זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 187 נוהל שיבוץ עובדי הוראה בעבודה ובקביעות לשנה"ל תשע"ה-תשע"ו-תשע"ז (מסמך סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר כא"ב, וגד דיעי, יו"ר האגף לאיגוד )23.10.2014 מיום 11166 ' מקצועי בהסתדרות המורים מס מושגים והגדרות - משרה שהוקצו עבורה שעות בבסיס התקן למוסד .  משרה פנויה 1 החינוכי בו שובץ עו"ה (בית הספר (יסודי או חט"ב, גן ילדים) ואינה תפוסה ע"י עו"ה אחר בהיקף משרה מינימלי. - משרה שאינה ממלאת אחר הגדרת משרה .  משרה לא פנויה 2 פנויה ובכלל זה, מילוי מקום של עו"ה בשנת שבתון, או בחל"ת ושעות פרויקטים (שעות שמשרד החינוך מקצה לשנת לימודים). - חצי משרה לפחות לעו"ה חדשים, ושליש .  היקף משרה מינימלי 3 משרה למתמחים בהוראה ולעו"ה קיימים, באופן המזכה בשנת וותק. - העסקה לפחות בשישה חודשי עבודה בפועל (עבודה .  שנת לימודים 4 בפועל - לא כולל חופשת קיץ), בהיקף משרה מינימלי. יום לפחות בחט"ב בלבד תחשב 20 + העסקה של חמישה חודשים כשישה חודשים. - היקף המשרה לעניין מחויבות לשיבוץ, .  היקף משרה בקביעות 5 נקבע במועד הכניסה למעמד קבוע. כלומר, ביום הראשון של שנת הלימודים בה נכנס עו"ה לקביעות. (ו'): 7 - כהגדרתו בהסכם אופק חדש, סעיף ד' פסקה .  עו"ה מוסמך 6 "מי שהינו אחד מאלה: בעל תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עו"ה, בעל הסמכה על סמך בחינות מילואים, בעל רישיון הוראה קבוע לחינוך העל יסודי, בעל רשיון לעסוק בהוראה ובעל תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ". אין בהגדרה זו כדי לגרוע מהדרישה להשכלה אקדמית של עו"ה. : א.  סוגי מעמד עו״ה בשיבוץ - מתמחה\עו"ה מוסמך, אשר שובץ לעבודה בהוראה .  משובץ זמני 1 במשרה פנויה לשנה הראשונה, בהיקף משרה מינימלי. - עו"ה בלתי מוסמך ו\או עו"ה אשר שובץ .  העסקה לתקופה קצובה 2 לעבודה בהוראה במשרה לא פנויה בהיקף משרה מינימלי. - עו"ה .  העסקה לתקופה קצובה לתקופה של פחות משנת לימודים 3 אשר שובץ לעבודה בהוראה במשרה לא פנויה, פחות משליש משרה, שאינה מזכה בשנת ותק או בתקופת עבודה שאינה מזכה בשנת ותק. - עו"ה אשר שובץ לעבודה בהוראה באופן המקנה לו מעמד של .  קבוע 4 קביעות כמפורט בנוהל : ב.   הערות כלליות (לכל הנוהל) עו"ה אשר עבד בהיקף משרה בשנת עבודתו הראשונה וכך גם בשנת • עבודתו השנייה (הרצופה לקודמתה), אך בשנה השלישית לעבודתו (הרצופה לקודמותיה) בעת כניסתו לקביעות, פחת היקף העסקתו משרה לעומת השנה הקודמת, יידרש המשרד להסביר 20%- ביותר מ הפחתה זו. למען הסר ספק, לא ניתן לשבץ עו"ה חדש בפחות מחצי משרה לפי הסכם "אופק חדש". ההעסקה לצורך תקופת ניסיון וקביעות הינה ע"י משרד החינוך • בלבד. העסקה ע"י בעלות אחרת אינה נחשבת לצורך תקופת ניסיון לקראת קביעות (למעט במצב של איחוד משכורת במדינה במעסיק משאיל בבי"ס על יסודי לפי הסכם שאילה והשאלה). ככלל, עובד הוראה ישובץ למקצוע אליו הוכשר, בהתאם לתעודת • ההוראה או לרישיון ההוראה. עו"ה אשר מסיבות שאינן תלויות בו, לא שובץ בשנה השנייה או שובץ • בהיקף הקטן מהיקף משרה מינימלי או ששובץ לעבודה בחלק משנת הלימודים אך שובץ בשנה שלאחר מכן, יחשב כמי שמועסק בשנה ב' (השנה בה לא הועסק לא תקטע את רצף עבודתו לצורך נוהל זה). ככלל, מי שהועסק במשרה בשנה החולפת או בשנתיים החולפות • , למעט 30.6 ישובץ לפני עו"ה חדש שפנה לבקשת שיבוץ עד לתאריך אם קיימת חוות דעת מקצועית שלילית וכן על פני עו"ה בלתי מוסמך, שטרם הגיע לקביעות. ככלל נוהל השיבוצים יחול גם על עו"ה ששובץ בשנה א' במחוז מסוים ובשנה שלאחריה פונה בבקשת שיבוץ במחוז אחר. מקום בו קיימת סתירה בין נוהל זה לנוהל השיבוצים, במגזר הערבי, • גובר נוהל השיבוצים במגזר הערבי. : ג.  העסקה במשרה פנויה - הודעות שיבוץ – הודעת "שיבוץ למשרת שיבוץ בשנת לימודים ראשונה במשרה פנויה • הוראה פנויה, שנת נסיון ראשונה". - שיבוץ בשנת לימודים שנייה הרצופה לקודמתה, במשרה פנויה • הודעת "שיבוץ למשרת הוראה פנויה – גמר נסיון". - הודעת"שיבוץשנהשלישית ומתן קביעותבעבודה". שיבוץ לשנההשלישית • ככל שההערכה על עבודתו של עובד ההוראה איננה חיובית תשלח • הודעת "הארכת תקופת הניסיון".הארכת תקופת נסיון לשנה הרביעית באישור הסתדרות המורים. עובד הוראה מוסמך המועסק שנה ראשונה בהיקיף משרה מינימאלי • במשרה שאינה פנוייה ושנה שניה במשרה פנויה יקבל בתחילת השנה הראשונה הודעת שיבוץ לתקופה קצובה ובסוף שנת הלימודים יקבל מכתב תזכורת בדבר סיום העסקה לתקופה קצובה. אם ישובץ בשנה שנייה במשרה פנוייה דינו יהיה כדין מורה שעבד בשנה הראשונה במשרה פנוייה. קביעת מעמד העסקה שנה ראשונה העסקה שנה שנייה הערכת עובד ההוראה בשנה השנייה מעמד עובד ההוראה בשנה השלישית הערכת עובד ההוראה בשנה השלישית מעמד עובד ההוראה בשנה הרביעית משרה פנויה או לא פנויה משרה פנויה הערכה חיובית או העדר הערכה מעמד קבוע משרה פנויה או לא פנויה משרה פנויה הערכה שלילית והמלצה להארכת ניסיון עו״ה בניסיון (תבוצע הערכה נוספת) הערכה חיובית או העדר הערכה מעמד קבוע זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==