זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 96 הילדים בטיפול גננת שי״ח ' מס מס' הילדים בטיפול גננת שי"ח נקבע על פי מס' ש"ש של הגננת ומס' הגנים שביניהם מפוצלת עבודתה מספר ש״ש עבודה בפועל מספר הגנים שבהם מפוצלת עבודת הגננת מספר הילדים לטיפול 28-25 5 12 4 15 3 18 24-21 5 10 4 12 3 14 20-17 5 8 4 10 3 13 16-13 5 7 4 8 3 10 12-10 5 5 4 6 3 7 (גרירתגמול ניהול)   גננותמשתלבותבגניםמשולבים כל גננת שקיבלה גמול ניהול עד למועד חתימת ההסכם בדבר תנאי עבודה ושכר בגנים משולבים, תמשיך לגרור את גמול הניהול שלה .)9.6.92 : החלטת ועדה פריטטית מיום אסמכתא ( נוהלי ביטחון, בטיחות, שעת חירום וטיולים בגני ילדים ההוראות וההנחיות המחייבות, המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית בגני הילדים .1.11.07 ב' מיום 3/ פורסמו בחוזר מנכ"לֹ סח שעת סיור של גן ילדים )6/ (חוזר מנכ"ל סט 10 ילדים ולכל 20 מלווים לכיתה שבה 4 בסיור קצר בתחום היישוב יהיו ילדים נוספים יהיה מלווה נוסף. במקומות כמו קיבוץ, מושב וגן עירוני הממוקם סמוך לגן ציבורי או חורשה, תוכל הגננת לשקול להוריד את מספר המלווים בהתאם לשיקול דעתה ולאחר שקיבלה אישור עקרוני מהמפקחת על הגן. לתשומת לב: הנושא של טיולים ופעילות חוץ בית ספרית בגן ותוקן 25-6.2 ג' סעיף 9/ הילדים פורסם בהרחבה בחוזר מנכ"ל סה . 19 ' עמ 6/ בחוזר מנכ"ל סט דרגה-דירוג אי הכרה בשינוי דרגה/גמולים לאחר חל"ת/ שבתון שבסופו פרישה ממערכת החינוך עובד הוראה היוצא לשנת שבתון/חל"ת כשמיד לאחריה פורש לגמלה - לא יוכר לו השינוי בדרגה/גמולים, שצבר בזמן החל"ת/שבתון, לצורך שכרו הקובע לגימלה. לאחר חל"ת/שבתון, שכרו מורה החוזר למערכת החינוך לעומת זאת, ישתנה בהתאם להוראות בנושא זה, ובהתאם - משכורתו הקובעת לגמלה תתעדכן באופן שישקף את הלימודים. עו"ה אשר יבחר לפרוש מחל"ת או משבתון, על אף ההבהרה הנ"ל, יש לערוך תרשומת מהשיחה עימו ולהכניסה לתיק האישי. .4/11 : חוזר בני בנימין אסמכתא דרגה, ותק וגמולים לעולים מורים עולים ראה דרגת שכר אקוויוולנטית לבוגרי ישיבות הפרטים הקשורים בדרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושב"ע ו/או מחשבת .57-77 ' (א) עמ 7/ ישראל ו/או תנ"ך - פורסמו בחוזר מנכ"ל ע"ג דרגת שכר מינימלית בעל-יסודי )12 ' סעיף י 1.29.1 (תקנון שירות עובדי ההוראה עובדי הוראה במוסדות חינוך על-יסודיים, לרבות חטיבות ביניים, . מורה מוסמך כדרגת מינימום זכאים לדרגת שנה 20 הסמכה לאחר )1/ ) (מז 1/ ), (מו 1/ (חוזר מנהל אכא"ב נו שנות עבודה ומעלה בהוראה, 20 . מורים לא מוסמכים, בעלי ותק של 1 יקבלו את משכורתם לפי דרגת שכר של מורה מוסמך. תחולה: שנת הלימודים התשמ"ד. שנות עבודה ומעלה בהוראה,  20 גננות לא מוסמכות, בעלות ותק של והמועסקות כגננות בגני ילדים, יקבלו את משכורתן לפי דרגת שכר של גננת מוסמכת. תחולה: שנת הלימודים התשמ"ו. שעות בודדות 960=720+240 עובדי הוראה כנ"ל יהיו רשאים ללמוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה. אחרי שיעמדו בהצלחה בחובות הלימוד ובמבחנים, יהיו זכאים לתואר גננת מוסמכת בכירה/מורה ש"ב הן שוות ערך ל"בחינות השלמה" שמורים 240( מוסמך בכיר אלה לא עמדו בהן בעבר לשם קבלתם למוסד). .)81 ' עמ 1/ : חוזר מנכ"ל מז אסמכתא ( 1.9.86 : תחולה הושוותה דרגת השכר של גננת מוסמכת לזו 1.9.86 הערה: מיום . של מורה מוסמך שנות עבודה (בפועל) 20 . מדריך מקצועי בלתי מוסמך בעל ותק של 2 זכאי לדרגת שכר של מורה מוסמך גם עבור שעות עבודתו בסדנה .)8/ (מו , ודרגתו 1982 בספטמבר 1 . עובד הוראה, שפרש מן השירות לפני 3 ערב הפרישה היתה דרגת מורה בלתי מוסמך או גננת בלתי מוסמכת, , כאילו היתה 1987 באוקטובר 1 תחושב משכורתו הקובעת החל מיום דרגתו דרגת מורה מוסמך או גננת מוסמכת, לפי העניין, ובתנאי ששירת לפחות עשרים שנה עד לפרישתו. גמלאים זכאים יפנו למדורי .)2/ כוח אדם במחוזות לאישור זכאותם (נה ד

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==