זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 97 זכויותיך הבראה ) (הסכם השכר מיום 5/ ) (חוזר מנכ"ל י' תשל"א) (מא 28.24 (תקשי"ר )6/15 ) (חוזר בני בנימין 19.9.94 ימים בשנה, 13 עד 7- עובד הוראה וחינוך זכאי לקצובת הבראה מ בהתאם לשנות ותקו בהוראה, לפי הפירוט כלהלן: בשלוש השנים הראשונות ימי הבראה 7 ש"ח 2,947 10- מהשנה הרביעית עד ה ימי הבראה 9 ש"ח 3,789 15- עד השנה ה 11- מהשנה ה ימי הבראה 10 ש"ח 4,210 19- עד השנה ה 16- מהשנה ה ימי הבראה 11 ש"ח 4,631 24- עד השנה ה 20- מהשנה ה ימי הבראה 12 ש"ח 5,052 ואילך 25- מהשנה ה ימי הבראה 13 ש"ח 5,473 . ש"ח 421 - יום הבראה לשנת תשע"ו 1- ייראה כאילו התחיל ב באוקטובר 1 מי שהחל בעבודתו לפני בספטמבר לצורך חישוב שנות הוותק לקבלת קצובת הבראה.  או לאחר מכן ייראה לצורך חישוב שנות באוקטובר 1- מי שהחל ב בספטמבר הבא (אך יקבל בעד אותה שנה 1- הוותק כאילו התחיל ב קצובה יחסית לתקופת עבודתו).  הקצובה משולמת במשכורת חודש יוני, ותשלומה איננו מותנה בהגשת  .)1/ בקשה כלשהי (כג קצובת ההבראה משולמת באופן יחסי למספר החודשים בשנה בהם מועסק עובד ההוראה.  עובד הוראה הפורש לגמלאות במהלך שנת הלימודים, זכאי לקצובת הבראה באופן יחסי לתקופה בה עבד באותה שנת לימודים (חוזר  .)4.6.02 מיום 2/ שטמפפר תשס"ב עובד הוראה במשרה חלקית זכאי לקצובה באופן יחסי לחלקיות  .)1/ לכל חודש עבודה) (כג 1/10( משרתו באותה שנה עובד הוראה המועסק ביותר ממשרה שלמה אצל אותו מעסיק זכאי  .)1.7 לקצובה הניתנת למועסק במשרה שלמה אחת בלבד (תקשי"ר .)1/ שנה לצורך קצובה זהה עם שנת לימודים (כג : הערות א. עובדי הוראה ממלאי מקום, שלא מצוות בית הספר, זכאים לתוספת של קצובת הבראה לפי החלק היחסי של עבודתם, בנוסף לתשלום ש"ח לשנה 2,947 , ימים 7 חופשת הקיץ. קצובת ההבראה תהיה לפי (בתשע"ו).  96- ביסודי או ל 120- : מספר שעות העבודה מחולק ל אופן החישוב חדשים. לדוגמה: 10- בחט"ב כפול סכום הקצובה השנתית לחלק ל שעות מ"מ: 10 עובד הוראה ביסודי שעבד בחודש מסויים 2,947X1/10X10/120 = ש"ח 24.55 מעודכן לתשע"ו.  6/12 : חוזר בני בנימין אסמכתא ב. שנות העבודה, לצורכי תשלום קצובת ההבראה, יחושבו לפי מספר שנות הוותק המוכרות בהוראה, לרבות ותק מוכר בהוראה בחו"ל וותק מוכר בהוראה בארץ, בין אם היתה רציפות בעבודת הוראה  .)9/ ובין אם לא (לה לא מובא בחשבון בחישוב הזכאות לקצובת הבראה. ותק צה"ל  .)10.2.86 (חוזר הממונה על השכר באוצר מיום ג. מקצובת ההבראה יש לנכות מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח  .)6/2014 בריאות (חוזר גילה נגר ד. מקצובת הבראה ינוכו דמי ניהול פנסיה תקציבית וכן לקרנות  .)6/2014 ההשתלמות ולפנסיה צוברת (חוזר גילה נגר 100% תשלומי קצובת הבראה ביגוד ומענק יובל מעל עובדי הוראה המועסקים אצל מעסיק אחד יקבלו תשלומי קצובת .100% גם אם עובדים מעל 100% הבראה, קצובת ביגוד ומענק יובל עד עובדי הוראה המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד, ועובדים בס"ה משרה, יקבלו אצל כל מעסיק בנפרד את הקצובה היחסית 100% מעל .)6/16 : חוזר בני בנימין אסמכתא בהתאם להיקף משרתם אצלו. ( הגדרת שנת עבודה שישה שנת עבודה (לצורך ותק וניסיון) תיחשב תקופת עבודה של : הערה . משרה לפחות באותה שנת לימודים 1/3- חודשים לפחות ב שנת ותק בהוראה אינה בהכרח שנת ותק לצורכי חישוב גמלאות או פיצויי פיטורין. הגנה משפטית משפטים  ראה הוצאות נסיעה נסיעות ראה הזמנת ממלא מקום  .35 ' א' עמ 5/ נוהל ההזמנה והדיווח פורסם בחוזר מנכ"ל סד הטרדה מינית - חוק למניעתה חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.  היא כל אחד ממעשים אלה:  (א) הטרדה מינית לחוק העונשין, כאשר 428 ) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 1( המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;  לחוק העונשין;  349- ו 348 ) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 2( ) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה 3( למטריד, כי אינו מעונין בהצעות האמורות;  ) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר 4( אותו אדם הראה למטריד, כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;  ) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או 5( למיניותו, לרבות נטייתו המינית;  ), המופנות למי 4( ) או 3( ) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות 6( מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ג), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:  (א) לקטין או לחסר ישע - תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול; (ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי - תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.  (ג)  לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות - תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.  היא פגיעה מכל סוג שהוא, שמקורה בהטרדה מינית, או (ב) התנכלות בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.  , פרסם משרד 99 (א), אוקטובר 2/ בחוזר המנהל הכללי תשס החינוך את הנהלים באירועים המאופיינים כפגיעה מינית של תלמידים בתלמידים. ה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==