זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 94 גננות ימי הלימודים בגן עד 07:55- ימים בשבוע, בימים א'-ה' מ 6 הלימודים בגן מתקיימים . ביום החופשי של הגננת תמלא את 12:45 עד 07:55- ; בימי ו' מ 14:00 מקומה גננת משלימה.  ש"ש. 30.4 - משרה מלאה של מנהלת גן עבודה בימי ו' יום ו' נחשב ליום עבודה רגיל בכל הנוגע למשכורת ולזכויות של גננות קבועות. גננת-אם  )90-88 (הסכם השכר שנה, והיקף משרתה בפועל 14 גננת שאחד מילדיה טרם מלאו לו לפחות, נחשבת לגננת-אם. גננת-אם זכאית לתוספת שכר 80% הוא מהשכר על משרה מלאה (תוספת זו חלה גם על 10% מיוחדת בשיעור גננת משלימה). גננת-אם זכאית להיעדר מעבודתה (בשכר) יום אחד בשבועיים, בתנאי שנמצאה לה מחליפה שקיבלה את אישור הפיקוח. חישוב השכר של גננת-אם ימי עבודה בשבוע נעדרת יום בשבועיים משרה בפועל שכר 5 כן 90% 100% 5 לא 100% 110% שעות גיל 2- בדצמבר, יקטן בסיס המשרה שלה ב 31 עד 50 גננת שהגיעה לגיל ) מתחילת אותה שנת לימודים. גננת שהגיעה 28- ל 30- ש"ש בפועל (מ ש"ש נוספות 2- בדצמבר, יקטן בסיס המשרה שלה ב 31 עד 55 לגיל .)26- ל 28- (מ בינואר או לאחר מכן - תהייה זכאית 1- ב 55 או 50 אם הגיעה לגיל להנחה של שעות גיל מתחילת שנת הלימודים שלאחריה. גננת משלימה 2 גננת מוסמכת המשמשת כגננת משלימה תקבל קביעות לאחר שנות עבודה בשליש משרה לפחות ולאחר קבלת חוות דעת חיובית של הפיקוח, עם אפשרות הארכה לשנה שלישית (חוזר מנהל אכא"ב .)9 ' עמ 2/ תשס מהשכר על משרה 90% ימים בשבוע תקבל 5 גננת משלימה העובדת ממשכורתה). 5/28 מלאה (כל יום עבודה שלה שווה שנים 8 אם עבדה במשך גננת משלימה זכאית לגרירת גמול ניהול רצופות כמנהלת גן ועבודתה זו הופסקה ביוזמת המעסיק והיא הועברה לעבוד כגננת משלימה או בכל תפקיד אחר במערכת, שאינו מזכה בגמול ניהול.  .)8 ' עמ 2/ : חוזר מנהל אכא"ב תש"ס אסמכתא ( 1.1.93 : תחולה היקף משרה של גננת העובדת כמשלימה )18 ' עמ 1/ (חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ח להלן הוראות נוהל וביצוע לטיפול בנושא: . מפקחת המשבצת גננת (מנהלת כיתת גן) לעבודה כגננת משלימה  1 מסיבה כלשהי, חייבת להסביר לגננת כי משרתה תקטן. . אם הגננת מסכימה להקטין את משרתה הקבועה, הרי שהעניין 2 על דעת כולם ולשביעות רצון הכל (כמובן יש להחתים את הגננת על הסכמה). . אם מדובר בגננת שלא מעוניינת להקטין משרתה אך נאלצים 3 להעבירה בגלל שהגן נסגר - למשל - המשרד חייב לעשות את כל המאמצים על מנת לשבצה בגן עצמאי אחר וזאת, כדי לא לפגוע בשיעור משרתה. אם השיבוץ כגננת מנהלת נתקל בקשיים ומתעכב לתקופה קצרה, ניתן לפנות בבקשה חריגה לתשלום ע"ח מצבת מעבר, עד לסידורה הסופי במשרה מלאה. . במקרה של גננת, שטובת השירות דורשת הפסקת עבודתה כמנהלת 4 גן ניתן להעסיקה כגננת משלימה. היקף משרת גננות במגזר  גרירת גמול ניהול שנים לפחות וכיתתה נסגרה, ומשום 8 גננת שקיבלה גמול ניהול במשך שלא נמצא לה גן אחר עברה לכהן כגננת משלימה (ולא כמנהלת גן) זכאית לגרירת גמול ניהול.  : הגרירה איננה חלה על גננת שעברה לתפקיד מורה בתפקיד מובהר  .1.9.82- הדרכה או פיקוח לסוגיו. כללי הגרירה תופסים מ ; החלטות הוועדה לחינוך 5.12.90 : מכתב ש' שטמפפר מיום אסמכתא  .12.4.95 יסודי מיום הריני 12.4.95- ו 18.9.94 ,9.6.92 בהמשך לאמור בפרוטוקולים מיום שנים לפחות, והועברה 8 להבהיר כי: גננת מנהלת, שכיהנה בתפקיד זה מתפקידה על ידי המעסיק עקב צרכי המערכת לתפקיד, שאינו מזכה שנות 4- בגמול ניהול, זכאית לגרירת גמול ניהול לפי ממוצע של הגמול ב הלימודים האחרונות. עברה הגננת לתפקיד אחר מיוזמתה, לא תהיה זכאית לגרירת הגמול. גננת כנ"ל, שהועברה מתפקידה, לא תהיה זכאית גם לגמול ניהול וגם לגמול הדרכה או פיקוח. בכל מקרה תהיה זכאית .)24.9.95 : הבהרת ש.שטמפפר מיום אסמכתא לגבוה משניהם ( גמול חינוך כיתה )10.7.02 ומיום 8.9.98 ) (הסכם מיום 5/ (מה גננת בחט"צ או באשכול גנים, אינה זכאית לגמול ניהול, אך זכאית .1.1.01 : תחולה משכרה המשולב. 10% לגמול חינוך כיתה בשיעור גמול חינוך כיתה בשיעור 1.9.00- גננות החטיבה הצעירה מקבלות מ  .)3/01 , כמחנכות כיתה א' (חוזר בני בנימין 11.5% גמול הדרכה  )6/ (מו גננת שעיקר משרתה בהדרכה זכאית לגמול מורה-מדריך, אם אין לה תואר אקדמי ולגמול מדריך, אם יש לה תואר אקדמי. (ר' טבלת גמול הדרכה בחוברת זו).  ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==