זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 190 שעות חינוך כיתה )5/ (מד בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר על-יסודיים א. מחנך כיתה מקבל שלוש שעות חינוך נוסף לתקן ובחטיבות הביניים : חוזר אסמכתא השעות הקבוע במערכת השיעורים של אותה כיתה ( ). דין מנהל, סגן מנהל 14.9.86 מיום 1/ הסמנכ"ל לשירותי היקף מז ומרכז בית ספר המשמש מחנך כיתה כדין מורה המשמש מחנך לצורך קבלת שעות חינוך. דין שעות החינוך כדין יתר שעות התקן של בית הספר (חוזר מיוחד ו', תשל"ד). מחנך כיתה מקבל שעת חינוך אחת לכל כיתה, בבתי ספר לחניכים ב. אך לא יותר מאשר שש שעות חינוך.  מחנך כיתה במרכזי נוער, במפת"נים ובבתי ספר לנערים עובדים ג. מקבל שלוש שעות חינוך נוסף על תקן השעות הקיים במערכת מיום 1/ : חוזר הסמנכ"ל לשירותי היקף מז אסמכתא השיעורים (  .)14.9.86 מחנך כיתה זכאי לשעתיים חינוך, כמקובל בכיתה מקדמת פתוחה ד. בכיתה טיפולית (מכתב ש' שטמפפר, מנהל המחלקה לתנאי שירות .)25.9.90 עובדי ההוראה, מיום 1/3 : עו"ה זכאי לגמול חינוך אם הוא מלמד לפחות לתשומת לב ש"ש) אינן נמנות במסגרת התנאי הנ"ל 3( משרה, כששעות החינוך .)17.2.05 (מכתב איתי הדר, ממונה תנאי שירות עו"ה, מיום שעןת ניהול למנהלים ולסגנים בעל-יסודי ובחט״ב שעות ניהול למנהלים בבתי ספר תיכוניים ובחט״ב * שעות ניהול לסגנים בבתי ספר תיכוניים ובחט״ב * כיתות שעות כיתות שעות כיתות שעות כיתות שעות 1 3 6 17 10 6 15 13 2 5 7 20 11 7 16 15 3 7 8 22 12 9 17 16 4 9 9 24 13 10 18 18 5 13 10 מתמנה סגן ראשון 14 12 19 מתמנה סגן שני  .)10.3.83 (הסכם קיבוצי מיוחד מיום 28- סגן שלישי מתמנה מהכיתה ה * הטבלה סוכמה בין הסתדרות המורים לבין מרכז השלטון המקומי. שעות ניהול בבתי ספר לנערים עובדים מספר התלמידים שעות ניהול 19-11 1 39-20 2 59-40 3 74-60 4 94-75 5 100-95 6 שעות ניהול למנהלי אולפניות ערב להנחלת הלשון מספר שעות הוראה בשבוע בכיתה שעות ניהול שבועיות לאותה כיתה 7-4 1/2 12-8 1 20-13 11/2 30-21 2 שעות ניהול בבית הספר היסודי שעות הניהול ניתנות בהתאם למספר הכיתות במוסד מספר הכיתות שעות ניהול מספר הכיתות שעות ניהול 1 2 21 41 2 4 22 43 3 6 23 44 4 8 24 46 5 10 25 47 6 12 26 49 7 14 27 50 8 16 28 52 9 18 29 53 10 20 30 55 11 22 31 56 12 24 32 58 13 26 33 59 14 28 34 61 15 30 35 62 16 32 36 64 17 34 37 65 18 36 38 67 19 38 39 68 20 40 40 70 יכול להתמנות סגן ראשון למנהל בית ספר יסודי 1.9.84 החל מיום , סגן שלישי מהכיתה 21- ואילך, סגן שני מהכיתה ה 12- מהכיתה ה  .)5/ ; מד 16.11.83 : הסכם עציוני מיום אסמכתא וכן הלאה ( 30- ה יוקצו מתקן שעות הניהול של בית הספר, שנותרו שעות הניהול לסגן לאחר ניצול שעות הניהול של המנהלים. ש

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==