זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 186 מחלקו של 89% חבר יוכל לקבל את חלקו בחיסכון בתוספת (ג) שנים ממועד ההפקדה הראשונה במקרים 6 המעביד, בתום : הבאים ומעלה. 55 גיל • ויציאה אחת לפחות לשנת השתלמות. 50 גיל • מעבודה. פיטורין • . הפסקת עבודה בהוראה • , שנגרמה עקב העבודה, והמוכרת ע"י פרישה מהעבודה עקב נכות • המוסד לביטוח לאומי, כנכות המזכה בקיצבת נכות. מעבר לתפקיד מינהלי בשירות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך. • - מצב רפואי או מצב כלכלי. ועדת חריגים • , הוגדרו על בסיס מצב כלכלי ומצב בריאותי במשיכת כספים הקריטריונים שלהלן: שנים ממועד 6 העמית ביצע הפקדות לחשבונו בקרן וחלפו לפחות • ההפקדה הראשונה. מצב כלכלי או רפואי קשה. • העמית הינו בעל חשבונות מוגבלים בבנק ועוד. • הלוואות לעמיתים מכספי קרנות ההשתלמות ניתן לקבל הלוואה מכספי קרנות ההשתלמות במסלול הרגיל עד לסכום מגובה יתרת הקרן, הנמוך שביניהם, בריבית 50% ש"ח, או 25,000 של חודשים. 12-36 לתקופה של 1% פריים מינוס שיטת ההחזר לפי לוח שפיצר - תשלומים שווים כל חודש. • לאורך תקופת ההלוואה. משתנה ריבית הפריים • . קרן השתלמות מקור ניתן לקבל הלוואה מכספי שנות ותק ומעלה בקרן ההשתלמות. 3 .  לבעלי 1 .  אם לא קיימת בקרן הלוואה פעילה. 2 קבלת קוד וסיסמה לצפייה בדו״חות האישיים לקבלת קוד וסיסמה לאזור האישי באתר החברה המנהלת יש לפנות . לסניפי הבנק הבינלאומי \ בנק מסד עמיתי קרנות ההשתלמות של המורים שהינם לקוחות הבנק הבינלאומי/ מסד ויש ברשותם קוד משתמש וסיסמה לצפייה בחשבון הבנק שלהם, לא צריכים לקבל קוד משתמש וסיסמה חדשים. לקבלת הקוד - חובה להצטייד בתעודת זהות.  .03-7706060 מוקד טלפוני חדש לקרנות ההשתלמות עמיתים שגילם עולה מעבר אוטומטי של עמיתים למסלול המקוצר , אינם יכולים להצטרף לקרן במסלול הרגיל בו יוצאים לשנת 55 על השתלמות ולכן הפקדותיהם השוטפות מנותבות לחיסכון בקרן השתלמות "סטנדרטית" המיועד כולו לרווחתם האישית. חיסכון זה ניתן למשיכה ללא תנאים מוקדמים (להבדיל מהחיסכון בקרן המסלול הרגיל המיועד להשתלמות), למעט הוראות הדין הכללי בנושא קרנות הההשתלמות המחייבות ותק מינימאלי. . הערה: על אף האמור לעיל יחייב את הקרנות רק הנאמר בתקנותיהן "מקור" - קרן השתלמות לעובדי הוראה -  מסלול מקוצר . הקרן 1 א. הקרן מיועדת להשתלמות קצרה. ב. הקרן מנוהלת במשותף על ידי משרד החינוך והתרבות ועל ידי הסתדרות המורים.  מנהל תפעולי של הקרן הוא הבנק הבינלאומי הראשון, קיבוץ תל אביב. 34 גלויות . הצטרפות לקרן 2 רשאי להצטרף לקרן במסלול המקוצר עובד הוראה, אשר ימלא אחר כל התנאים דלהלן: א. אינו רשאי להצטרף לקרן ההשתלמות במסלול הרגיל בגלל גילו או מסיבה אחרת. ב. מקבל את שכרו עפ"י דירוג עובדי הוראה. ג. המעביד ישלם את חלקו, כפי שייקבע מפעם לפעם. ד. אינו חבר בקרן השתלמות אחרת. .55 ה. עובד הוראה אשר גילו מעל 19.9.94 ו. עובד הוראה בשבתון שעובד משרה חלקית (הסכם השכר .)18 סעיף . תשלומים לקרן 3 ממשכורתו ברוטו. 2.5% כל חבר המצטרף לקרן משלם מדי חודש נוספים משולמים לקרן על ידי המעסיק (משכורת ברוטו כוללת 7.5% את כל רכיבי השכר שהוכרו או יוכרו לצורך גמלאות). . השקעת הכספים 4 כספי הקרן מושקעים בהתאם להנחיות האוצר לקרנות השתלמות וקופות גמל. . יציאה להשתלמות 5 שנות חיסכון. 6 חבר בקרן זכאי לקבל את כספי החיסכון לאחר שנות חיסכון - יגיש תוכנית 3 חבר המעוניין לצאת ללמוד לאחר עלויות כספיות, ולאחר קבלת אישור הנהלת הקרן - יקבל + לימודים את כספו בהתאם לקבלות שהגיש, בגבולות הסכום שעומד לזכותו רווחים). + חלק המעסיק + (חלקו ההשתלמות יכולה להתבצע בכל תקופות השנה, בארץ או בחו"ל ואינה מחייבת חופשה ללא תשלום. . לתשומת לב: החוסכים בקרן מקור אינם זכאים לשנת שבתון . רציפות וזכויות בקרן 6 חבר הקרן המחליף את מקום עבודתו זכאי להמשיך את חברותו מבלי לאבד את זכויותיו ובלבד שהמעסיק והעמית ימשיכו להפריש חלקם לקרן. . מסלול החיסכון 7 על אף האמור בתקנות הקרן, יורשו עמיתים למשוך את הסכום שהצטבר לזכותם גם שלא למטרת השתלמות, לאחר שש שנות חברות לפחות מההפקדה הראשונה ובהתאם לשנות המס. . הלוואות 8 ראה סעיף הלוואות בקרן הרגילה.  : על אף האמור לעיל יחייב את הקרנות רק הנאמר בתקנותיהן. הערה פגיעה בשנת השתלמות )6/ (נג לאור פסיקת בית הדין הארצי לעבודה מופנית תשומת הלב לכך, כי עובד הוראה בשנת שבתון, היוצא לטיול במסגרת לימודיו ונפגע, אין פגיעה זו מוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. פסיקה זו מבטלת את הנאמר בחוזר , בגין פגיעה במהלך שנת השתלמות - שנת שבתון. 115 , סעיף 3/ שן קרן מצוקה הקרן מאשרת הלוואות ו/או מענקים במקרי מחלה ממושכת של העובד או בן משפחתו או במצבים כלכליים חריגים וקשים. יש למלא טופס , תל אביב) 8 עותקים ולשלחם להסתדרות המורים (בן סרוק 3- בקשה ב בצירוף מסמכים לביסוס הבקשה ותלוש משכורת. , תל אביב) ובסניפי 8 טפסים ניתן לקבל בלשכת המזכ"ל (בן סרוק הסתדרות המורים. ק

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==