זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 194 ז. התוספת בגין תמרוץ ותגמול מיוחדים תשולם עד גובה משרה מלאה אחת בלבד. ח. היקף המשרה הכולל של עובד הוראה ושל מנהלים, לא יעלה על היקף המשרה המותר עפ"י הנהלים, בהתאם לתנאי העסקתם (טרום רפורמה, "אופק חדש", "עוז לתמורה"). כלומר, מנהל או מורה, שהיקף משרתם יעלה על היקף המשרה המותר, לא יאושרו לתמרוץ ולתגמול מיוחדים. פורסמו העקרונות לתמרוץ לפי היישובים 12/ בחוזר מנכ"ל עד (התוספת הדיפרנציאלית לשכר המשולב). בשאלות אפשר לפנות אל גף תמריצים למורים במשרד החינוך,  02-5604771/2 : טל תמריצים מיוחדים למורים חדשים באילת .)5/2011 ,11/09 (חוזרי בני בנימין על דעת משרד החינוך ומשרד האוצר הוחלט על השקת תוכנית משותפת למשיכת עובדי הוראה לעיר אילת במטרה לחזק את מערך ההוראה. לעובדי ההוראה אשר עברו ללמד באילת ועמדו בתנאי הקבלה הוצעו תנאי העסקה ושכר במסגרת תוכנית זו, במסלול של שנה אחת ובמסלול של שלוש שנים. מענק חתימה, השתתפות בשכר עו"ה הזכאים יקבלו אחת לרבעון דירה, השתתפות בטיסות וכן השתתפות במעבר דירה, הכל בכפוף לקבלות וכן תוספת בגין חתימה על חוזה אישי, בעולם הישן לפי .45% ובעולם של אופק חדש לפי 70% מורים צפוניים המלמדים ביישובי הבדואים בדרום (א)) 1/ ) (חוזר מנכ"ל סה 18.9.94 ,11.5.93 . (הסכמי השכר 5.1 כללי ) מורים 1994-1995( במסגרת הסכמי השכר בשנים תשנ"ד-תשנ"ה צפוניים המלמדים ביישובי הבדואים בדרום זכאים להטבות: השתתפות בשכר דירה וקרן השתלמות - תשלום חלקו של העובד על ידי המעביד. מענק דיור  5.2 א. עפ"י סיכום בין משרד החינוך, משרד האוצר והסתדרות המורים, ישולם למורים ה"צפוניים" המלמדים ביישובי הבדואים בדרום ש"ח לחודש אשר יינתן כסכום קבוע, ללא 500 "מענק דיור" בסך צורך בהצגת מסמכים (חוזי שכירות ו/או קבלות) ב. סכום זה ישולם יחסית להיקף משרתו של המורה עד משרה מלאה חודשים. 12 אחת, כפול ג. מענק דיור זה יבוא במקום ההסדר של השתתפות המשרד בשכ"ד שהופעל בשנים האחרונות. ד. מורים "צפוניים שאושרו לשכ"ד בשנים עברו, ישולם להם המענק אוטומטית בשכרם, ללא צורך בהגשת בקשה כל שהיא. מורים "צפוניים חדשים חיבים למלא טפסים לבדיקת הזכאות בלשכת : חוזר יצחק ויצמן, אסמכתא מחוז הדרום - המחלקה לתמריצים. .24.8.05 , ממונה דיור ותמריצים קרן השתלמות-תשלום חלקו של העובד על ידי המעביד 5.3 א. ההצטרפות לקרנות ההשתלמות של מורים צפוניים, המלמדים ביישובים הבדואים בדרום, תבוצע עפ"י הנהלים הקיימים בקרנות ההשתלמות, בכפיפות לתקנונים הקיימים, וניכוי חלקו של העובד יבוצע משכרו של המורה כמקובל. על המורים לפנות, אפוא, ישירות לקרנות ההשתלמות ולמלא טפסים ולהצטרף לקרן במסגרת הרגילה. ב.  משרד החינוך יחזיר למורים את חלקו של העובד, שנוכה משכרם , וזאת לאחר אישור הזכאות על ידי המחלקה לתמריצים 4.2% בגובה במחוז הדרום. ג.  לשם בדיקת הזכאות וקבלת ההחזר על המורים לפנות ישירות למחלקת התמריצים בלשכה המחוזית בדרום בצירוף אישור ההצטרפות לקרן ההשתלמות במסגרת הרגילה. ד. מורים שאינם מקבלים את משכורתם ישירות מהמשרד, ואושרו על ידי המחלקה לתמריצים במחוז הדרום, יישא מעסיקם בהחזר למורה, והמחלקה לתמריצים תחזיר למעביד את חלקו של העובד בקרן עפ"י נוהלי ההתחשבנות הקיימים במשרד. הערות: 5.4 א. ההטבות הניתנות למורים הבאים מהצפון ללמד בישובי הבדואים בנגב, בגין הסכמי העבודה הקיבוציים והסכמים אחרים, יינתנו למורים שמקום מגוריהם הקבוע הוא ירושלים, לוד רמלה וצפונה מיישובים אלו. לא יינתנו הטבות, כנזכר לעיל, למורים, שמקום מגוריהם הקבוע הוא באחד מישובי מחוז הדרום. (סיכום ישיבה בחתימת יוסי וסרמן ומוטי מרוז). 24.1.07 ב. הזכאות להטבות מתייחסת לכל עובדי ההוראה הצפוניים, המלמדים בישובי הבדואים בדרום, בלי כל קשר לאופי העסקתם, דהיינו - אם הם קבועים או זמניים.  ג. מורים צפוניים הרוכשים דירות במחוז הדרום, תבוטל זכאותם להטבות ודינם כדין מורה תושב קבע.  ד. מורים צפוניים המשנים את כתובתם הקבועה מהצפון לדרום בתעודת הזהות (במרשם התושבים) - תבוטל זכאותם להטבות גם אם לא רכשו דירה.  ה. מורה צפוני העובד במישרה חלקית, יהיה זכאי להטבות יחסית להיקף מישרתו בתנאי, שהשיבוץ לעבודה יהיה לכל שנת הלימודים. בשאלות אפשר לפנות אל גף תמריצים למורים במשרד החינוך,  02-5604771/2 : טל תעודות הסמכה ורישיונות הוראה  : כל עובד הוראה חייב בתעודת הסמכה. בגני ילדים ובחינוך היסודי לתעודת הסמכה זכאי כל בוגר סמינר או מכללה בעל תואר מורה , או שעמד בבחינות הסמכה מטעם משרד החינוך B.Ed מוסמך, בכיר או והתרבות. : כל עובד הוראה או הדרכה במוסד לחינוך על- בחינוך העל-יסודי יסודי חייב ברישיון מטעם משרד החינוך והתרבות, המקנה לו זכות )1.21.2 הוראה והדרכה בבית ספר על-יסודי (תקשי"ר : כל עובד הוראה חייב ברישיון הוראה קבוע או זמני.  בחטיבת הביניים זכאי בעל תואר בכיר לחטיבת הביניים או לרישיון הוראה קבוע בעל תואר בוגר אוניברסיטה, שלמד גם במחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה וקיבל תעודה מטעמה, או בוגר קורס הסמכה של משרד החינוך והתרבות לחטיבות הנ"ל. עובד הוראה שאינו בעל אחת לפי המלצת הפיקוח. רישיון הוראה זמני מהתעודות הנ"ל - יוכל לקבל רישיון זה מוגבל לשלוש שנים. : כל עובד הוראה חייב ברישיון הוראה או הדרכה בחטיבה העליונה קבוע או זמני.  זכאי עובד הוראה בעל תואר אקדמי לרישיון הוראה קבוע ותעודת הוראה מטעם המחלקה להכשרת עובדי הוראה שליד אחת האוניברסיטאות.  זכאי עובד הוראה בעל תעודת הסמכה מטעם לרישיון הדרכה קבוע הוועדה המשותפת למשרד החינוך ולמשרד העבודה.  לרישיון הוראה זמני - עובד הוראה שאינו זכאי לרישיון הוראה קבוע יקבל רישיון הוראה זמני על פי המלצת הפיקוח לתקופה מוגבלת עד שלוש שנים, אם הוא עומד בקריטריונים של השכלה שנקבעו בתקנות למתן רישיונות. ת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==