זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 195 נוהל הפנייה לקבלת רישיון הוראה או הדרכה  : רישיון קבוע עובד הוראה המבקש רישיון הוראה יגיש לאגף כוח אדם בהוראה במשרד החינוך והתרבות, באמצעות מנהל בית הספר שבו הוא עובד (ואם אינו עובד - ישירות), בקשה על גבי הטופס המיועד לכך, בצירוף שאלון עובד הוראה, בשלושה עותקים, ומסמכים על השכלתו ועל עבודתו בהוראה או בהדרכה (אם לא מילא שאלון עובד הוראה בעבר).   : רישיון זמני מועמד להוראה ולהדרכה בחינוך העל-יסודי, שלא בבעלות משרד החינוך והתרבות, יפנה למעסיק ויציע עצמו לעבודה. הסכים המעסיק לקבלו, הוא יפנה את המועמד ללשכה המחוזית למילוי שאלון ולקבלת חוות דעת הפיקוח הפדגוגי. על גבי טופס הבקשה לרישיון הזמני יש להחתים את מנהל בית הספר והמפקח הכולל על בית הספר בסעיפים המיועדים לכך. לאחר מכן יוענק הרישיון הזמני על ידי האגף לכוח אדם בהוראה.  דוגמאות של טפסי הבקשה החדשים לרישיונות הוראה וייעוץ לחט"ב .45-42 ' עמ 2/ ולבתי-ספר על-יסודיים פורסמו בחוזר מנכ"ל נד רישיונות הוראה : תיקונים לתנאים ולנהלים בנושא לתשומת לב במקצועות חינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים, חינוך גופני, של"ח ותקון בחוזר 91 ' א' עמ 3/ פורסמו בחוזר מנכ"ל סו וידיעת הארץ .20 ' , עמ 7/ מנכ"ל סו תקופות ניסיון וקביעות )3.4 ) (תקשי"ר 10 / (תשל"ט בחינוך היסודי ובגני הילדים תיחשב כל שנת לימודים, שבה עבד עובד ההוראה שנת עבודה א. ימי עבודה בפועל במוסדות חינוך רשמיים.  150 לפחות אין לקחת בחשבון עבודה מחוץ למסגרת שנות ניסיון ב. בחישוב החינוך הרשמי, גם אם עבודה זו נלקחה בחשבון לצורך חישוב ותק מקצועי.  2 במוסד חינוך רשמי היא תקופת הניסיון של עובד הוראה מוסמך משרה לפחות, אלא אם כן נשלחה לעובד הודעה על 1/3- שנות עבודה ב הארכתה על יסוד חוות דעת מנומקת של הפיקוח.  1/3- שנות עבודה ב 4 היא תקופת הניסיון של עובד הוראה לא מוסמך משרה לפחות, אלא אם כן נשלחה לעובד הודעה על הארכתה על יסוד חוות דעת מנומקת של הפיקוח.  , תקופת הניסיון של עובד הוראה, שהוסמך תוך תקופת הניסיון היא כלהלן: שנים. 3 א. אם הוסמך בשנה השנייה לעבודתו, תהיה תקופת הניסיון ב. אם הוסמך בשנה השלישית, או הרביעית לעבודתו, תהיה תקופת שנים. 4  הניסיון  .)7.6.4 - שלוש שנים (תקשי"ר מנהל  .)6/ - שלוש שנים (מג סגן מנהל דין גננת מוסמכת, המתקבלת מלכתחילה לעבודה בהוראה כוללת, או בהוראה מקצועית, כדין מורה לא מוסמך לחישוב משך תקופת הניסיון. עובד הוראה מקצועי קבוע וכן גננת קבועה, העוברים להוראה כוללת, אינם מתחילים תקופת ניסיון חדשה. לא תוארך תקופת הניסיון של עובד מוסמך בלי חוות דעת מנומקת היטב של הפיקוח, בלי ציון מפורט של תאריכי הביקור בשיעוריו של העובד ובלי ציון ממוצע של ההערכות בביקורים אלה.  טעונה הסכמה מוקדמת של הארכת תקופת הניסיון פעם שנייה הסתדרות המורים.  למשלוח הודעות על הארכת תקופת הניסיון ומשלוח המועד האחרון ביוני. 30 מכתבי אזהרה הוא בחינוך העל-יסודי : שנתו הראשונה לעבודה בכלל היא מורה בעל רישיון הוראה קבוע שנת ניסיון וניתן בתום שנה זו לפטרו. בשנה השנייה לעבודתו ניתן לפטרו רק לאחר ביקורי שני מפקחים (ללא ועדה פריטטית). עם תום השנה השנייה הוא מגיע לקביעות.  : תקופת הניסיון שלו בהוראה היא מורה בעל רישיון הוראה זמני שלוש שנים, ואם לא פוטר בתום השנה השלישית הוא מגיע לקביעות. בינואר של השנה הנדונה - 1 אם המציא זכאות לרישיון הוראה עד תקופת הניסיון שלו שנתיים או שלוש, לפי העניין.  , מורה שהיה קבוע בבי"ס על-יסודי ועבר לבי"ס על-יסודי אחר שבו קיימת חטיבת ביניים - לאחר שנמצא כשיר לעבוד בה, ייחשב בשנה הראשונה כמורה בניסיון ואפשר לפטרו על יסוד דיווחם של שני מפקחים וללא ועדה פריטטית. החל בשנה השנייה ייחשב המורה הנ"ל כעובד קבוע ואפשר יהיה לפטרו לאחר דיון בוועדה פריטטית : נוהל פיטורי מורים בחטיבת אסמכתא בהשתתפות הסתדרות המורים ( .)1973 הביניים, אפריל , סעיפים 34 ' (חוזר האגף למוסדות חינוך מס קביעות בחטיבת ביניים )8.3.72 , מיום 77-75 הופך מורה קבוע בחינוך היסודי שהוסמך לחטיבת הביניים .1 להיות קבוע עם כניסתו לעבודה בחטיבת הביניים. . מורה קבוע בחינוך היסודי שטרם הוסמך לחטיבת הביניים - תישמר 2 לו קביעותו בחטיבת הביניים, בתנאי שהוא מקיים את התחייבויותיו בקשר להשתלמות. . מורה שהתקבל לעבודה מראש לחטיבת הביניים דינו כדין מורה 3 בחינוך העל-יסודי לעניין קביעות ופיטורין.תשלומים רטרואקטיביים  )9.7.2006 (מיום 9.7.06 משרד האוצר, בחוזרו לחשבים במשרדי הממשלה מיום קבע נהלים חדשים לתשלום פיצוי בשל איחורים 19.4.2006 ' מס בתשלומי שכר לעובדי המדינה וגמלאיה. להלן תקציר הנהלים: : תקופות נסיון ונוהלי פיטורין, כולל שינוי והרחבת באופק חדש ותיקון 49-60 ' (א) עמ 3/ סמכויות המנהלים - ראה חוזר מנכ"ל תשע .55 ע"מ 10/ בחוזר תשע זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==