זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 192 תאונה במוסד חינוך - נוהל הפעלת ועדה לבירור  68 ' ב' עמ 6/ א') תשס"ב 10/ (נח הנסיבות למינוי ועדות בדיקה .1 עם קבלת דו"ח על תאונה או על אירוע שהתרחשו בתחום מוסד 1.1 חינוך בשעות הלימודים (לרבות ההפסקה) או בפעולה שאורגנה על ידי מוסד חינוך או בפעולה במסגרת החינוך הבלתי-פורמלי (חוג, תנועת נוער וכו'), ישקול מנהל המחוז או מי שימונה על ידו את הקמתה ואת מינויה של ועדת בדיקה. עם קבלת ידיעה על תאונה קטלנית או על אסון המוני (פציעתם של 1.2 שלושה תלמידים ומעלה) במוסד החינוך או בפעולה שאורגנה על ידו או בפעולה במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, כמוזכר לעיל, ישקול המנכ"ל מינוי ועדת בדיקה. לגבי יתר האירועים החריגים יישאר העניין לשיקול דעתו של מנהל המחוז. במקרה של התאבדות או ניסיון התאבדות יש לפעול על פי פירוט 1.3 .90-88 ,68 ' ב' עמ 6/ הדברים בחוזר סב על תאונה או על אירוע, שיש בהם חשש לעניין פלילי, תועבר הודעה 1.4 ליועץ המשפטי של המשרד, במקביל לדו"ח על התאונה, באמצעות מנהל המוסד. אלה המסגרות המצדיקות מינוי ועדות בדיקה כמצוין לעיל: 1.5 א. האירוע התרחש בזמן שמתנהלים לימודים סדירים בבית הספר. ב. האירוע התרחש במהלך הפסקה. ג. האירוע קרה בפעולה שאורגנה על ידי המוסד החינוכי. ד. האירוע התרחש בפעילות במסגרת תנועות נוער. ה. האירוע התרחש בפעולה שהתקיימה בארגונו, בפיקוחו או בחסותו של משרד החינוך.  סמכויות הוועדה ותפקידיה .2 א. גביית עדויות. ב. עיון במסמכים רלוונטיים. ג. זימון מומחים על פי הצורך. ד. סיור במקום התרחשות התאונה - בהתאם לצורך. ה. מתן המלצות לאור ניתוח הממצאים לגבי הרכיבים האלה: , המבנים, הציוד והתשתית הבטיחותית. האתר )1 של המעורבים בנושא הבטיחות או בנושאים מידת בקיאותם )2 הקשורים לתחום הבדיקה. הנוגעים לבטיחות ונהלים אחרים, מילוי ההוראות והנהלים ) מידת 3 שפורסמו על ידי משרד החינוך התרבות והספורט. המעורבים, הסגל הפדגוגי והמינהלי, התלמידים, בעלי התפקידים )4 אנשי האחזקה והשירותים, נותני השירות בתחומים השונים (רפואה, הדרכה, מזון, הסעות וכו'), הורים ומתנדבים. הקשורים לאירוע שבו התרחשה התאונה: המוסדות והארגונים )5 הרשות המקומית, הבעלות, מוסדות רפואה וביטחון. ר ופעילותו לאחר האירוע (מינהלית ופדגוגית). התארגנות בית הספ )6 תאונות עובדי הוראה - נוהל הטיפול עובד הוראה, שנפגע בתאונת עבודה, בין אם במקום עבודתו ובין אם בדרכו לעבודה או בשובו ממנה, צריך למלא שני טפסים של המוסד לביטוח לאומי: : טופס זה ממולא על ידי הנהלת בית הספר (לגננות 250/ . שמספרו בל 1 - באגף כוח אדם בלשכה המחוזית) והוא מהווה אישור למחלקת תאונות של קופת חולים בה הוא חבר, שמוציאה על פיו תעודה של נפגע בעבודה. : הנפגע ממלא בו את כל הפרטים, פרט לסעיף 211/ . שמספרו בל 2 המשכורת בשלושת החודשים שקדמו לתאונה (שאותו ממלאים בגזברות הלשכה המחוזית, או המעסיק - לגבי מי שאינם עובדי משרד החינוך). , בצירוף התעודה הרפואית של נפגע בעבודה, יש 211/ את טופס בל . להמציא למוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של העובד עד 75% המוסד לביטוח לאומי משלם לעובד שנפגע משכורת של לתקופה של שישה חודשים מתאריך התאונה.  מכיוון שמשרד החינוך (או כל מעסיק אחר) ממשיך לשלם לעובד שנפגע את המשכורת המלאה, מתבקש העובד להחזיר לגזברות משרד החינוך (או למעסיק האחר) את הכספים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי, כדי שלא ינכו את תקופת ההיעדרות מימי המחלה (ראה גם פרק "חופשת מחלה", סעיפים "היעדרות הצבורים שלרשותו לרגל תאונה בעבודה" ו"דמי פגיעה וניצול חופשת מחלה").  וממשיך להיות עובד הוראה שנפגע בתאונת עבודה לפני חופשת הקיץ , זכאי לתשלום בעד החופשה כפי חולה עקב התאונה גם בחופשה שהיה מגיע לו אילו היה בריא, וכן זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, אם המוסד הכיר בזכותו לקבל דמי פגיעה על סמך חוק .)9 סעיף 1/2012 . (חוזר בני בנימין 1953 - הביטוח הלאומי תש"ד לביטוח הלאומי 211/ העובד אצל שני מעסיקים (או יותר) יגיש טפסי בל מטעם כל אחד מהמעסיקים. תאונות תלמידים - נוהל הטיפול/דיווח  290 ' ב' עמ 6/ חוזר מנכ"ל סב א. במקרה של פציעה קלה יטפלו בילד הנפגע מגיש העזרה הראשונה או החובש או הרופא (במקרה שנדרשת נוכחות רופא במהלך הטיול) או אחד המורים המוסמכים להגיש עזרה ראשונה.  ב. הוחלט לשלוח את הילד לביתו - ייעשה הדבר רק בליווי ולאחר בירור מראש שיש מי שיקבלו בביתו. לא נמצא איש בבית - יש להשאיר הודעה על דלת ביתו של הילד ולציין את מקום הימצאו (אצל שכנים, קרובי משפחה, חברים, במוסד החינוך וכד').  ג. נראה כי דרוש טיפול רפואי נוסף - יועבר הילד הנפגע במהירות האפשרית למוסד הרפואי הקרוב או לתחנת מגן דוד אדום או לחדר מיון בבית חולים או לכל מרפאה אחרת - הכול בהתאם לחומרה ולאופי של הפגיעה. יש להימנע מפינוי בלתי מקצועי של נפגע שיש חשש שנפגע בעמוד השדרה או באגן.  ד. ילד המועבר לטיפול רפואי ילווה על ידי בעל תפקיד של המוסד החינוכי שימתין לו במקום עד גמר הטיפול. המלווה יברר במקום את מצבו של הילד, וידווח על כך מיד לאחראי לטיול. האחראי לטיול יעדכן את מנהל המוסד החינוכי, והמנהל יודיע על כך להורים.  ה. הוחלט להחזיר את הילד הנפגע מן המוסד הרפואי למוסד החינוכי - יעשה זאת המלווה. הוחלט לשלחו לביתו - ילווהו המלווה עד לביתו, וימסור אותו לידי הוריו. בכל מקרה אין להשאיר את  הילד לבד, ללא מלווה. ו.  במקרה שילד נפגע בראש או מאבד את הכרתו או נפגע בצורה קשה או נפגע באיבר פנימי באופן שלא ניתן להבחין במידת הנזק, יועבר הילד מיד לבית החולים הקרוב.  ז. הוחלט לאשפז את הילד בבית חולים, ילווהו המלווה לבית החולים, ובמקביל יודיע המנהל על כך להוריו. המלווה יישאר במקום עד שיגיע אחד ההורים.  ח. החליט המלווה הרפואי שאין להזיז ולטלטל את הנפגע או שמצבו קריטי, יש לפנות לחדר המצב כדי שישלח יחידת חילוץ או יזעיק מסוק פינוי.  ט. בכל מקרה של ספק יש להסתייע בשירותי חדר המצב.  י. חובה לדווח לחדר מצב טיולים על כל מקרה של פציעת תלמיד או היפגעותו בטיול, או על כל פינוי מסיבה רפואית.  ת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==