זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 89 זכויותיך , לפי משכורתו האחרונה, כאמור מלוא שיעור הפיצויים להחזיר את , יידרש להחזיר 150% לעיל. לדוגמה, עובד שקיבל פיצויים בשיעור של ) מוכפל במספר חודשי 12 חלקי 150%( 12.5% פיצויים בשיעור של הרכישה.  עובד לא יידרש להחזיר, בנוסף לפיצויים, מענקים שקיבל בגין • חודשי הסתגלות, מענק שטחים, פדיון ימי חופשה ופיצוי בגין .)11/15 ,11/14 ,11/13 , . (חוזר בני בנימין ימי מחלה שלא נוצלו עובד הוראה שחזר לשירות לאחר הפסקת עבודה, כאשר בתום • התקופה הראשונה לעבודתו קיבל פיצויי פיטורים והחזירם, עם חזרתו לעבודה, זכאי לצרוף תקופת עבודתו הראשונה לתקופה השנייה בכל הנוגע לקבלת פנסיה או פיצויי פיטורים, וכן לצרוף ימי מחלה של שתי תקופות העבודה. עובד הוראה כנ"ל, לא יהא זכאי לצרוף תקופת עבודתו הראשונה, לתקופת עבודתו השנייה בנושאים אלה: חישוב ותק משוקלל לצורך העברה יזומה בגין צמצומים; ש' למי שעבר מהוראה בכיתות ז'-ח' 24 חישוב בסיס משרה לפי לא'-ו'; לגרירת גמול ניהול למנהל או לגננת; לגרירת גמול ייעוץ.  .)38 ' עמ 1/ : חוזר מנהל אכא"ב תשס"ב אסמכתא ( קצבאות כפל המגיעה לו קצבת שאיר בן-זוג הזכאי לשתי קצבאות, שאחת מהן היא עקב פרישתו , והשנייה קצבת פרישה המגיעה לו עקב פטירת בן זוגו מן השירות, רשאי לקבל את שתי הקצבאות, קצבה בזכותו הוא ולפי הנתונים שלו, וקצבה נוספת - קצבת שאיר - בזכות בן זוגו המנוח עם , מועד פרסום החוק. 1.9.90 - הנתונים שלו, וזאת החל מ קריטריונים להגדלת הגמלה )7/ (לד בהתאם לחוק שירות המדינה (גמלאות) רשאי נציב שירות המדינה להורות על הגדלת תקופת שירותו של העובד הפורש לגמלאות, לצורך הגדלת שיעור קצבתו, אם ראה טעם סביר לכך, ובהתחשב בהמלצתה של ועדה מיוחדת בנציבות שירות המדינה, שמתפקידה לבחון את הבקשות על סמך מצבו הכללי של העובד ובהתחשב בפעילויות הקודמות. נציב שירות המדינה קבע קריטריונים להגדלה, וזאת כדי להבטיח אמות מידה אחידות לוועדה בבואה לדון בבקשה להגדלת שירות. ואלה הם הקריטריונים להגדלה: א. הגדלת שירות מטעמי בריאות של העובד/ת או בן/בת זוגו )27.2.03 מיום 2/2003 (הוראות נש"מ ולהוראות 30.7.02 מיום 2364 ' בהתאם להחלטת הממשלה מס , יחליט נציב שירות המדינה 1.4.03 (ד), החל מיום 85.144 התקשי"ר על הגדלת גמלה מטעמי בריאות של העובד/ת ו/או בן/בת זוגו, אם מתקיימים - במצטבר - שלושת התנאים הבאים: (או מהחמרה משמעותית במצבו העובד סובל ממצב בריאות לקוי .1 הבריאותי) במשך השנה שקדמה לפרישתו לגמלאות, אך לא פחות חדשים ממועד הפרישה (להלן - תקופת הליקוי). 6- מ . אם בתקופת הליקוי - בהשוואה לשנה שקדמה לגילוי הליקוי - עומד 2 המבקש באחד משני התנאים הבאים: (ברוטו) כך שמתקיים לפחות אחד נפגע כושר השתכרותו א. משלושת התנאים הבאים: לפחות. 1/3- . פחת ממוצע שכר עבודתו החודשי ב 1 א לפחות 1/3- . נעדר מעבודתו, בשל מחלה הקשורה בליקוי, ב 2 א מתקופת הליקוי. משרה לפחות. 1/3- . הופחת שיעור משרתו בשל הליקוי ב 3 א אם המבקש הוא בן/בת הזוג של העובד תידון הבקשה, באם בשנה שקדמה לתקופת הליקוי, השתכר למחייתו ושכרו החודשי היה משכר המינימום, וכן עמד בשלושת התנאים לעיל. 1/3 לפחות ב.בשל הליקוי נגרמו למבקש, בתקופת הליקוי, הוצאות חדשיות קבועות, שאינן מכוסות על ידי ביטוח רפואי כלשהו, העולות על משכר המינימום. 10% . המבקש אינו מקבל תשלומים כלשהם, ממקור אחר, בגין הליקוי. 3 לעיל, יומלץ לגביו כלהלן: 3 ,2 ,1 . מבקש, שעומד - במצטבר - בתנאים 4 .)4%( - הגדלה של שנתיים דהיינו עובד א. אם המבקש הוא .)3.5%( - הגדלה של שנה וחצי דהיינו בן הזוג ב. אם המבקש הוא .)6%( - הגדלה של שלוש שנים דהיינו שני בני הזוג ג.  אם מדובר ב ד. אם בשל הליקוי הופנה העובד לוועדה רפואית בלשכת הבריאות . נכות 10% לכל 1% - הגדלה עד נכות המחוזית וזו קבעה לו שיעור עובד המבקש להגדיל תקופת שירותו בגין ליקוי שלו, או של בן זוגו, יופנה ע"י ועדת הגמלאות לוועדה הרפואית בלשכת הבריאות המחוזית, בתנאי שעמדו במצטבר בתנאים שפורטו לעיל.  כל מי שנקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בכל שיעור שהוא, חייב למלא טופס בקשה להגדלת שירות בכח אדם בלשכה המחוזית ולצרף אליו אישור מביטוח לאומי, שהוא אינו מקבל קיצבה מביטוח לאומי. )85.143 (תקשי"ר ב. הגדלה בעקבות פעילות קודמת הוועדה הנזכרת ממליצה על הגדלת תקופת השירות בעקבות שירות במוסדות מיוחדים או פעולה ציונית לפני הכניסה לעבודה בשירות המדינה, כלהלן: כחייל של מי שגוייס בחו"ל לפני עלייתו לארץ ושירת שירות סדיר .1 בתקופת מלחמת העולם השנייה בשירות בצבא הבריטי או בצבאות בעלות הברית - שאינו מובא בחשבון כשירות לצורך גמלאות - הגדלה לכל שנת שירות. 1% בשיעור במפעלי ים בארץ-ישראל או כאזרח בצבא הבריטי . תקופת עבודה, 2 - הגדלת הקצבה בשיעור בגוש עציון  לפני קום המדינה או המלח מהמשכורת הקובעת לכל שנת עבודה כאמור, אם עבר העובד 1.6% מהמשכורת 1% לשירות המדינה מיד עם הקמתה, או בשיעור הקובעת לכל שנת עבודה, כאמור, אם לא עבר העובד לשירות המדינה מיד עם הקמתה. עם הקמת המדינה, או תקופת עבודה בלשכת עבודה . תקופת עבודה 3 ב"מוסד מוכר", שאין אפשרות להכירה בתור שכזאת לצורכי חוק - הגדלת 1970- שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) תש"ל לכל שנת עבודה. 1% השירות בשיעור , לרבות עבודה בשדה החינוך במחתרת בחו"ל . שירות פעיל ומלא 4 לכל 1% - העברי של הקהילה היהודית בארצות בהן נרדפו היהודים לכל 1% - " שנת שירות. מי שישב בבית-סוהר בחו"ל כ"אסיר ציון שנת שירות או מאסר כאמור. *, שלה הוקדשה מרבית זמנו 18 בחו"ל מעל גיל פעילות ציונית .5 של העובד, על פי אישורים של המחלקה לעסקנים ציוניים בסוכנות לכל שנת פעילות. עבודה חינוכית בבתי ספר יהודיים 1/2% - היהודית לכל שנת פעילות. 1/2% - בחו"ל חברות בארגוני המחתרות בארץ, שלא במסגרת מנגנון הקבע ולא לכל 1/2% - 1950 בשירות פעיל לרבות ב"משמר האזרחי", עד שנת שנת פעילות. 1/2% - כיבוש עבודה או עבודות חלוציות בארץ לפני קום המדינה לכל שנת פעילות. - עובד בעל עיטור על"ה, שקיבלו בעד פעילות מסוימת כגון:  עיטור על"ה .6 מלחמה בנאצים, צבא בריטי, השתתפות ב"הגנה" וכו', ופעילות זו אינה חופפת פעילות אחרת המזכה בהכרת שירות על פי החוק, או בשיעור כולל, 3% - להגדלת שירות על פי המפורט במדדים לעיל *. הוכר או הוגדל לעובד 18 בתנאי שהפעילות היתה בהיותו מעל גיל חלק מהתקופה, אך הכרה או הגדלה זו לא זיכתה אותו בהגדלה , יהיה זכאי להשלמת שיעור ההגדלה בגלל עיטור על"ה עד 3% של .3% כדי , אשר עסקו בפעילות ציונית עובדי הוראה שעלו מברית המועצות .7 בארץ מוצאם, או שלימדו עברית או יהדות במסגרת בלתי פורמלית, לכל שנת 1/2% בגלוי או במחתרת - תוגדל קצבתם בשיעור של עבודה או פעילות כנ"ל ובלבד שימציאו הוכחות, מסמכים וראיות על פעילותם להנחת דעתו של מנהל אגף כוח אדם בהוראה במשרד .)10/ החינוך והתרבות (חוזר מנכ"ל מו עובדי הוראה, שיהיו זכאים להגדלת שיעור קצבתם בגין עבודה או 3% פעילות כנ"ל, לא ייהנו מההסדר של הגדלת קצבה בשיעור של .)10/ בגין איבוד מעמד (מו

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==