זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 92 גני ילדים שעות הפעילות של הגן )20.8.2013 (חוזר מיכל כהן ,14:00 ומסתיים בשעה 7:55 . יום הלימודים בגן הילדים מתחיל בשעה 1 .12:45 וביום שישי בשעה . בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך יום הלימודים מתחיל בשעה 2 , למעט יום שישי שבו הלימודים 16:00 ומסתיים בשעה 7:55 .12:00 מסתיימים בשעה לימודים בימים הראשונים לשנה"ל א') 12/ ) (עד 20.8.2013 (חוזר מיכל כהן  : גני ילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום בגני ילדים .1 הראשון. הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת בתיאום עם הגננת. יתקיימו הלימודים כדלהלן: 4-3 . בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 2 .10:00-7:55 ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות .11:00-7:55 ביום השני לשנת הלימודים: בשעות מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם. , ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן 2 . על אף הנאמר בסעיף 3 . הורים 14:00 הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד השעה המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת בתיאום עם הגננת. . בכל מקרה ישהה צוות הגן בגן הילדים למן היום הראשון עד סוף 4 יום הלימודים. גני יוח״א שעות יחל מהשבוע הראשון ללימודים על פי 45 שבוע הלימודים בן הדירוג המפורט בזה: .14.00 א. ביום הראשון והשני לשנת הלימודים יסתיימו הלימודים בשעה .07.55-16.00 ב. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, בין השעות ג. צוות הגן ישהה בגן הילדים עד סוף יום הלימודים החל מהיום הראשון לשנת הלימודים. גני החינוך המיוחד , הנקלטים לראשונה, היום 4-3 בגנים של החינוך המיוחד לגילאי .8:00-11:00 הראשון יתנהל בין השעות .8:00-13:00 : היום השני יתנהל בין השעות מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, עפ"י שעות הפעילות של המסגרת בהתאם לאפיון החריגות של כתות הגן. בגנים של החינוך המיוחד, ילדים מהשנה השנייה ואילך, ישהו בגן מהיום הראשון, עפ"י שעות הפעילות של המסגרת החינוכית, בהתאם לאפיון החריגות של כתות הגן. שחרור מוקדם של הילדים הורים לילדים בגני טרום חובה, שסבורים כי ילדם מתקשה להסתגל , במטרה 13.30 לשעות הפעילות, יוכלו להוציא את ילדם מהגן בשעה לאפשר להם הדרגתיות בתהליך ההסתגלות. תחנה זו תכלול גם את הילדים הלומדים בגני יוח"א ואת הילדים היוצאים לצהרונים למשך כל שנת הלימודים. בקשות ליציאה מוקדמת , יועברו למפקחת על גני הילדים באמצעות הגננת. במקרים 13:30 בשעה חריגים משעה זו (כמפורט בחוזר המנכ"ל), תופנה הבקשה למנהל המחוז או מי מטעמו. הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם (א) 1/ עג הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. שחרור ילדים לפני סיום הלימודים (א) 1/ עג במצבים המפורטים להלן תאושר הוצאת ילדים מן הגן לפי סיום יום הלימודים בכפיפות לנהלים ובאישור ההורים: לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים המוסעים לצהרונים .1 ילדים המוסעים בקבוצה לצהרונים ואשר מבוגר מטעם הצהרון אחראי להוצאתם מהגן ולליווים למסגרת הצהרון יש לנהוג כמפורט להלן: בלבד. 13:30 - הילדים המוסעים לצהרונים ישוחררו בשעה - הורי הילדים ימלאו טופס בקשה, ויחתמו עליו, והטופס יתויק בתיק ניהול הגן. לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים בגיל ילדי גן טרום-חובה .2 , הנכנסים לראשונה לגני הילדים של מערכת החינוך הציבורית, 3 ואשר לדעת הוריהם נדרש להם זמן ארוך יותר להסתגלות למסגרת שעות יום הלימודים המלא, יש לנהוג כמפורט להלן: , ישוחררו הילדים, שהוריהם יבחרו לקצר את שעות שהותם בגן -  לאורך כל שנת הלימודים. 13.30 בשעה - הורי הילדים ימלאו טופס בקשה ויחתמו עליו. הטופס יתויק בתיק ניהול הגן. בינואר, בהתאם 1 ההורים יוכלו לפנות לגננת בכל עת לפני להסתגלות ילדם, בבקשה לשנות את מועד חזרתו של ילדם מן , שהיא שעת  סיום יום הלימודים בגן, ולהתחייב 14:00 הגן לשעה בחתימתם שזו תהיה מאותו מועד שעת חזרתו מן הגן עד סוף שנת הלימודים. מרגע שיתחייבו ההורים על שינוי החלטתם לא יהיה אפשר לשנות שוב את שעות היציאה מן הגן. אם עולה צורך לשחרר את אחד הילדים שחרור מוקדם חד פעמי .3 לפני סיום יום הלימודים, יבוא לקחתו ההורה, או מי שנשלח על ידו, בצירוף מכתב ייפוי כוח חתום על ידי ההורה. כגון מקרים של בעיות בריאות, כאשר מקרים מיוחדים וחריגים .4 הילד זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ לגן בשעות פעילות הגן, וכן במקרים חריגים אחרים,  שמתבקשת בהם הוצאת ילד מהגן לפני סיום יום הלימודים, אפשר לפנות בבקשה למנהל המחוז, או למי שהוא הסמיך לצורך העניין, לקבלת אישור להוצאת הילד לפני סיום יום הלימודים. סיום הלימודים בימים מיוחדים: פורים, יום הזכרון, ימי צום בגנים ממלכתיים דתיים (א) 1/ עג בכל מוסדות הגיל 12.00 מסיימים את יום הלימודים בשעה בפורים הרך כולל יוח"א וחינוך מיוחד. ביום הזכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה מסיימים יום הזכרון , כולל יוח"א וחינוך מיוחד. 12.00 התלמידים את גן הילדים בשעה ימי צום בגנים ממלכתיים דתיים .14.00 הלימודים יתקיימו כרגיל עד השעה בגנים שחל בהם יום לימודים ארוך יתקיימו הלימודים בימי צום עד , כמקובל בגני הילדים שאין בהם יום לימודים ארוך, 14:00 השעה וארוחת הצהריים תינתן לילדים כמקובל ביום לימודים קצר. הגננות מתבקשות ליידע את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים בימי צום. ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==