זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 193 דיווח על תאונות תלמידים 1/ (א), עד 1/ עג חובת הדיווח על מנהל המוסד החינוכי, ובכלל זה גננת, חלה החובה לדווח על כל תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי, שבעקבותיה נדרש טיפול רפואי, ובכלל זה מקרה שאירע מחוץ לכותלי המוסד, כגון בסיור לימודי, בטיול או בכל פעילות רשמית אחרת מטעם המוסד החינוכי. בכל אחד מהמקרים שלהלן יש לדווח מיד לאחראי על הבטיחות : במחוז או למנהל המחוז, לפני מילוי הדוח אם אירע חלילה מקרה מוות. • אם הפציעה אנושה, או נגרם נזק גופני חמור, כגון קטיעת איבר. • אם הגורם לתאונה הוא מפגע בטיחותי מסוכן. • אם יותר מתלמיד אחד נפגע בו-זמנית מאותה הסיבה. • אין צורך לדווח על תאונות הקורות בפעילויות שאינן חלק מהפעילות הרשמית של המוסד החינוכי או מטעמו, כגון בחוגי העשרה לנוער או בפעילות קהילתית כגון במועדוני נוער ובמתנ"סים, גם אם הן מתקיימות במוסד החינוכי.   אין צורך לדווח על תאונות הקורות לתלמיד בדרך לבית הספר או לאחר סיום הלימודים, בדרך הביתה. אמצעי הדיווח דיווח באמצעות המנב"סנט כל מוסדות החינוך בפיקוח משרד החינוך, מכיתה א' ועד כיתות י"ג- בלבד. באמצעות מערכת המנב"סנט י"ד ידווחו על תאונות תלמידים נוהלי הדיווח ורשימת התפוצה מופיעים בדף בית של המנב"סנט, ." מודול אירועים חריגים ב" להדרכה על אופן הדיווח במערכת המנב"סנט יש לפנות לאתר של מינהלת יישומי המנב"ס בכתובת  זו: http:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas : לגני ילדים ולרשת "אורט" אין גישה דיווח באמצעות טופס ידני למנב"ס, ועל כן ימשיכו לדווח באמצעות טופס הדיווח הידני.  .52-51 ' (א) עמ 1/ גירסה עדכנית פורסמה בחוזר מנכ"ל ע"ג תורנויות מעל חצי משרה לפי הנוהג המקובל, ניתן להטיל על כל מורה העובד ) שתי תורנויות שבועיות: תורנות אחת ארוכה (יום מלא) 51%- (מ  ותורנות אחת קצרה (של הפסקה אחת). - התורנויות הן אחת לשבועיים.  משרה 1/2 עד 1/3- מורה העובד מ - פטור מתורנויות. משרה 1/3 מורה עד 7:45 המורים התורנים יגיעו לביה"ס ביום התורנות שלהם בשעה  .)12.3.2003 (מכתב רונית תירוש להריונה, זכאית לפנות למנהל/ת ביה"ס 7- , מהחודש ה מורה בהיריון א'). 8/ ולבקש פטור מתורנות חצר (סב ליותר משבוע ימים ימלא אותן תורנויות של המורה ממלא מקום שאותו החליף. תיוק מסמכים בתיק אישי )8/ (נג משרד החינוך מפנה תשומת לב המנהלים, ממלאי התפקידים במוסדות חינוך רשמיים ועובדי ארכיון המורים במחוז ובמשרד הראשי, כי אין לתייק בתיקו האישי של עובד הוראה תלונות או הערות שליליות בכתב, ללא ידיעת העובד וללא מתן אפשרות לעובד להתגונן. הוראה זו באה למנוע מצב שבו לא יוכל העובד להגיב על מידע שלילי אודותיו, העלול לפגוע בו או בזכויותיו.  אין באמור לעיל כדי להתיר עיון של עובד בתיקו האישי או במסמך שבו הערות שליליות או תלונות אודותיו.  כדי לאפשר לעובד למסור את הערותיו יש להעביר אליו בכתב את הקטע או את הפסקה מן המכתב שבו הנוסח המדויק של התלונה או ההערה השלילית.  כל האמור לעיל אינו חל על דוחות פיקוח, שלגביהם יש לפעול על פי  .1956- תקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח), התשי"ז ): "גם לאחר שתוייקו 4.1.05( עו"ד רבקה לוין ממשרד החינוך מבהירה תלונות או הערות שליליות בתיקו האישי של עובד וגם אם מלכתחילה לא ניתנה לו זכות התגובה לגביהן, יש לאפשר לו לעשות זאת במועד מאוחר יותר ולתייק את תגובתו בתיק בצמידות לאותן תלונות". . תחולתם של כל הסעיפים הנ"ל החל מיום ח' בתשרי תשמ"ח 5 .)1.10.87( תמריצים ) מעודכן לתשע"ז 11/ (עה , לא ניתנים תמריצים לעובדי 1.3.2007 , א. החל מ- י"א באדר התשס"ז הוראה וחינוך המתגוררים ועובדים באזורים שהוגדרו טרם מועד זה כאזורי העדיפות הלאומית. זאת בעקבות החלטת בג"צ מס' ,27.2.2006 , מיום כ"ט בשבט התשס"ו 03/11163 הקובעת, שיש לבטל את מעמדם של אזורי העדיפות הלאומית כפי שנקבעו בהתאם לקריטריונים, שעל פיהם נהגו עד למועד הגשת העתירה לבג"צ. הוראה זו חלה על עובדי הוראה וחינוך שלא קיבלו תמריצים בעבר ואשר הגישו בקשות לגף התמריצים לאחר י"א באדר התשס"ז, .1.3.2007 עובדי הוראה שקיבלו תמריצים עד לשנת הלימודים התשס"ז (כולל), ימשיכו לקבל את אותם התמריצים שקיבלו עד לאותו . מועד (תשס"ז) גם בשנת התשע"ז בחוזר 8.5-1 התמריצים יינתנו בהתאם לנהלים שנקבעו בסעיף , "תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשס"ז". 1/ הודעות ומידע סז תמרוץ ותגמול מיוחדים ("חוזים אישיים") ב.  בשנה"ל התשע"ז הופעלה מערכת תמרוץ ותגמול מיוחדים בכל אזורי העדיפות הלאומית כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה מתאריך .4.8.2013 , כ"ח באב התשע"ג נהלים  .1 א. עובד הוראה וחינוך העובד במשרה חלקית זכאי לתמריצים במידה יחסית להיקף משרתו, ובתנאי שיעבוד במחצית המשרה לפחות של משרה שנתית). 50%( במהלך כל שנת הלימודים ב. תמרוץ ותגמול מיוחדים יאושרו עפ"י הקריטריון המרכזי של מחסור מוכח במורים במקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, מדעים, והמקצועות הטכנולוגיים). ג. יומלצו עובדי הוראה המצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות על הצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם. ד. תמרוץ ותגמול מיוחדים יינתנו רק למוסדות החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, ובחטיבה העליונה רק למורים המופיעים בפרופיל המוסד ורק במוסדות המגישים לבחינות הבגרות הנערכות ונבדקות ע"י אגף הבחינות של משרד החינוך. ה. תמרוץ ותגמול מיוחדים מיועדים לעובדי הוראה שאינם גרים ביישוב או לעובדים שמתגוררים ביישוב ולא לימדו בו.  ו.  האישור להעסקה במסגרת של תמרוץ ותגמול מיוחדים תקף לשנה שנים.  3- אחת ואחריה הוא ייבחן מחדש. ככלל, האישור יוגבל ל זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==