זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 196 )9.7.2006 תשלומים רטרואקטיביים (מיום מס' 9.7.06 משרד האוצר, בחוזרו לחשבים במשרדי הממשלה מיום קבע נהלים חדשים לתשלום פיצוי בשל איחורים בתשלומי 19-4-2006 שכר לעובדי המדינה וגמלאיה. להלן תקציר הנהלים: מהות התביעה דרך הטיפול . הודעה לעובדים על שינויים 1 בתנאים השתנו תנאי הזכאות לקבלת תוספת למשכורת או לקבלת החזרי הוצאות,יפורסם המידע על כך באתר האינטרנט או בכל אמצעי אחר ע"מ שיגיע לאוכלוסייה הרלוונטית. בפרסומים יצוין הצורך להגיש בקשה בצירוף אישורים או מסמכים שונים. . מהות התביעה - המצאת מסמכים 2 חדשים. סכום שהעובד היה זכאי לו אלא שלשם קבלתו נדרשה הגשת בקשה או המצאת מסמכים, כגון שינוי דירוג בגין רכישת השכלה, בקשה לגמול השתלמות בגין השלמת ההכשרה, הכרה בוותק מוכר במוסד קודם, שינוי תנאי זכאות לתוספת שכר וכד'. מהות התביעה - עדכון תעריפים ועדכון רכיבי שכר: סכום שהעובד היה זכאי לו עפ"י דיווח אולם העדכון נעשה באיחור זכאותו של עובד כנ"ל תהיה בגין תקופה שאינה שנים, בערכים 7 עולה על נומינליים בתוספת הצמדה למדד. . מהות התביעה - טעויות שנעשו על 3 ידי המשרד. העובדות היו בידי המשרד אך העובד לא קיבל את השכר שהגיע לו. ההפרשים לשכר ישולמו בגין תקופות עבר שאינן שנים, לפי 7 עולות על ערך נוכחי או לפי ערכים נומינליים, בתוספת הצמדה למדד וריבית, לפי הנמוך מביניהם. בקשות לתקופה העולה שנים יופנו למחוזות 7 על - לוועדה לתשלומים רטרואקטיביים. . מהות התביעה - הפרשות לקופות 4 גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות, שלא שולמו בשל טעות המשרד. ישולמו רק ממועד הפנייה או בגין אותה שנת מס. . מהות התביעה - 5 תשלומים המותנים במילוי דוחו"ת שוטפים (שעות נוספות, אש"ל, כוננויות וכו') התשלומים הנ"ל ישולמו באורח רטרואקטיבי עד חודשים לפי ערכים 6 נומינליים בלבד. : לתשומת לב ניתנה סמכות לדון במקרים של תשלומי 13.6.1 בהתאם לחוזר חשכ"ל שנים. 7- רטרו מעבר ל : הוועדה לתשלומים רטרואקטיביים בכל מחוז. הכתובת לפניות כל החלטה כנ"ל תועבר לדיון ולאישור בוועדה העליונה. .)26.1.2014 מיום 2/2014 : חוזר בני בנימין אסמכתא ת תשלומים רטרואקטיביים מרשויות מקומיות  ורשתות חינוך  )9/ (נד הוועדה לתשלומים רטרואקטיביים, שהוקמה לפי ההסכם הקיבוצי בין הממשלה, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות ובין ארגוני המורים, החליטה כדלקמן: . אחריות השלטון המקומי ורשתות החינוך הארציות היא לתשלום 1 18- רטרואקטיבי של שתי שנות הלימוד האחרונות, אך לא ליותר מ חודשים. . לגבי כל החלטה שתתקבל בוועדה לתשלומים רטרואקטיביים של 2 המשרד בתחומים של דרגה, ותק וגמול השתלמות, ואשר תחילתה היא רטרואקטיבית מעבר לשתי שנות לימוד (כאמור, מעבר חודשים), תשופה הבעלות על ידי המשרד לכל התקופה 18- ל הרטרואקטיבית, למעט שתי שנות הלימוד האחרונות, וזאת על בסיס דרישה פרטנית, שתוגש למחלקה לתנאי שירות במשרד החינוך והתרבות. . למען הסר ספק מובהר בזאת, שהשיפוי יינתן לבעלות, אם תימצא 3 שנים מיום החלטת הוועדה. 7 זכאית לכך, לתקופה שאיננה עולה על החודשים האחרונים 18 השנים האמורות יילקחו בחשבון 7 במניין שאושרו על ידי הוועדה ואשר חובתה של הבעלות לשלם לעובד את .)3/ הפרשי השכר בגינם. (נה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==