זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 98 עו"ה בתפקידי הדרכה )8/15 ב') (חוזר בני בנימין 2/ (סד מטרת ההדרכה של עובדי הוראה היא לקדם את האיכות ואת המקצועיות של ההוראה ועקב כך את הישגי התלמידים במערכת החינוך. ההדרכה מכוונת לטפל במיומנויות יסוד, בתוכניות לימודים ובתחומים לימודיים וחינוכיים - ערכיים, על פי ההדגשים והקדימויות של משרד החינוך התרבות והספורט.  השכלתו והכשרתו של המדריך המועמד לשמש בתפקיד הדרכה מחויב לעמוד בקריטריונים האלה:  א. בעל תואר ראשון לפחות (למדריכים בחינוך העל-יסודי ולמדריכים מרכזים רצוי תואר שני).  ב. בעל תעודת הסמכה להוראה או רישיון הוראה קבוע.  שנים לפחות בהוראה.  4 ג. בעל ותק וניסיון של ד. התמחות בתחום הדעת או בתחום החינוכי שבו ידריך.  224 ה. רצף לימודים בתוכנית הכשרה מוכרת לתפקיד הדרכה (רצוי שעות לאורך שנתיים). כמו כן יהיה המדריך המרכז בעל הכישורים האלה: ניסיון מקצועי רב בתחום שהוא מופקד עליו, כישורי הדרכה ויכולת ארגונית.  מתפקידי המדריך פיתוח מקצועי-פדגוגי של עובדי חינוך והוראה תוך חיזוק יכולתם • לפעול בצורה אוטונומית במוסדות החינוך.  מתן כלים לעובדי חינוך והוראה לזיהוי ולאיבחון של צרכים חינוכיים • ולימודיים של אוכלוסיות שונות והתאמת דרכי ההוראה לצרכים אלו.  סיוע לעובדי החינוך וההוראה בהכרת תוכנית הלימודים על כל מרכיביה • והתאמת דרכי ההוראה והשימוש בחומרי למידה לאוכלוסיות שונות.  סיוע בקליטתם ובקידומם של עובדי הוראה חדשים ומורים / גננות עולים.  • קידום ההוראה בסביבת למידה עתירת טכנולוגיה.  • עידוד יזמות וחידושים במערכת, ברמה ארצית, מחוזית ומוסדית. • : תפקיד המדריך אינו לפקח על עבודתם של המורים על פי הערה תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח). אין להטיל עליו תפקידים שהם .)35 ' א' עמ 1/ בתחום סמכותו הבלעדי של המפקח (חוזר מנכ"ל סה תנאי עבודת המדריך א. עבודתו של המדריך היא זמנית. המינוי ניתן בדרך כלל לשנה אחת בלבד, והוא ניתן על תנאי, שאין בו קביעות, וזאת בהתאם להחלטת  .1959 - הממשלה לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט , ואולם מנהל המחוז או מנהל המדריך יועסק עד שש שנים רצופות לשכת ההדרכה, כל אחד בתחום סמכויותיו, יהיה רשאי להתיר, בהסכמת חשב המשרד, את העסקתם של מורים וגננות בתפקידי הדרכה גם לתקופה שתעלה על שש שנים רצופות, וזאת לעניין הדרכתם של מורים וגננות במקצועות לימוד או בנושאים חינוכיים, בתנאי שהמדריך עבר הכשרה מתאימה במהלך חמש השנים האחרונות. הכשרה זו כוללת כישורי הדרכה, יידע דיסציפלינרי ויידע של תהליכי הוראה ולמידה - כל זאת במיכסה מצטברת של לפחות שעות. תינתן עדיפות למדריכים בעלי תואר שני רלוונטי.  224 ב. אפשר למנות מדריך ליותר משנה אחת ברציפות, בכפיפות ל-א' לעיל, בתנאי, שבכתב המינוי יצוין, שהמשרד רשאי להפסיק את העבודה בתפקיד לקראת כל שנת לימודים. מורה בתפקיד הדרכה א. על "מורה בתפקיד הדרכה" להורות בפועל בבית הספר, במקביל משרה), להוציא גננות 1/3( לעבודתו בהדרכה, לפחות יומיים בשבוע בתפקידי הדרכה.  ב. מספר ימי ההדרכה למורה בתפקיד הדרכה (להוציא גננת בתפקיד ימים.  4 הדרכה) לא יעלה על )10/ (תשע | מדריך מרכז א. מדריך מרכז חייב להורות בפועל במקביל לעבודתו בהדרכה.  ב. מדריך מרכז יוכל לקבל מינוי כמורה בתפקיד הדרכה בהיקף של עד ימי הדרכה.  4 ג. במקרים חריגים תאושר העסקה של מדריכים בששה ימי הדרכה לשנה"ל תשע"א. שעות 42 יחידת העבודה השבועית של המדריך היא בת לפי פירוט זה: משרה). 8.33%( שעות ליום 3.5 , חצי יום הדרכה • משרה). 16.675% ( שעות ליום 7 , יום הדרכה שבועי • משרה). 33.33% ( שעות ליום הדרכה 7 , שני ימי הדרכה שבועיים • משרה). 50%( שעות ליום 7 , שלושה ימי הדרכה שבועיים • משרה). 66.67%( שעות ליום 7 , ארבעה ימי הדרכה שבועיים • משרה). 100%( שעות ליום 8.5 , חמישה ימי הדרכה שבועיים • מורה המועסק במשרה מלאה אחת, הכוללת הדרכה והוראה, רשאי לעבוד חמישה ימים בשבוע, למעט מורה שיסכים לעבוד שישה ימים בשבוע.  מדריך שאינו ב״אופק חדש״ יקבל את שכרו לפי הטבלה של שכר עובדי ההוראה, בהתאם להשכלתו ולוותקו בהוראה. נוסף על כך הוא זכאי לגמול הדרכה כמפורט להלן. גמול זה ישולם לו כל עוד הוא ממלא תפקיד זה בפועל. הוותק גמול מדריך (באחוזים) 1 47.5 2 49.5 3 51.0 4 53.0 5 54.5 6 56.5 7 58.5 8 60.5 9 62.0 10 63.5 11 66.0 12 68.0 13 70.5 מדריך בעל תואר אקדמי, בשתי שנות הוותק למרות המצוין בטבלה, , בלבד 43% הראשונות לעבודתו בהדרכה, זכאי לגמול מדריך בגובה . מדריך בעל תואר אקדמי ובעל ותק של מעל לשנתיים 1.1.01 החל מיום לקבל גמול מדריך לפי השיעור הקבוע 1.1.01- בתפקיד זה זכאי החל מ למדריך המובא בטבלה.  עובד הוראה בתפקיד הדרכה המבוטח בפנסיה תקציבית עובד הוראה כאמור, יהיה זכאי לגמול הדרכה בגמלאות בתנאי שישמש כמורה בתפקיד הדרכה בשנתיים האחרונות לפחות טרם הפרישה ). הגמול לפנסיה יחושב לפי שיעור 6/2010 : חוזר בני בנימין אסמכתא ( המשרה בה הועסק העובד בשנה האחרונה ערב הפרישה לגמלאות .)24.1.06 (מכתב רונית זיו, מינהלת הגמלאות באוצר ה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==