זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 189 שינויים אישיים - חובת הודעה )1/ (מז א. עובד הוראה חייב להודיע על כל שינוי אישי שלו או של בני משפחתו (ראה רשימת השינויים בסעיף ד' להלן). ב. את ההודעה על השינוי ימסור העובד תוך שלושים יום מהיום שבו הוא אירע (בטופס מיוחד) ויצרף אליה תעודות ומסמכים המאשרים את חלות השינוי. כמו כן ניתן לעדכן את השינוי בפורטל עובדי הוראה - מרחב מנהלי בצרוף המסמכים המתאימים. ג. גננות ימסרו את ההודעות ישירות למנהל מדור כוח אדם במחוז. מורים ימסרו את ההודעות למנהלי בתי הספר, המנהלים יעבירו אותן למנהלי מדור כוח אדם במחוז, ומנהלי מדורי כוח אדם ידווחו על כך לגזברות המתאימה, על גבי הודעת שינוי מתאימה. ד. להלן השינויים האישיים שהעובד חייב להודיע עליהם: . שינויים במצב המשפחתי של העובד, דהיינו נישואים, גירושים, 1 הולדת בן או בת, פטירת בן או בת או בן משפחה אחר, שמשתלמת בשבילו תוספת משפחה. . התחלת עבודה של בן הזוג של עובד ההוראה או של ילדו. 2 . הפסקת עבודה של בן הזוג של עובד הוראה או של ילדו. 3 . רכישת השכלה נוספת (ו/או זכאות לגמולי השתלמות). 4 . שינוי שם. 5 . שינוי כתובת. 6 . הצטרפות לקופת חולים או חברות בה. 7 . שינוי אזרחות. 8 . שינוי שבעקבותיו נוצרה קרבת משפחה בין עובד ההוראה לעובד 9 הוראה אחר באותו ביה"ס. . תיקון תאריך הלידה. 10 . היכללות ברשימת מועמדים לכנסת ו/או לעיריה ו/או למועצה 11 מקומית. . מקום עבודה נוסף לצורך חישוב משרת מורה-אם. 12 .18 . הגעת ילד לגיל 13 שיעורים פרטיים )29 סעיף 3.3 (תקנון שירות עובדי ההוראה, פרק עובד הוראה אינו רשאי לתת שיעורים פרטיים בשכר לתלמידים הלומדים בבית הספר בו הוא מלמד. ביישוב שבו קיים בית ספר אחד בלבד, רשאי המורה לתת שיעורים פרטיים בשכר לתלמידים הלומדים באותו בית ספר באישור המפקח. עובד הוראה רשאי להורות בשכר קבוצות מאורגנות מטעם בית הספר באישור המפקח. שכר דירה ביישובי הבדואים בדרום )2/2011 ) (חוזר בני בנימין 95-93 (הסכם שכר עובדי הוראה מהצפון המלמדים ביישובי הבדואים בדרום יקבלו החל ש"ח לחודש, אשר 750  השתתפות בשכר דירה בשיעור 1.1.2011 מיום יינתן כסכום קבוע ללא צורך בהצגת מסמכים (חוזי שכירות ו/או קבלות). סכום זה ישולם יחסית לחלקיות המשרה (עד משרה אחת) .)24.8.05 חודשים (חוזר יצחק ויצמן, ממונה דיור ותמריצים 12 כפול .)7/10 שכר הדירה יעודכן בהתאם לתוספות היוקר (חוזר בני בנימין עו"ה כנ"ל יהיו פטורים מתשלום חלק העובד בקרנות ההשתלמות, כמקובל לגבי עו"ה באזורי עדיפות לאומית א'. שמירת מקום העבודה ליוצא בשליחות לאומית (חוזר מנכ"ל מיוחד ה', תשל"ט) מטעם המדינה או הסוכנות א. עובד הוראה קבוע היוצא בשליחות , לתקופה של עד שלוש שנים, זכאי לדרוש שמירת משרתו היהודית לתקופת שליחות זו, עד להיקף של משרה אחת. עם חזרתו לארץ שנים לכל היותר - יש לשבצו באותו מוסד בו שירת לפני 3 לאחר  .)1 / היציאה לשליחות (חוזר מנהל אכא"ב תשס"ב ב. הבעלות תוכל לפטר את ממלא מקומו של עובד הוראה, היוצא בשליחות כאמור לעיל, גם אם מילא את מקומו במשך כל התקופה הנ"ל, או להעבירו למשרה אחרת, אם בעת העברתו למילוי מקום היה כבר במעמד של עובד קבוע. - יקבל חל"ת לכל תקופת מורה היוצא בשליחות המדינה עם בן זוגו ג. השירות של בן זוגו בחו"ל ותישמר זכותו לחזור למשרד החינוך, אך לאו דוקא לבית הספר בו לימד. במידה והוא עובד עמ"י, הוא צובר זכויות לפנסיה תקציבית, לוותק בשכר ולימי מחלה. : מכתב ציון לוי, מנהל אגף בכיר לגימלאות, אל ציון שבת, אסמכתא ( .)11/2010 ). (חוזר בני בנימין 19.8.2010 מנהל אגף בכיר לכא"ב שעות גיל )1/ (כב שעות גיל למורים בדצמבר, מופחתות שעות העבודה 31 לפני 50 עובד הוראה שהגיע לגיל שלו בשתי שעות מתחילת אותה שנת לימודים. משרתו השלמה תהיה: ש'; בכיתות ז'-ח', בחטיבת הביניים 28 בכיתות א'-ו' של בית ספר יסודי ש'; בסמינר תהיה הפחתה בהתאם למכסת 22 ובבית ספר על-יסודי בינואר או לאחר מכן, 1- ב 50 השעות בסמינר או במכללה. אם הגיע לגיל יהיה זכאי להנחה של שעות גיל מתחילת שנת הלימודים שלאחריה.  בדצמבר מופחתות שעות העבודה 31 לפני 55 עובד הוראה שהגיע לגיל שלו בשתי שעות נוספות מתחילת אותה שנת לימודים. משרתו השלמה ש'; בכיתות ז'-ח', בחטיבת הביניים ובבית 26 ' תהיה: בכיתות א'-ו ש'; בסמינר תהיה הפחתה בהתאם למכסת השעות 20 - ספר על-יסודי בינואר או לאחר מכן - יהיה 1- ב 55 בסמינר או במכללה. אם הגיע לגיל זכאי להנחה של שעות גיל מתחילת שנת הלימודים שלאחריה. מיום 11/ (חוזר סמנכ"ל לשירותי היקף מס' מה שעות גיל לגננות )19.10.84 .%131/3 כשעות נוספות באמצעות קרן 31.8.84 שעות גיל שולמו עד 1.9.84- ואין להעביר אליה יותר כספים. החל ב 31.8.84- קרן זו נסגרה ב משולמת לגננות התמורה המגיעה להן בגין שעות גיל במשכורת ש"ש (הבסיס על פי שתי 28 השוטפת. לדוגמה: גננת שבסיס משרתה ש"ש - תקבל משכורת 30 - שעות גיל) ועובדת בהיקף משרה מלאה ש"ש.  30/28 בפועל על פי %, שנוהלה 131/3 : הכספים שנצטברו לזכות הגננת בקרן לתשומת לב , יימסרו לגננת בצאתה לגמלאות או בעת הפסקת 31.8.84 בבנק מסד עד עבודתה מסיבה כלשהי. במקרה של פטירה יועברו הכספים ליורשים החוקיים.  )4/ (כב שעות גיל למנהלים ולסגנים אם הם מלמדים במלואה מנהל וסגן מנהל נהנים מההנחה של שעות גיל 2/3- אם הם עובדים פחות מ וממחציתה משרה בכיתה, 2/3 לפחות מבסיס משרתם, דהיינו: 2/3- : הכוונה ל הבהרה משרה בהוראה בכיתה. .30 ש' אם בסיס משרתם 20 ,24 ש' אם בסיס משרתם 16  )1/ (כב שעות גיל לפנסיונרים , המועסק בהוראה במשרה מלאה או חלקית, 50 פנסיונר שהינו מעל גיל זכאי להנחה של שעות גיל. (חוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשל"ט) שעות גיל לשעות נוספות ההנחה של שעות גיל ניתנת גם בעד עבודה מעל למשרה שלמה. 1/ (חוזר מנהל אכ"ב תשס"ג שעות נוספות לעובד שמקבל שעות גיל  )9 ' עמ המחויבות של משרד החינוך כלפי עובד הוראה שעבד משרה מלאה , היא להמשיך ולהעסיקו במשרה מלאה דהיינו 50 ומגיע לגיל 30/30 שעות שבועיות, דבר המחייב 30- . אין חובה להמשיך ולהעסיקו ב 28/28 שעות נוספות. 2 אישור . שעות גיל ניתנות גם לעו"ה שעות גיל למורים וגננות במשרה חלקית במשרה חלקית. זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==