זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 180 פיצויים לשנת שבתון  )7/ (נג שנת שבתון לעובדי הוראה הפורשים לגמלאות נחשבת כשנה נושאת זכויות לגמלאות. משרד החינוך רוכש שנה זו ומקנה לעובד ההוראה זכויות מלאות בפרישתו לגמלאות. עובדי הוראה, שיצאו לשנת שבתון אולם אינם ברי גמלה אך זכאים לפיצויים, תיחשב שנה זו כשנה המזכה בפיצויים. דהיינו - עובדי הוראה הזכאים לפיצויים ובמנין השנים בעבודתם ישנה שנת שבתון - תתווסף שנה זו למנין שנות הפיצויים. היקף ההעסקה בשנת השבתון - לצורך הפיצויים - יהיה היקף ההעסקה, שקדמה לשנת השבתון. אסמכתא: חוזר בני בנימין .10/13 . חוזר בני בנימין 7.3.04 לגזברי המחוזות בישיבת הוועדה הפריטטית העליונה המשותפת לנציגי המדינה, למרכז השלטון המקומי ולארגוני המורים, שהתקיימה בכ"ז בכסלו התשנ"ג ), הוחלט: עובד הוראה הזכאי לפיצויי פיטורין מוגדלים, 22.12.92( בשיעור שוועדה פריטטית מוסמכת קבעה אותם, ובין שנות עבודתו מצויה גם שנת (שנות) השתלמות מטעם אחת הקרנות להשתלמות מורים, תובא שנה זו בחשבון השנים לצורך חישוב פיצויי הפיטורין. השיפוי של משרד החינוך והתרבות לבעלות יהיה בהתאם.פיצויים ופנסיה לממלא מקום הואיל והעבודה של מורה ממלא מקום על פי חוק שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) היא בלתי צמיתה - מועסק ממלא המקום על פי חוזה מיוחד. בהתאם להסכם, שנחתם ,10.10.85 בין הממשלה לבין קרן מבטחים לבין ארגוני המורים ביום בדבר ביטוח עובדי הוראה, המועסקים על פי חוזה מיוחד, בקרן פנסיה מקיפה במבטחים, יחולו על עובדי הוראה אלה ההסדרים כלהלן:  א. אם תסתיים העסקתו לאחר שנת עבודה אחת - יהא זכאי לקבל מהפרשות 6% ,10.10.85 פיצויי פיטורין (מכיוון שלפי הסכם מיום המעסיק למבטחים נזקפים ע"ח פיצויי פיטורין, הרי במידה שהעובד מפסיק עבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויים על פי החוק, ויופנה למבטחים לבירור 21/3% הוא יקבל מהמעסיק השלמה של זכויותיו). ב. אם תסתיים העסקתו של ממלא המקום עפ"י החוזה המיוחד והוא ימשיך לעבוד בשירות המדינה שלא עפ"י חוזה מיוחד - הוא יהא רשאי לבקש להחיל עליו את ההסכם הקיים בין המדינה לבין קרנות לשם שמירת זכויותיו לפנסיה גם עבור 31.10.73 הפנסיה מיום התקופה בה עבד לפי חוזה מיוחד ובוטח בה במבטחים. שנה  35 פיצויים לשירות מעל ) (תוספת 9.5.82 מיום 44|82 ' ) (חוזר אכ"א בהוראה מס 85.76 (תקשי"ר )3.8.98 להסכם רציפות זכויות פנסיה מיום שנות שירות בפועל במדינה, במוסד מוכר או בכל 35 עובד שהשלים ואילך), והוא 18 שירות קודם, שהוכר לצורך גמלאות על פי החוק (מגיל ממשרה מלאה), או היה 70%( זכאי לקצבת פרישה בשיעור המירבי זכאי לה אלמלא נסתיים שירותו בפטירתו - זכאי לפיצויי פיטורין שנה, אם פרש מן השירות לאחר 35 בעד עודף השנים העולה על , גם אם עבד חלק מהתקופה ברשות מקומית ופרש 60 שהגיע לגיל . התשלום יתבצע על ידי הבעלות ממנה פרש. 1.1.97 לאחר כל בעלות מעבידה תחזיר לבעלות האחרונה את חלקה בפיצויים כשיחס חלקה לסך כל סכום הפיצויים יהיה שווה ליחס בין שנות עבודתו בבעלות המעבידה (בפועל) לסך כל שנות עבודתו בבעלויות (בפועל) - כל זאת בכפיפות לחלקיות המשרות על בסיס ההשתתפות, כאמור בסעיף בין ממשלת ישראל לבין 22.7.76 ) להסכם העיקרי, שנחתם ביום 2( ) (ג 7 (א), 2/ המרכז לשלטון מקומי ולשלוש הערים הגדולות (חוזר מנכ"ל נט .)23 ' עמ עובד שעבד בחלק מהשנים במשרה חלקית, או שחל עליו הסכם לשמירת רציפות זכויות פנסיה, או שהוא זכאי לגמלאות כפל - יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין כנ"ל רק לאחר קבלת אישורה של מחלקת הגמלאות במשרד האוצר, ולפי הוראתה. בחישוב שנות השירות לא תילקח בחשבון תקופת שירות שהוגדלה. שנות שירות מלאות, 35 הפיצויים ישולמו בעד התקופה העודפת על מן המשכורת הקובעת החודשית בעד כל חודש וחלקי חודש 1/12 ולפי של תקופת שירותו העודפת, כאמור, ועל בסיס המשכורת הקובעת של ממשרה מלאה). 70% העובד ערב פרישתו (ובתנאי שלעובד יש זכאות לגמלהשל פנסיונרים פנסיונרים - הרכב שכרם  רכיבי המשכורת לפנסיה (דרגה, ותק, גמולים) הם לפי שהיו במשכורת האחרונה טרם הפרישה. (כולל כל תוספות השכר המשולב המשכורת לצורכי פנסיה כוללת את ,)1.12.08- (מ 2008 תוספת שכר 4.81% ;2001 תוספת שכר 3% היוקר), 6% גמול חינוך או 10 % , תגבור הוראה תוספת ,5.75% - 2011 תוספת 12% ), תוספת 10/ (שם גמול השתלמות ,)1/ (מח גמול מקצוע והכשרות למחנכי כיתות גמול חינוך מעובה מ"א ודוקטור, למורי סמינרים אם , תוספת לחינוך מיוחד 10% ודוקטור 5% מ"א א', גמול למורה החודשים הרצופים שקדמו לפרישתו או 12 שולמה לעובד בתקופה של אם המדובר בעובד שנפטר כתוצאה ממחלה או פוטר לאחר מחלה אשר 1/12 בה חלה עקב עבודתו במסגרת החינוך המיוחד ותוך כדי עבודה; של עובד, שדרגתו וותקו בשירות הם כדרגתו וותקו מקצובת ההבראה ; גמול פיקוח והדרכה; גמול ריכוז גן גמול ניהול של הזכאי לקצבה; - בתנאי שקיבל גמול מורה בתפקיד הדרכה ילדים (לגננות עצמאיות); גמול זה במשך השנתיים האחרונות ערב פרישתו לפנסיה (הסכם השכר - בתנאי שעבד לפחות חצי משרה גמול ייעוץ ב'). 19 סעיף 19.9.94  .1.10.87 : בייעוץ במשך לא פחות מחמש שנים בסמוך לפרישתו. תחולה תוספת לשעות הכנה לבחינות בגרות 2% - גמול הכנה לבחינות בגרות (למי שקיבל גמול זה בחמש השנים האחרונות). .)14.7.99 גובה הגמול לפי ממוצע של חמש שנים (ש. שטמפפר תשע שנות שירות מתוך עשר שנות השירות שקדמו למועד פרישתו או ובלבד שהתנאים האמורים התקיימו בו בשנים עשר חודשי השירות  .)2.12.2010 מיום 2525 ' הרצופים האחרונים (החלטת ממשלה מס - רק למבוטחים בהסדרי פנסיה תקציבית (הודעת ש' תוספת ביגוד  . תוספת הסכם מסגרת .)24.1.94 מיום 9/ שטמפפר בחוזר נד השכר ברוטו של הגמלאי הוא יחסי לאחוזי הפנסיה ולחלקיות  . המשרה בשנות עבודתו מחושב גמול המחנך - למי שהיה מחנך כיתה ערב 1.9.94 מיום • פרישתו לפנסיה, מהשכר המשולב למשרה מלאה, ללא קשר למשרתו המשוקללת. דהיינו: גמול המחנך יחושב באחוזים למשרה מלאה כפול אחוז הפנסיה המגיע (אסמכתא: מכתב נספח להסכם השכר בחתימת יובל רכלבסקי, המישנה לממונה על השכר 19.9.94 מיום באוצר).  זכאים, במקום 1.11.83 גמול מיוחד - עו"ה שפרשו לגמלאות לפני • 1.1.03 גמול חינוך כיתה וגמול מקצוע והכשרות, לגמול מיוחד. מיום ). הגמול משולם מהשכר 29.12.02 (עדכון האוצר מיום 8.4% שיעורו תוספת 2.88%- , ומ 2001 תוספת 3%- המשולב, מתגבור הוראה, מ  .2008 שכר דיווח על שינויים במשכורת הקובעת לגמלה  גמלאי חדש, שעבד בפועל בהוראה בשנה שלפני הפרישה, וסמוך לפרישתו מתברר, כי במשך השנה האחרונה צבר גמולי השתלמות או שנת ותק נוספת או העלאה בדרגה - תינתן קביעה חדשה על ידי עובדי כא"ב, והיא תועבר לגזברות המחוזית. גזבר המחוז ישנה את המשכורת הקובעת וישלם לגמלאי הפרשים בעד משכורת אוגוסט לפי הנתונים החדשים ויודיע למינהל הגמלאות על כך.  גמלאי שפרש בסוף שנת הלימודים שבה שהה בחל"ת ובאותה שנה צבר גמולים נוספים או ותק נוסף או דרגה חדשה יש להשתמש בטופס מס' ) "ראיות חדשות" ולציין בהערות כי בשנה האחרונה היה בחל"ת 1( .)14 ' עמ 2/ : חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ה אסמכתא ( פ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==