 "לידה" - לידת ולד חי או לידה אחרי , ביטוח אמהות 1953 - חוק הביטוח הלאומי תשי"ד :) אסמכתא (  .) 26 סעיף הארכת חופשת לידה - תקופת לידה והורות הארכת חופשת הלידה/תקופת לידה והורות, נמשכת בתיאום עם ימי חופשת הלידה. על פי 105 הפיקוח בפנייה של שבועיים לפני תום שבועות, 26- שבועות ל 14- חוק עבודת נשים, הוארכה חופשת הלידה מ שבועות נוספים ללא 11 שבועות בתשלום (לפי הזכאות) ועד 15 מהם תשלום (בהתאם לרצונה של היולדת). שבועות, או פחות מזה, לפני יום 7 יולדת רשאית לצאת לחופשת לידה • הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. 12 שבועות מותנית בתקופת עבודה של 26 הזכות לחופשת לידה של • חודשים לפחות אצל אותו מעסיק, לפני היציאה לחופשת לידה. שבועות חופשת הלידה, מממשת את זכותה 15 יולדת, שבתום • 11 שבועות נוספים, יוכרו לה 11- להארכת חופשת הלידה ב , לרבות צבירת השבועות הללו לעניין צבירת זכויות התלויות בוותק ותק לדרגה, ותק לפיצויי פיטורין, ותק לדמי הבראה (בכפוף לאמור ), אך היות ובתקופה זו איננה מקבלת 33.212- ו 33.128 בפסקאות שכר, אין הפרשות לקרן פנסיה ולקרנות ההשתלמות וכתוצאה מכך לא תקבל תשלום בגין חופשת קיץ או החגים הנגזרים מתקופה זו .)8.5.2011 : חוזר תמי יהושע אסמכתא ( השבועות 11- עובדת, שתודיע על רצונה לקצר את חופשת הלידה מ • 3- שללא תשלום - רשאי המעסיק לדחות את חזרתה לעבודה עד ל שבועות מיום הודעתה. עובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה/תקופת לידה והורות, • מתום חופשת הלידה ועד תום שנת הלימודים בה יצאה לחופשת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==