זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 90 1.2.92- - בהתאם לתיקון חוק הגמלאות, החל ב 15 זכאות מגיל * מוכרת תקופת שירות (שירות כעובד קבוע במדינה או עבודה 15 ב"מוסד מוכר" כמשמעותו בחוק הגמלאות) החל מעל לגיל שהיה קודם לכן.  18 שנה במקום גיל אותו דין יחול גם על הכללים להגדלת קצבה, לגבי פעילות בארץ  .18 במקום גיל 15 ובחו"ל החל מגיל מי שפרש לקצבה והמקרה שלו כלול בשינויים המפורטים לעיל ובידו מסמכים התומכים בבקשה או שהמציא בעבר מסמכים בלבד, מתבקש לפנות 18 אלה וקצבתו הוגדלה בגין פעילות מגיל ובקשתו תיבדק על פי המסמכים.  זכאים יפנו לאגף לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך גמלאים : מכתב דב אסמכתא , ירושלים. ( 2 והתרבות, רח' דבורה הנביאה .)'94 שטרסברג, מנהל תחום גמלאות ורווחה, ינואר הגדלה מסיבות אחרות ג. ניצולי שואה .1 א. עו״ה אשר פרש לגמלאות והוא ניצול שואה והרדיפות בתקופת , זכאי בכל גיל שהוא )1945-1939 מלחמת העולם השנייה (בשנים בתנאי, שלא קיבל בעבר או אינו מקבל כיום 3% להגדלת שירות של פיצוי כלשהו, מכל מקור שהוא, בגין היותו ניצול השואה והרדיפות, ובתנאי נוסף, שלא קיבל הגדלת שירות בגין "איבוד מעמד בחו"ל". ב. על פי החלטת נציב שירות המדינה והמלצת נציב תלונות הציבור, גמלאי שקיבל מכל מקום שהוא תשלום חד-פעמי, עד לגובה של , בגין היותו ניצול שואה, לא ייחשב תשלום מרקים גרמניים 5,000 זה כפיצוי לעניין התנאים להגדלת השירות לניצולי השואה. הגמלאים נדרשים לצרף הצהרה אם קיבלו בעבר או מקבלים כיום פיצוי או תשלום חד-פעמי, כנזכר לעיל. ההצהרה תינתן על גבי הטופס המיועד לכך והנמצא בלשכות המחוזיות. - עובד שאיבד זכויותיו במקום עבודתו בחו"ל איבוד מעמד בחו"ל .2 עקב הרדיפות ואינו זכאי לכל הגדלה בגלל פעילות קודמת כנזכר לעיל, ואף לא זכאי להגדלה עקב היותו ניצול שואה בהתאם לנוהל שנה 30- בשיעור כולל, בתנאי שעלה לארץ בגיל מעל ל 3% - הגדלה .1.4.91 : תחולה שנים לפחות. 6 ושהוכיח שעבד בחו"ל כשכיר במשך : החלטת ועדת הגמלאות של נציבות שירות המדינה מיום אסמכתא מאושרת על ידי הנציב. 25.8.91 , כמשמעותם בחוק הורה שכול או אלמנה או אלמן . עובד שהוא 3 ,1950 - משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י ובלבד שזו לא תעלה על הכפלה 50% יומלץ על הגדלת הקצבה לכדי מלאה של תקופת שירותו הממשי במדינה. אם מגיעה להורה השכול, ויותר על 45% לאלמנה או לאלמן, לפני ההגדלה, קצבה בשיעור של .)15.5.90 מיום 24/ (הוראות נשם נ 6% פי החוק - הגדלה ב- הבטחת רמת מחיה ד. פרש העובד לאחר שירות קצר ביותר ואין לו או לבן זוגו הכנסה אחרת מכל מקור אחר פרט לקצבה, למעט קצבת זיקנה מהמוסד לביטוח לאומי, תוענק לו קצבה לאחר ההגדלה לפי כל הפסקות של סעיף .30%- זה ביחד או בהיעדר נימוקים להגדלה - קצבה שלא תפחת מ תקופות חופפות אם תקופת הפעילות, שבעדה מבקש העובד להגדיל את תקופת שירותו במדינה, חופפת תקופה, שהוכרה כבר כשירות והובאה בחשבון לצורך גמלאות (כגון: תקופת עבודה ב"מוסד מוכר"), אין ממליצים להגדיל בגללה את תקופת השירות, וכן אם על תקופת פעילות מסוימת כנ"ל חלים יחד שני נימוקים או יותר, שיש בהם כדי לזכות את העובד בהגדלת תקופת שירותו, מובא בחשבון לצורך ההגדלה רק נימוק אחד מביניהם, זה אשר יש בו כדי לזכות את העובד בשיעור ההגדלה הגבוה .)85.140 ביותר (תקשי"ר בתקשי"ר  85.124 - סעיף הגדלת תקופת שירות יחסית : קצבתו של עובד המשולמת משני מקורות על פי הסכם לתשומת לב בין הממשלה ובין מוסד ציבורי, או אם יש לעובד קצבה חודשית נוספת ממקום עבודה אחר, יומלץ על ההגדלה בשיעור היחסי של שנות שירותו במדינה לעומת שנות עבודתו במקום עבודתו האחר. בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה בתיאום עם היועץ המשפטי במשרד האוצר, יש להשתמש בנוסח ברור וחד משמעי לפיו שיעור ההגדלה הוא יחסית לגבי כל רכיב ורכיב ואין לציין את ההגדלה במלואה. לדוגמה: אם הרופא - יש לציין 50% בגין מצב בריאות לקוי והחלק היחסי הוא 4% אישר , כפי שהיה 4% ולא 2% בהודעה למורה, כי ההגדלה בגין הבריאות היא נהוג עד כה במקרים רבים. הוראות נוהל עובד הוראה העומד לפרוש לגמלאות והסבור כי קיימות נסיבות מיוחדות להגדלת תקופת שירותו בהתאם להוראות הנ"ל, יגיש בקשה על כך ללשכה המחוזית של משרד החינוך על גבי טופס "בקשה להגדלת - שניתן להשיג בלשכה המחוזית), במצורף לטופס 2845 שירות" (מדף התביעה לגמלה, שישה חודשים לפני התאריך המיועד לפרישתו. לטופס הבקשה להגדלת השירות יצרף את האישורים הדרושים להצדקת בקשתו, כגון: אישור על פעילות ציונית מהוועדה לעסקנים ציוניים בסוכנות היהודית; אישורים מארגוני המחתרת למיניהן בהתאם לצורך; אישורים רפואיים עדכניים ומקוריים הניתנים לקריאה; אישורים על עבודה חינוכית בחו"ל או במוסד מוכר בארץ על גבי הטופס המיוחד, שהוכן לצורך זה והנמצא בלשכות המחוזיות. עובד במשותף עם אריאלה בוטון, ראש פרישה לגמלאות הפרק ענף תנאי שירות אישיים באגף לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך בירושלים, על פי העוקדן בנושא זכויותיהם של עובדי ההוראה הרשמיים על פי חוק המדינה (גמלאות), שהופיע בעריכתה. רכישת זכויות גמלה בחל"ת רענן משרד האוצר את 1.12.99 בתוקף מיום 99/24 ' בהוראת שעה מס הנהלים לרכישת זכויות לגמלה בעד תקופת חל"ת, כלהלן:  עובד שקיבל אישור מנציב שירות המדינה, או ממי שהוסמך לכך על • ידו, לרכישת זכויות גמלה בגין תקופת חל"ת, יפנה אל גף כ"א בהוראה בלשכה המחוזית לשם הסדרת התשלומים שעליו לשלם לאוצר. גזברות המחוז תכין לעובד תחשיב המפרט את התשלום שעליו לשלם • יום. 60 לאוצר המדינה. התחשיב יהיה תקף למשך אם הוגשה הבקשה תוך שלושה חודשים מתחילת תקופת החל"ת, • מהמשכורת הקובעת, שהיתה משולמת 18.5% ישלם העובד מדי חודש לו אילולא נעדר מעבודתו. אם הוגשה הבקשה לאחר שלושה חודשים מתחילת תקופת החל"ת, • מהמשכורת הקובעת, שהיתה משולמת לו 18.5% ישלם העובד אילולא נעדר מעבודתו, לאותו חודש בו הוגשה הבקשה, מוכפל במספר 18.5% החודשים מתחילת תקופת החל"ת, ולאחר מכן ישלם מידי חודש מהמשכורת הקובעת, שהיתה משולמת לו אילולא נעדר מעבודתו. מן המשכורות שהיו מגיעות לו אילו עבד, בבואו 5% אם שילם העובד • מהמשכורת האחרונה, שהיתה 13.5% לרכוש זכויות לגמלה, ישלם מגיעה לו אילולא נעדר מעבודתו, כפול מספר חודשי הגמלה, שהוא  .18.5% - מעוניין לרכוש כהשלמה ל רכישת זכויות לעובדי הוראה בפנסיה תקציבית על תקופת חל"ת ועל תקופה שנתקבלו פיצויים תבוצע כלהלן: א. רכישת זכויות בגין התקופה של עולם ישן - הרכישה תתבצע לפי נתוני השכר של העולם הישן מעודכן להיום. ב.  רכישת זכויות בגין התקופה של "אופק חדש" - הרכישה תתבצע לפי נתוני השכר של "אופק חדש" מעודכן להיום. .8\15 : חוזר בני בנימין אסמכתא ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==