זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 93 זכויותיך כיתות וגנים משלבים ב' 10/ ), סג 1/ (נב א. הגדרות  תלמידים שאובחנו 8-10 : גן ילדים שמשתלבים בו כיתת גן משלבת )1 כתלמידי חינוך מיוחד ועברו ועדת השמה, ייכלל בקטגוריה של גן משולב. : כיתה בבית ספר יסודי תיקרא "כיתה כיתת בית ספר משלבת )2  תלמידים שאובחנו כתלמידי 8-10 משלבת" אם משתלבים בה ה. מספר התלמידים המשולבים עברו ועדת השמ החינוך המיוחד ו יהיה בהתאם לטבלה של הסיווג באמח"י. : בית ספר ייקרא "בית ספר משלב" אם הוא מכיל בי"ס משלב  )3 כיתות משלבות. 3 לפחות ב. איוש הכיתות ותנאי שירות בגן ילדים משולב יפעלו העובדים האלה: גן ילדים: )1 - גננת מנהלת משלבת - גננת משתלבת - עוזרת פדגוגית לגננת - עוזרת לגננת להלן טבלה המסכמת את תנאי השירות של העובדים: סוג העובד גמול ניהול או חינוך שעות חינוך גמול חינוך מיוחד גננת מנהלת גמול ניהול שתי כיתות חינוך מיוחד ש"ש 3 גננת משתלבת גמול חינוך ש"ש 3 14% או 8.5%   8 גננת משתלבת העובדת בגנים משולבים ואשר קיבלה גמול ניהול שנים, עניינה 8- שנים, תגרור את גמול הניהול. גננת שכיהנה פחות מ יובא לדיון בוועדת חריגים. : בכיתה משלבת יפעלו מורה משלב ומורה משתלב. בית ספר )2 להלן טבלה המסכמת את תנאי השירות שלהם: סוג המורה גמול חינוך שעות חינוך גמול חינוך מיוחד מורה משלב 10% ש"ש 3 9% או 5.5% מורה משתלב 10% ש"ש 2 14% או 8.5% : לצורך חישוב גמול הניהול ייחשבו הכיתות ג. מנהל בית ספר משלב .)1.9.91( המשולבות ככיתות חינוך מיוחד. תחולה: כ"ב באלול תשנ"א  : סוכם כלהלן 15.8.91 בישיבה משותפת מיום )26 ' עמ 4/ (חוזר מנכ"ל נג משרד החינוך והתרבות יעשה הכל כדי לשלב את תלמידי החינוך המיוחד ב"כיתות משולבות", כפי שסוכם בזיכרון דברים מיום ב' ). אם יתעורר הצורך לשלב תלמידים בודדים 15.5.91( בסיוון התשנ"א שהוגדרו כדין תלמידי "חינוך מיוחד" בכיתות חינוך רגיל, יהיו תנאי ההעסקה כדלקמן: א. כל ילד שהוגדר על ידי ועדת ההשמה כ"תלמיד חינוך מיוחד", יקבל ש"ש עבורו. 3  בית הספר גמול חינוך מיוחד (הסכם 5.5% ב. המורה המחנכת המשלבת תקבל .)18.12.01 השכר ג. המורה הניידת המסייעת בהוראה המשתלבת של תלמידים חריגים תקבל: ש"ש ומעלה.  19 ש"ש כ"שעות חינוך", אם היא עובדת 2 - ש"ש. 18-11 - ש"ש אחת כשעת חינוך, אם היא עובדת או 5.5% בכל מקרה תקבל המורה תוספת גמול חינוך מיוחד בשיעור , בהתאם לכישוריה. 9% : אם עבודתה של המורה מפוצלת בין שלושה בתי ספר, היא הערה תקבל גמול פיצול. תוכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות ב'. 10/ חינוך מיוחד - ראה חוזר מנכ"ל סג בני בנימין, מנהל תחום בכיר משכורות במשרד החינוך, מבהיר )6298- מס' ב 20.2.2008 (חוזר בני בנימין הגדרת הזכאות לגמול : כלהלן את התלמיד במסגרות של חינוך מיוחד ולא מציבה . ועדת השמה 1 בכיתה רגילה, ולכן חלים עליו הכללים של חינוך מיוחד. אין מקרים של ילד שהוצב ע"י ועדת ההשמה בכיתה רגילה ולפיכך אין זכאות לגמול חינוך מיוחד. קיימים שני מקרים של תלמיד שוועדת 1 . למרות האמור לעיל בסעיף 2 : נמצא במסגרת רגילה ההשמה הציבה אותו בחינוך מיוחד אולם ההורים מטעמו של הילד אינם מוכנים לקבל את "גזירת" ועדת א. ההשמה ולכן לא מביאים אותו למסגרת חינוך מיוחד  ומוחים על ההחלטה. בגמול חינוך מיוחד אף על פי שהמחנכת, מקרה זה אינו מזכה למעשה, קולטת אותו בכיתה.  תלמיד ועדת השמה אשר אין מסגרת חינוך מטעם הרשויות ב. בסביבת מגוריו ולכן נאלץ ללמוד בכיתה רגילה.    המחנכים לגמול חינוך מיוחד בשעור של רק במקרה זה זכאים שעת הכנה בהתאם לפיצול חינוך מיוחד דהיינו ,כדי 1 + 5.5% לקבל גמול חינוך מיוחד לתלמיד, שאין לו מסגרת של חינוך מיוחד, יש לדאוג לאישור ממנהל מחלקת החינוך ברשות  ומפקח בית הספר. ללא שתי חתימות ואישורים אלה אין לשלם גמול חינוך מיוחד. מסירת מידע על ילדי גנים העוברים לביה"ס )10/ (נא א. הגננת תמסור מידע על ילדים יחידים הזקוקים לתשומת לב ולהתחשבות באופן מיוחד, כגון ילדים שמצבם המשפחתי קשה או מיוחד; ילדים שבטיפול או במעקב בגלל מצב בריאותי; ילדים עם בעיות מיוחדות, כגון מגבלות בשמיעה או בראייה.  ב. המידע יימסר בשיחה בעל פה ליועצת בית הספר ו/או למנהל בית הספר בלבד. המידע יהיה חסוי.  ג. מידע על ילדים שהיו בטיפולה של גננת שי"ח או של גורם טיפולי אחר, ועל הילדים שאובחנו על ידי השירות הפסיכולוגי-חינוכי יקבל בית הספר מהשירות הפסיכולוגי-החינוכי, ברשות המקומית, בהתאם לשיקול דעתו של השירות הפסיכולוגי-החינוכי. עבודה בעת היעדרות הסייעות לתשומת לב: עקב התנהלות בלתי נסבלת של הורים מתנדבים, שמילאו מקומן של סייעות בזמן שביתה, בכך שהוציאו דיבתם של הילדים ושל הגננות לרעה בקהילה, לא מילאו תפקידם בעזרה לגננת בנקיון הגן והשירותים, ולא שהו יום מלא כנדרש, החליטה . הסתדרות המורים לא לאפשר יותר התנדבות הורים 5- ו 4 ,3 איכלוס כיתת גן-ילדים בגילאי )10/ (חוזר מנכ"ל לח אין לאכלס כיתת גן אחת בילדים בני שלוש, ארבע וחמש שנים. סבורה הבעלות של גן-הילדים, שתנאים אובייקטיביים - גיאוגרפיים או דימוגרפיים - מחייבים את הדבר, תפנה אל מנהל המחוז של משרד החינוך והתרבות. החליט מנהל המחוז, בתיאום עם המפקחת על הגן, כי יש מקום לבדיקת הפנייה, יביא אותה לדיון ולסיכום משותף עם נציגי הסתדרות המורים. תוקף הסיכום יהיה לשנה אחת בלבד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==