זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 91 זכויותיך רציפות זכויות לגמלה רציפות זכויות מפנסיה תקציבית לצוברת עובד הוראה במשרד החינוך, שצבר זכויות לפנסיה תקציבית, ועבר לחסוך בקופת פנסיה צוברת ותיקה, והוא פורש פרישה מוקדמת לפני לפנסיה מהקופה הצוברת, מתבקש לחתום על הסכם רציפות . היציאה לפנסיה לשם כך עליו לפנות לרפרנט לנושא הפנסיה בלשכה המחוזית של משרד החינוך ולהגיש בקשה לרציפות זכויות פנסיה עם הקופה הצוברת הוותיקה, אליה עבר ממשרד החינוך, ולצרף אישור על היקף הזכויות בקופה הצוברת. עם פרישתו יקבל את מלוא הפנסיה המגעת לו, הן מהתקציבית והן משכר של משרה 70% מהצוברת, ובלבד ששיעור הפנסיה לא יעלה על מלאה אחת. רציפות זכויות מפנסיה צוברת ותיקה לתקציבית עו"ה שצבר זכויות לגמלה באחת מקופות הפנסיה הצוברות הוותיקות, ועבר לעבוד בשירות המדינה (פנסיה תקציבית) והוא פורש לפנסיה מוקדמת מהתקציבית, יכול לחתום על הסכם רציפות זכויות אבל רק לפני היציאה לפנסיה. לשם כך עליו לפנות לרפרנט לנושא הפנסיה בלשכה המחוזית של משרד החינוך ולהגיש בקשה לרציפות זכויות פנסיה עם הקופה הצוברת הוותיקה, ולצרף אישור על היקף הזכויות בקופה הצוברת. בפרישתו יקבל פנסיה רק על פי זכויותיו בתקציבית ואילו זכויותיו מהקופה הצוברת יצטרפו לגימלתו באמצעות משרד האוצר , על פי תקנון קופת הפנסיה הצוברת, ובלבד כאשר יגיע לגיל הפרישה משכר של משרה מלאה אחת. 70% ששיעור הפנסיה הכולל לא יעלה על רציפות זכויות מפנסיה תקציבית (משרד החינוך) לפנסיה תקציבית (של בעלות אחרת) עו"ה שעבר ממשרד החינוך לרשות מקומית או בעלות אחרת, שבהן נהוגות פנסיה תקציבית, יכול לחתום על הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה. אם יפרוש לפנסיה מוקדמת מהרשות המקומית או מהבעלות האחרת, ישתתף משרד החינוך בגמלה רק כאשר יגיע לגיל פרישה עפ"י חוק הגמלאות (פרט לפרישה מטעמי בריאות או חלילה במקרה של קבלת גימלת שאירים). וכן ההיפך - אם יפרוש ממשרד החינוך תשתתף הרשות המקומית או הבעלות האחרת בגמלה רק כאשר יגיע לגיל הפרישה הקבוע בתקנות. רציפות זכויות (מבטחים, מקפת, קג"מ) - יופחת 70% מבוטח שצבר בשתי קרנות יחד שיעור הפנסיה העולה על בקרן שבה השכר הקובע הוא הנמוך יותר. 70%- שיעור הפנסיה ל .)1.10.2003 : תחולה ( גמלה ופיצויי פיטורין בהתאם לחוק הגמלאות ולחוק פיצויי פיטורין כאחד - אדם הזכאי לגמלה, בשל פרישתו מהשירות, לא יהא זכאי לפיצויי פיטורין בגלל זכותו לפיצויי פיטורין. והגמלה המשולמת לו תבוא במקום אותה עילה הפרשות המעסיק לפנסיה ולפיצויים להלן טבלה המתארת את ניכוי העובד ואת הפרשות המעסיק לקופות השונות: עובד מעביד סה״כ סה״כ תגמולים פיצויים מעביד מעביד + עובד קרן פנסיה ותיקה 7% 7% 7% 14% 21% קרן פנסיה צוברת חדשה 5.5% 7.5% 6.224% 13.724% 19.224% ביטוח מנהלים 5% 5% 8.33% 13.33% 18.333% קופת תגמולים 5% 5% 8.33% 13.33% 18.333% קופת גמל 5% 5% - 5% 10% קרן השתלמות מורים 4.2% 8.4% - 8.4% 12.6% קרן השתלמות רגילה 2.5% 7.5% - 7.5% 10% - ניתן להגדיל את ניכוי העובד בקרן פנסיה צוברת חדשה בביטוח ולהגדיל את סך ניכוי העובד 7% מנהלים ובקופת תגמולים עד לסך המעביד בהתאם. + הפרשות המעביד בגין אובדן 2.5% - לביטוח מנהלים ניתן להוסיף עד .28.2.2016 מיום 2/16 : חוזר בני בנימין אסמכתא כושר עבודה. תשלום לקרנות פנסיה לעובד שעבד חודשיים )5/14 (חוזר בני בנימין עובד שעבד לפחות חדשיים מלאים אצל מעסיק מסויים, כאשר הוא החל לעבוד אצלו כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני, זכאי להפרשות ממעבידו החל מהיום הראשון לעבודתו. ניכוי פנסיה ממורים ממלאי מקום לפי שעות עם כניסת חוק חובת הפנסיה יבוטחו כל עובדי ההוראה הממלאים מקום בשעות בודדות בקרן פנסיה צוברת באופן אוטומטי. ממלאי המקום יבוטחו בקרנות הפנסיה, שחתמו הסכמים עם האיגודים המקצועיים "מנוף הביטוח" ו"מבטחים יותר". בכל מקרה, עובדי הוראה כנ"ל, שיש להם זכויות ב"מבטחים יותר" מתוקף עבודה במקומות אחרים, בוטחו ע"י משרד החינוך ב"מבטחים יותר". עו"ה כנ"ל לא יוכל לבקש לעבור לקרן פנסיה אחרת אלא אם יעבוד : הניכוי יהיה כלהלן בשעות מערכת. 1.4.08 - מ 1.1.11 - מ 1.1.13 - מ העובד 5.5% 6.0% 6.5% המעסיק תגמולים 6.0% 6.5% 7.0% המעסיק פיצויים 6.0% 6.0% 6.0% סה"כ 17.5% 18.5% 19.5% תשלומים רטרואקטיביים עבור חודשים קודמים, ששולמו החל , יחויבו אף הם בביטוח פנסיוני. 4/2008 ממשכורת מעודכן לתשע"ב, לתשע"ג ולתשע"ד. 5/09 : חוזר בני בנימין אסמכתא העברת זכויות מקרן פנסיה לקופת גמל בשינוי להוראה שיצאה בעבר ובהתאם לתקנות שוק ההון, כעת קיימת לעובדי ההוראה האפשרות להעביר כספי קופות גמל לקרן פנסיה. פעולה זו ניתן לבצע ע"י פנייה מסודרת למר בני בנימין, מנהל תחום בכיר משכורות במשרד הראשי של משרד החינוך בירושלים בצירוף בקשתו של עובד ההוראה. .)28.2.2016 מיום 2/16 : חוזר בני בנימין (אסמכתא

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==