זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 88 הכספים משולמים למי שפרש . קופת גמל גל (בבנק מסד) - 16 חודשים מיום שהפסיק לעבוד. 6  לגמלאות בגיל הפרישה או לאחר תום פנסיונר רשאי לעבוד ולהשתכר, - . הגבלת השתכרות כפנסיונר 17 בנוסף לפנסיה, בתנאים כלהלן: א. אם יעבוד במסגרת שירות המדינה או במוסדות שהוגדרו כ"קופה ציבורית" (כגון: רשות מקומית, מוסד אוניברסיטאי, הסוכנות וכיו"ב. רשימה מדוייקת של קופות ציבוריות נשלחת לכל גמלאי מטעם משרד האוצר) יכול להשתכר רק עד השלמת גימלתו לשכר על פי היקף משרתו הממוצע במשך כל שנות עבודתו, והוא 100% של 59% חייב בדיווח למחלקת הגמלאות באוצר (דוגמה: גמלאי שמקבל 36.9% : , דהיינו 90%- מ 41% יהא רשאי לעבוד 90% גמלה משכר של ממשרה מלאה).  : במידה וההשתכרות תעבור את המותר ינוכה ההפרש מהפנסיה קצבה. 1/3- לא יותר מ 57-60 קצבה ומגיל 2/3- לא יותר מ 57 עד גיל ב. פנסיונר שיעבוד לא באוצר המדינה ולא במוסד שהוגדר כ"קופה ציבורית" - אין כל הגבלה על סכום השתכרותו.  לתשומת לב: ההגבלות בעניין השתכרות מאוצר המדינה ומקופה 60 לחוק, אינן חלות על גימלאים בגיל 35 ציבורית, על פי סעיף ואילך ולא על שאירים. לערוך תיאום מס במשרד מס הכנסה במקום המגורים, למי מומלץ שמשתכר שכר נוסף על גימלתו. גמלאי המקבל שתי קצבאות מאוצר המדינה/קופה . גמלאות כפל - 18 לחוק שירות המדינה - גמלאות 32 ציבורית חלות עליו הוראות סעיף מהמשכורת 70% כפל, הקובע כי סכום שתי הקצבאות לא יעלה על הקובעת הגבוהה מבין השתיים (מכתב מינהלת הגמלאות באוצר .)26.4.06 . ניתנת אפשרות לעבור מקרן פנסיה לקרן פנסיה מיוזמתו של 19 )11/06 (חוזר בני בנימין 13.11.06 - חוזר חשכ"ל העובד הפרוצדורה: העובד צריך לחתום בקרן החדשה על טופס הצטרפות ולהעבירו למשרד החינוך. התשלום השוטף יועבר דרך משרד החינוך והזכויות בעבור השנים הקודמות יועברו לקרן החדשה על ידי הקרן הקודמת.  מענק חד-פעמי עובד הוראה, שפוטר בנסיבות המזכות אותו בקצבה על פי החוק, , וגננת שפוטרה באותן נסיבות בטרם הגיעה לגיל 60 לפני הגיעו לגיל הפרישה לפי הטבלה, זכאים למענק חד-פעמי, נוסף על קצבת הפרישה . המענק בא פנסיה ממשרה מלאה 70% אם אין להם המגיעה להם לפצות את העובד על תקופת השירות מיום פיטוריו ועד הגיעו לגיל הפרישה מרצון, שהיתה עשויה להצטרף לתקופת שירותו בפועל, לצורך חישוב קצבתו, אלמלא פוטר.  שיעור המענק הוא חצי ממשכורתו הקובעת של העובד במועד ) בעד כל שנת 31.8- (שפירושה משכורת אוגוסט לפורשים ב פרישתו שירות ובלבד שלא יעלה על הסכום הקטן משני הסכומים הבאים: א. משכורת שנתית, דהיינו: משכורת קובעת של העובד במועד פרישתו .12 (כמוסבר לעיל) כפול ב. הסכום היוצא מהיוון ההפרש שבין הקצבה שהוא זכאי לה בזמן פיטוריו לבין הקצבה שהיתה מגיעה לו אילו שירת בדרגתו האחרונה .60 עד שהיה מגיע לגיל כלומר, בעת חישוב המענק יש לבחור בסכום הקטן מבין שלושת הסכומים הבאים: של העובד במועד פרישתו בעד כל שנת . חצי ממשכורתו הקובעת 1 שירות, לפי היקף משרתו הממוצע. .12 של העובד במועד פרישתו כפול . משכורתו הקובעת 2 שבין הקצבה המגיעה לו בעת פיטוריו . הסכום היוצא מהיוון ההפרש 3 .60 לבין הקצבה שהיתה מגיעה לו אילו המשיך לעבוד עד גיל לצורך זה מחשבים את ההפרש שבין הקצבאות השנתיות - זו , אילו המשיך 60 המגיעה לו בעת פיטוריו וזו שהיתה מגיעה לו בגיל לעבוד עד אותו גיל, ולאחר מכן מהוונים את ההפרש של הקצבאות. כלומר מכפילים את סכום ההפרש במקדם המתאים (בהתאם לגילו של הפורש) המופיע בלוח מיוחד של מקדמים לצורך חישוב מענק. החישוב המדויק נעשה אך ורק במשרד האוצר. .1.10- המענק משולם עם הפנסיה הראשונה, דהיינו: ב : הערות . לעובדים רוב שנותיהם במשרה חלקית יחושב שיעור המענק באחת 1 משלוש הדרכים, כמוסבר לעיל, וייעשה על בסיס משכורתם שנים ויותר ייעשה חישוב המענק 24 הממוצעת הקובעת. לעובדים באחת משתי הדרכים הנזכרות לעיל. . כל תיקון בהיקף הגמלה משפיע על שיעור המענק, לחיוב או לשלילה .2 עירעור על החלטה בעניין גמלה (א') 43 הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה בענין גמלה, רשאי לפי סעיף יום. 60 לחוק לערער עליה בפני בית דין אזורי תוך : צורת הגשת הערעור כתב הערעור יוגש בארבעה עותקים, ייחתם ביד המערער או בא כוחו ויפורטו בו: . שם המערער ומענו. 1 . שם המשיב ומענו. 2 . התאריך שבו הגיעה למערער החלטת המשיב. 3 . נימוקי הערעור. 4 . הסעד המבוקש. 5 לכתב הערעור יצורפו ארבעה עותקים מהחלטת המשיב שעליה מוגש הערעור. : כתובות בתי הדין האזוריים , ירושלים. 20 . בית הדין האזורי ירושלים - רח' בית הדפוס 1 , תל אביב. 25 . בית הדין האזורי תל אביב - רח' שוקן 2 , חיפה. 12 . בית הדין האזורי חיפה - רח' פלי"ם 3 , באר שבע. 5 . בית הדין האזורי באר שבע - רח' התקווה 4 . בית הדין האזורי נצרת עלית - קרית יצחק רבין, נצרת עלית. 5 077-270-3333 : מרכז מידע טלפוני ארצי במרכז המידע הטלפוני ניתן לקבל מידע אודות תיקים המתנהלים בבתי המשפט על ערכאותיהם השונות. עירעור על דרגת נכות לצורך גמלאות הרואה עצמו נפגע על ידי החלטתה של ועדה רפואית בדבר דרגת הנכות שנקבעה לו לצורך גמלאות, רשאי לערור על החלטתה בפני הוועדה א', קטמון ט', ירושלים. 8 הרפואית לעררים, שמענה הוא: הורקניה יום מיום שנשלחה אליו הודעה על 60 הערר יוגש על ידי העובד תוך החלטתה של הוועדה הרפואית. הערר יוגש בשלושה עותקים, ייחתם בידי העורר או נציגו ויפורטו בו: שמו ומענו של העורר, מספר תעודת הזהות שלו, נימוקי הערר ובקשתו של העורר בנדון. לערר אפשר לצרף מסמכים רפואיים. צירוף שירות קודם תוך החזרת פיצויים פרסם משרד האוצר 1.12.99 בתוקף מיום 99/24 ' בהוראת שעה מס • נהלים חדשים לביצוע החזר פיצויים לעובד שחזר לשירות המדינה לאחר שקיבל פיצויים, ורוצה לרכוש את תקופת שירותו הקודמת לצורך גמלה. העובד יפעל באופן הבא:  יקבל אישור מנציב שירות המדינה, או ממי שהוסמך לכך על ידו, • להחזרת פיצויים ולצירוף תקופת שירותו הקודמת לשירותו הנוכחי.  יפנה לגזברות הלשכה המחוזית להסדרת התשלומים, שעליו לשלם • יום.  60 לאוצר המדינה. התחשיב יהיה תקף למשך סכום הפיצויים, שעל העובד להחזיר, יחושב על פי המשכורת •  . הקובעת האחרונה של העובד, לפי דרגתו במועד ההחזר בחישוב המשכורת הקובעת ייכללו כל רכיבי השכר לפנסיה במועד • הגשת הבקשה, דהיינו, משכורתו של העובד במועד ההחזר (משכורתו האחרונה), כולל כל התוספות הפנסיוניות הנוכחיות, גם אם תוספות אלו לא היו קיימות בתקופה לגביה מוחזרים הפיצויים.  , יידרש 100% בשיעור העולה על פיצויים מוגדלים עובד שקיבל • ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==