זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 188 : העסקה במשרה לא פנוייה - הודעות שיבוץ הודעת "שיבוץ שיבוץ בשנת לימודים ראשונה במשרה לא פנויה - • לתקופה קצובה שנה ראשונה" . בסוף שנת הלימודים, מכתב תזכורת – "סיום העסקה לתקופה קצובה". הודעת "שיבוץ שיבוץ בשנת לימודים שנייה במשרה לא פנויה - • לתקופה קצובה" . בסוף שנת הלימודים, מכתב תזכורת – "סיום העסקה לתקופה קצובה בתום שנה שניה במשרה לא פנויה" הודעת "שיבוץ שיבוץ בשנת הלימודים השלישית במשרה לא פנויה - • לתקופה קצובה". בסוף שנת הלימודים יקבל מכתב - "סיום העסקה לתקופה קצובה בתום השנה השלישית במשרה לא פנויה". הודעת "שיבוץ ומתן שיבוץ בשנה השלישית במשרה פנויה - • קביעות בעבודה". אם הערכה על עבודתו של עובד ההוראה איננה חיובית תשלח הודעת • "הארכת תקופת הניסיון לשנה השלישית". הודעה זו תשלח עד ליום של השנה השנייה. 30.6 . הארכת תקופת נסיון לשנה הרביעית באישור הסתדרות המורים הודעת "שיבוץ ומתן קביעות בעבודה" שיבוץ בשנה הרביעית - • של אותה 1.1- : לקביעות בשנה הרביעית ייחשב גם שיבוץ עד ה הערה שנה, במשרה לא פנויה (לעניין זה גם שתי תקופות של מילוי מקום במקום מורה שיצאה לחופשת לידה אף אם אינן רצופות ובלבד שסך התקופות עונה על הגדרת שנת לימודים) או במשרה פנוייה ובתנאי שקיבל הערכה חיובית או בהעדר הערכה. קביעת מעמד העסקה שנה ראשונה העסקה שנה שנייה הערכת עובד ההוראה בשנה השנייה מעמד עובד ההוראה בשנה שלישית הערכת עובד ההוראה בשנה שלישית מעמד עובד ההוראה בשנה רביעית משרה לא פנויה משרה לא פנויה הערכה חיובית או העדר הערכה שיבוץ במשרה פנויה מעמד: קבוע משרה לא פנויה משרה לא פנויה שיבוץ במשרה לא פנויה הערכה חיובית או העדר הערכה שיבוץ במשרה פנויה/ לא פנויה מעמד: קבוע העסקה בשנה הראשונה במשרה פנויה ובשנה השניה במשרה לא פנויה עקב מחויייבות העסקה : כלפי מורה אחר : הודעות שיבוץ הודעת " שיבוץ לתקופה קצובה". שיבוץ בשנת הלימודים הראשונה - • בסוף שנת הלימודים הראשונה – הודעת "תזכורת בדבר סיום העסקה". הודעת "שיבוץ לתקופה קצובה". שיבוץ בשנת הלימודים השנייה - • לקראת סוף שנת הלימודים השנייה ועד אמצע חודש מאי, יתקיים דיון משותף של מנהל/ת תחום כא"ב במחוז או מי מטעמו עם יו"ר סניף הסתדרות המורים או מי מטעמו לבדיקת המשך העסקתו של המורה בשנה השלישית . מורים אלה יהיו בעדיפות לשיבוץ (לאחר עובדי הוראה קבועים ולא קבועים בגמר נסיון במשרה פנויה)ובתנאי שקיימת לגביהם הערכה חיובית או בהעדר הערכה. המחוז הרלוונטי יידרש להציג נתונים על מצבת המורים ותחזית השיבוצים לשנה הבאה. הודעות ישלחו לעובד ההוראה שיבוץ בשנת הלימודים השלישית - • בהתאם לקביעת מעמדו בדיון המשותף בין הסתדרות המורים ומשרד החינוך. : שיבוץ מתמחים בהוראה הואיל ומתמחה נמצא בהליך של הסמכה, ומאחר שנקבע בהסכם אופק חדש, כי תקופת ההתמחות תובא בחשבון לעניין קביעות, הרי שלצורך נוהל זה דינו יהיה כדין עו"ה מוסמך. של שנת עבודתו השנייה לא המציא אישורים 31.8 אם עד לתאריך המעידים על סיום הסמכתו להוראה, ככל שישובץ בשנה השלישית, מעמדו יעבור להיות כשל עו"ה בלתי מוסמך. לפיכך גם אם ישובץ במשרה פנויה יש לפעול עפ"י נוהל שיבוץ עו"ה חסר הסמכה / חסר תואר אקדמי. חסר תואר אקדמי, / שיבוץ עו״ה חסר הסמכה להוראה : שטרם הגיע לקביעות אם ישובץ בהתאם לצרכי המערכת, שיבוצו יהיה לתקופה קצובה • בכל אחת מהשנים בהם טרם השלים חובותיו לתעודת הוראה או לתואר האקדמי. בתום כל שנת לימודים יקבל מכתב הפסקת עבודה בשל חוסר הסמכה. החל מהשנה השלישית, ככל שהגיע להסמכה, יקבל קביעות אם • ישובץ במשרה פנויה ובתנאי שקיבל הערכה חיובית או בהעדר הערכה. : הבהרה שנות לימודים בגני הילדים, 4 ניתן יהיה לשבץ עו"ה בלתי מוסמך עד שנים בחטיבות הביניים. לא תוארך תקופת 3 בבתי ספר יסודיים ועד  העסקה מעבר לכך, אם לא הוסמך להוראה, עד תום התקופה הקצובה. ביטול או שינוי החלטה בעניין שיבוץ או השלמת משרה או העברה מסויגת א') 12\ (עד במקרה של טעות כלשהי בהחלטה הנוגעת לשיבוץ, להעברה מסויגת או להשלמת משרה, לרבות טעות שנגרמה מאי-מילוי מחוייבות כלפי עובד הוראה קבוע, או במקרה של צמצום תקן - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את ההחלטה בתוך התקופה שתפורט להלן. החלטה על ביטול או על שינוי שיבוץ של עובד הוראה (לא קבוע), וכן החלטה על השלמת משרה ( לעובד קבוע) תוכל להתבצע לא יאוחר , אם ההחלטה התקבלה עד לפתיחת שנת הלימודים. החלטה 1.10- מ 30 שהתקבלה לאחר פתיחת שנת הלימודים אפשר לבטל או לשנות תוך יום ממועד קבלתה. החלטה על ביטול או על שינוי העברה מסויגת (לעובד קבוע) אפשר (ועד בכלל), דהיינו עד מועד פתיחת שנת 31.8 לבטל או לשנות עד הלימודים. החלטה בדבר ביטול או שינוי, כאמור לעיל, תבוצע לאחר מתן הודעה לעובד. ש

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==