זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 191 שעות ניהול - קביעות במקרים של הפחתת מספר הכיתות במוסד, רשאי משרד החינוך להפחית את שעות הניהול ולהגדיל את שעות ההוראה של המנהל. במקרה של הפחתת מספר הכיתות במוסד בעקבות הרפורמה בחינוך, או צמצום בית ספרו עקב ויסות כיתות, לא יופחתו שעות הניהול ולא : חוזר אסמכתא ( 50- יוגדלו שעות ההוראה למנהל שעבר את שנתו ה  .)15 ' עמ 3/ מנכ"ל תש"ל : במקרים בהם מרכז המורים אינו רואה את הערת מרכז המורים הגדלת שעות ההוראה למוצדקת (מנהל בעל ותק רב בניהול), יתברר הדבר ויוכרע על ידי ועדה פריטטית. . לסגן מנהל אין קביעות בשעות ניהול שעות שהייה )2/ ) (מד 10/ ) (מב 1/ (מב עובדי הוראה במשרה מלאה ישהו במוסדות החינוך השונים, לצורך פעילות חינוכית בין כותלי המוסד החינוכי, שתי שעות שבועיות בנוסף על מספר השעות המתחייב ממשרתם, וזאת בלי לפגוע בהגדרת מספר השעות 30 למשרה של עובדי ההוראה החלה כיום לפי ההסכמים הקיימים, כגון שעות בשבוע בחינוך העל-יסודי וכיו"ב.  24 ,' שעות בשבוע בכיתות א'-ו עובדי הוראה במשרה חלקית ישהו כלהלן:  משרה ועד בכלל - חצי שעה בשבוע (שעה בשבועיים).  1/3 עובד עד משרה 1/4 משרה - חצי שעה שבועית על כל 1/3- העובד יותר מ . או חלק ממנה עובד הוראה אצל כמה מעסיקים ישהה אצל כל מעסיק לפי חלקיות משרתו. שעות השהייה ישובצו במערכת בשעות הפנויות הקיימות. עובדי הוראה שאין להם שעות פנויות ישובצו שעות השהייה שלהם כפי שיוסכם בינם לבין מנהל המוסד החינוכי. עובד הוראה ישובץ בשעות .)10/ השהייה רק בימים בהם הוא משובץ במערכת שעות ההוראה (מב . שעות השהייה הן חובה 10% תוספת 10% קיבלו עובדי ההוראה תוספת בשיעור 31.12.93 ועד 1.6.81 מיום משכרם המשולב בגין שעות השהייה. נכללת תוספת השהייה בשכר המשולב (הסכם השכר 1.1.94 מיום  .)19.9.94 עובדים הזכאים לשעות גיל עובדי הוראה הזכאים לשעות גיל, בסיס משרתם יהיה לפי שעות הגיל לכל דבר ועניין, כולל חישוב שעות השהייה. תוכן הפעילות בשעות השהייה נקבע ששעות השהייה יכוונו להגשמת שתי מטרות: . טיפול בתלמידים חלשים במוסדות החינוך, על כל שלביהם, במגמה 1 למנוע נשירה ולהקל על המעבר של תלמידים ממסגרת למסגרת. . טיפוח הקשר של עובדי ההוראה עם ההורים ועם הקהילה ועידוד 2 פעילות התלמידים לפעולות התנדבות למען הקהילה. נקבע במפורש ששעות השהייה לא ישמשו למילוי מקום, או לעבודת הוראה אחרת, או להשגחה על תלמידים, או לשיעורי עזר. הפעולות שצויינו בהסכם שיש למלאן בשעות השהייה . פגישות לשיחות אישיות של עובדי הוראה עם תלמידים בודדים ועם 1 הוריהם. . הכנת חומר לימודי מותאם להרכב הכיתה ורמת התלמידים בכל 2 שלבי החינוך. . פגישות עבודה עם עובדים סוציאליים, קציני ביקור סדיר, מפלג 3 הנוער, מומחי איבחון ופסיכולוגים. . סיוע בארגון והפעלה של תלמידים החונכים תלמידים. 4 . הכנת תוכנית למעורבות של תלמידים לשירות בקהילה. 5 . הדרכת תלמידים לשירות לזולת ו/או לחברה, קיום מעקב אחר 6 פעולות חברה והתנדבות. . ארגון פעולות לטיפוח בית הספר, הנוי והסביבה. 7 מנהלי בתי הספר שעות השהייה שלהם ינוצלו לארגון ולהכוונת הפעילויות המפורטות לעיל. ידריכו ויפקחו על ביצוע הפעולות המיוחדות בשעות המפקחים השהייה. המפקחים יגדילו את שעות פעולתם בשתי שעות שבועיות, או יחסית למשרתם, אם הם עובדים במשרה חלקית.  דיווח על תוכן הפעילות . כל מורה יגיש למנהל המוסד תוכנית עבודה לשליש או לזמן, בהתאם 1 לנהוג בבית הספר, ובה יפרט את הפעולות שהוא מתעתד לבצע במסגרת שעות השהייה, במשך השליש או הזמן, כמקובל במקצועות הוראה אחרים. תוכנית זו תתבסס על התוכנית המוסדית שאישרה המועצה הפדגוגית. . בסוף השליש או הזמן יגיש המורה למנהל דו"ח מסכם לתקופת הפעילות. 2 . מנהל בית הספר יטפל בתוכנית העבודה ובדו"ח המסכם, כפי שהוא 3 נוהג בכל מקצוע אחר הנלמד בבית הספר. . כל עובד הוראה (גננת, מורה, מנהל) ירשום את הפעילות השוטפת 4 ב"דו"ח פעילות בשעות השהייה בשנת הלימודים..." דוגמה לדו"ח .10/ כזה פורסמה בחוזר מנכ"ל מד דו"ח זה יימצא בידי המורה במהלך כל שנת הלימודים, והמורה ימסור אותו למנהל בסוף שנת הלימודים לשמירה בארכיון המוסד. דמי שתיה במסגרת הסכם עציוני, ניתנת למורים הקצבה לדמי שתייה. ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים הדרושים להכנת שתייה במשך שעות העבודה משרה 1/3 בבית הספר. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק מעל למורה ש"ח 10.42 ההקצבה היא 1.1.10 חודשי עבודה. מיום 10 עבור מהעלות, המתעדכנת על ידי החשב הכללי למשרדים 2/3 לחודש לפי ,2013/7 ; חוזר בני בנימין 13.0.0 חסרי שירותי מזנון. (חוזר חשכ"ל .)5/ חוזר גילה נגר תשע"ד משרה 1/3 נקבע מפתח לחישוב מס' המורים מעל בחינוך הרשמי ש"ש בחינוך היסודי או 23- לפי מס' שעות התקן בכל מוסד מחולק ב ש"ש בחטיבות הביניים. ההזרמה לבתיה"ס מבוצעת פעמיים 20- ב בשנה באמצעות המחוזות. כמו כן נדרשים מנהלי בתיה"ס למלא טופס הצהרה על ניצול הכספים לייעודם בלבד, דהיינו לרכישת מוצרי שתייה למורים.  ניתנת ההקצבה למוסדות באמצעות מערכת התשלומים בחינוך העל-יסודי המאוחדת לפי מס' המורים בפועל המועסקים מעל שליש משרה.  : מכתב חנניה מנחם, תקציבן מינהל כא"ב במשרד החינוך אסמכתא (  .)1.11.94 מיום בתי ספר לחינוך מיוחד, המלמדים גם בקיץ, יקבלו דמי שתיה גם עבור .)12/04 ' ומס 12/97 ' חודשי הקיץ (אסמכתא: חוזרי בני בנימין, מס 10.42 X 10 X - לפי הנוסחה: מקדם הבראה לגננות עצמאיות .)7/12 : חוזר בני בנימין אסמכתא (  - המלמדים גם בקיץ, יקבלו דמי שתיה גם עבור מורים באולפנים .)7/13 חודשי הקיץ (חוזר בני בנימין זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==