זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 95 זכויותיך דיווחי נוכחות/היעדרויות לגננות )2014 (חוזר אריאלה טוקר, יולי משרד החינוך פתח ערוץ חדש לדיווחי גננות באמצעות מערכת דיווח מקוונת לדיווח היעדרויות ושעות מילוי מקום של גננות על ידי גננת . מערכת מדגנ"ט מנהלת הגן - החל מתחילת שנה"ל תשע"ה חשבות המשרד תפסיק את שליחת טפסי הדיווח החודשיים המצורפים לתלוש השכר והערו היחיד לקליטת שעות פעילות גן במחצית) 18( דיווחי שעות מילוי מקום, שעות בודדות . באמצעות המדגנ"ט והיעדרויות בגני הילדים יהיה למערכת ניתן להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה המודפסים על גבי תלוש השכר אחת לכמה חודשים או לפנות למוקד הסיסמאות לקבלת סיסמה לצורך כניסה למערכת. 03-9298888 : בטלפון בכל בעיה בעבודה במערכת המדגנ"ט ניתן לפנות למוקד המידענים במחוז:  04-6500134-5 : צפון | 03-6896022 : תל-אביב | 02-5601575 : ירושלים 08-6263333 : דרום | 03-6896846 : מרכז | 04-8632788  : חיפה בעת הצורך ניתן גם לפנות לחשב השכר בגזברות המחוז. ותק בשבתון שנת השתלמות מטעם קרן ההשתלמות מזכה בוותק בהוראה ובוותק .)12.4.95 : החלטת הוועדה לחינוך יסודי מיום אסמכתא בניהול. ( מילוי מקום לגננת נעדרת )2.1.8 (תקשי"ר גננות/כללי מתברר לגננת, כי אין ביכולתה להגיע לעבודתה בגן מסיבה כלשהי - תודיע על כך מיד לבעלות על הגן ולמפקחת . בערים הגדולות תמסור על היעדרותה מיד לאחראי במחוז ולבעלות על הגן (למחלקה לחינוך של הרשות המקומית, לארגוני הנשים או לאחראים על החינוך במקום). ימים, תודיע הגננת 10- קיים חשש, שהגננת תיעדר מהעבודה למעלה מ מראש על כך למפקחת ולבעלות. על המפקחת והרשות להסדיר מילוי מקום. : החלפת ימים חופשיים עם הגננת המשלימה החלפת ימים חופשיים תיעשה רק באישור המפקחת. את הבקשה יש להגיש בכתב למפקחת. גננות בחטיבות צעירות גננת המועברת על ידי משרד החינוך לעבוד בחטיבה צעירה וניהלה גן : החלטת ועדה אסמכתא שנים, תגרור עימה את גמול הניהול ( 8 במשך .)9.2.92 פריטטית מיום גננת חטיבה צעירה, המסופחת לבית ספר יסודי, שאיננה מקבלת גמול , לפי הגמול המשולם למחנכות 11.5% ניהול, תקבל גמול חינוך בשיעור כיתות א'. .10% גננות המסופחות לכיתה ב' תקבלנה גמול חינוך בשיעור .1.9.01 : תחולה .10.7.02 והסכם השכר 6.3.01 : מכתב שטמפפר לבני בנימין אסמכתא גננות מובילות גננות שנבחרו ע"י הפיקוח ללוות קבוצות גננות תקבלנה תוספת של לשכר). 17% שישית משרה עבור יום זה (סה"כ תוספת גננות בתפקידי סיוע )2.8.1( (תקנון שירות עובדי ההוראה ש"ש.  30 : בסיס המשרה של גננת בתפקידי סיוע עומד על בסיס משרה שנה והיא 14 : גננת בתפקיד סיוע, שלאחד מילדיה טרם מלאו גננת-אם ש"ש, זכאית לתוספת גננת-אם.  24 עובדת לפחות : גננת בתפקידי סיוע זכאית לשעות גיל, כלהלן: שעות גיל ש"ש.  26 - ומעלה 55 ש"ש; בגיל 54-50-82 בגיל : גננת בתפקיד סיוע זכאית לגמול חינוך כיתה בשיעור גמול חינוך כיתה  .)10.7.02 ). (הסכם שכר 5/ משכרה המשולב (מד 10% שמירת רציפות זכויותיהן של גננות לגימלה , המבוטחות לצורך פנסיה גננות העובדות בבעלות אירגונים ציבוריים באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות ועוברות לבעלות המדינה ולהיפך , ההסכם לשמירת רציפות זכויות לפנסיה 31.5.73 - חל עליהן מיום שנחתם בין הממשלה, ההסתדרות הכללית - המרכז לביטחון סוציאלי וקרנות הפנסיה הוותיקות. נקבע, כי הממשלה תיערך לקבל 22.2.79 בהסכם הקיבוצי מיום .1.9.79- החל ב 4-3 לבעלותה את הגננות בגני ילדים ציבוריים לגילאי נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בדבר העברת גננות 27.9.81 ואכן, בתאריך לשירות המדינה בין ממשלת ישראל 4-3 בגני ילדים ציבוריים לגילאי לבין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין הסתדרות המורים בישראל. במסגרת הסכם זה נקבעו כללים בדבר שמירת רציפות זכויותיהן של גננות עוברות כנ"ל לגימלה או לפיצויי פיטורין. תוכן ההסכם המלא בדבר .1.12.81 מיום 4/ העברת הגננות כאמור פורסם בחוזר המנהל הכללי מב : כל גננת שעוברת מבעלות המדינה לבעלות מרכז המורים מציין ציבורית, או להיפך, צריכה לפנות - לאחר שהיא מגיעה לקביעות - למעסיק החדש ולבקשו להחיל עליה את ההסכם המתאים לשמירת רציפות זכויותיה לפנסיה. גננות שהן עובדות מדינה יפנו למדור כוח-אדם בלשכה המחוזית. גננות שאינן עובדות מדינה יפנו לקרן הפנסיה בה רוכש המעסיק את זכויותיהן. גננות שי"ח )6/ (חוזר מנכ"ל מב 28( ש"ש 30 : בסיס המשרה של גננת שי"ח עומד על בסיס משרה ש"ש ייעוץ). +2 ש"ש בפועל ימים בשבוע, אם היא 5 : גננת שי"ח תעבוד עד פיצול ימי העבודה ימים בשבוע אם היא מועסקת 4 משרה. עד 3/4- מועסקת ביותר מ 1/3- ימים בשבוע אם היא מועסקת ב 2 משרה. עד 3/4 ועד 1/3- ביותר מ משרה או פחות.  : גננת שי"ח רשאית לקבוע לילדי הגן טיפול פרטני גם אחרי שעות הערה ש"ש 1 הלימודים בגן, בתיאום עם ההורים. גננת שי"ח זכאית לתוספת ש"ש ייעוץ אם 2 ש"ש בפועל, ולתוספת 19-11 ייעוץ אם היא עובדת ש"ש או יותר; היא אינה זכאית לתוספת שעות ייעוץ אם 20 היא עובדת ש"ש בפועל. 11- היא עובדת פחות מ : גננת שי"ח זכאית לתוספת גננת-אם, כמקובל. גננת-אם : גננת שי"ח "טיפולית" זכאית לגמול חינוך כיתה, גמול חינוך כיתה .)10.7.02 והסכם שכר 3.8 סעיף 5/ משכרה המשולב. (מד 10% בשיעור : גננת שי"ח "טיפולית" זכאית לגמול חינוך גמול חינוך מיוחד , אם 5.5% , אם סיימה קורס לחינוך מיוחד; ובשיעור 9% מיוחד בשיעור לא סיימה קורס לחינוך מיוחד (ר' גמול חינוך מיוחד בחוברת זו). (חוזר .)18.12.01 ד').(הסכם שכר 4 מנכ"ל מיוחד ה' (תשל"ט), סעיף : גננת שי"ח זכאית לשעות גיל. לפיכך, יש לצמצם את היקף שעות גיל 24- ש"ש גיל, ל 2- ש"ש ייעוץ) אם היא זכאית ל +2( ש"ש 26- משרתה ל ש"ש גיל. 4- ש"ש ייעוץ) אם היא זכאית ל +2( ש"ש

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==