זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 179 6- ומכפילים ב 30- . את מספר ימי המחלה הלא מנוצלים מחלקים ל 2 , ומקבלים את מספר ימי השכר שמגיעים לעובד. 8- או ב משרה (עם כל הרכיבים הבאים 100%- . עורכים חישוב משכורת ל 3 יום ומכפילים במספר ימי השכר 25- בחשבון לגמלאות), מחלקים ל לעיל). 2 שמגיעים לעובד (לפי סעיף  : הנוסחה לחישוב הפיצוי .4 8 או 6 ה X יתרת ימי מחלה חודשי משכורת לתשלום  =   ________________________________ 30 X 25  : לתשומת לב נערכים שני חישובים: 100% למי שמשרתו הממוצעת מעל . למשרה מלאה. 1 .100% . למשרה שמעל 2 בחישוב למשרה מלאה נכללים: שכר משולב, גמול חינוך כיתה, גמול חינוך מיוחד, גמול השתלמות, גמול ניהול, גמול פיקוח, הבראה, .)16.4.00 מיום 4/00 . חוזר אגף הכספים 1.1.2000 ביגוד (מיום בחישוב שמעל למשרה אין כוללים גמול חינוך, גמול ניהול, גמול פיקוח, הבראה.  . בהתאם להוראות התקש"יר יש לשלם הפיצוי הנ"ל גם לעובדי 3 הוראה אשר עבדו לפני כן במשרד ממשלתי אחר, בשירות המדינה, שלא בדירוג עובד הוראה (להוציא תקופות עבודה במעמד ארעי או חוזה) ועבודה זו צורפה, טרם פרישתם, לשירותם במשרד החינוך כמורים לצורך גמלאות. לדוגמה: עובד שעבד במשרד העבודה בתחילת עבודתו כעובד קבוע ועבר לעבוד במשרד החינוך כעובד הוראה במעמד קבוע, במועד הפרישה אם נתמלאו כל תנאי הזכאות לפדיון ימי מחלה, יקבל פיצוי .9/06 : חוזר בני בנימין אסמכתא גם עבור עבודתו במשרד העבודה.  חזרה לעבודה לאחר קבלת פיצויים  בתשובה לפניית מרכז המורים מבהיר משרד החינוך, כי אין כל מניעה חוקית מחד, ואין כל מחויבות חוקית מאידך, להעסקתו של עובד אשר פרש בנסיבות שזיכוהו בפיצויים (בין רגילים ובין מוגדלים) : מכתב הבהרה אסמכתא לאחר שחלפו שלושה חדשים מיום הפיטורין ( של ש' שטמפפר, מנהל המחלקה לתנאי שירות של עובדי הוראה, אל : מי שקיבל לתשומת לב .)9.1.91 דקלה ויצמן ממרכז המורים, מיום ו/או חודשי הסתגלות, יוכל להתקבל 100%- פיצויים בשיעור של יותר מ מחדש לעבודה רק אם יחזיר את כל הפיצויים וחודשי ההסתגלות. מיום 5/97 וחוזר אגף הכספים במשה"ח 18 ' עמ 2/ (חוזר אכא"ב תשנ"ז .)26.10.05 מיום 10/05 ' ומס 14.5.97 החזר פיצויים - צירוף שירות קודם  ראה ידיעה בפרק "גמלה". רכיבים לצורך תשלום פיצויים  שכר משולב; תגבור רכיבי השכר הנכללים בחישוב פיצויים הם: ; גמול ניהול; 2011 ; תוספת 2008 ; תוספת 2001 הוראה; תוספת ותק בניהול למנהל ולסגנו; גמול פיקוח; גמול עו"ה בתפקיד הדרכה - בתנאי שקיבל גמול זה במשך השנתיים האחרונות ערב הפרישה גמול חינוך מיוחד; לפנסיה; גמול חינוך כיתה; גמול מקצוע והכשרות; למורי סמינרים מ"א ודוקטור; גמול השתלמות; גמול 12% תוספת ייעוץ; גמול הדרכה; גמול תואר שני ושלישי; גמול נוסף למחנכי מקצובת 1/12 ; תוספת בחינות בגרות 2% ; כיתה א'; הסכם מסגרת הבראה שנתית לה זכאי העובד; תוספת שכר מינימום; תוספת (רק לעו"ה בפנסיה תקציבית) (אסמכתא: הסכם קיבוצי מיוחד ביגוד - יישום דו"ח עציוני וחוזר ש. שטמפפר ממשרד החינוך 16.11.83 מיום  .)20.1.94 אל הבעלויות על מוסדות החינוך מיום יום מהיום הקובע, דהיינו: מיום ניתוק יחסי 15 פיצויים יש לשלם תוך באוגוסט, יש 31- עובד ומעביד. כלומר: מי שניתק יחסיו עם המעביד ב בספטמבר (חוק הגנת השכר (תיקון מס' 15 לשלם לו את הפיצויים עד .)1985- ) תשמ"ה 16 הפרשות המעביד לפיצויים , המעביד 2005-1-39 בהתאם לחוזר חשכ"ל הוראת השעה כספים בגין פיצויים (נוסף על ההפרשה לתגמולים) לעובד בשירות 6% מפריש עובד כנ"ל, שיעזוב עבודתו המדינה המבוטח בקרן פנסיה תקציבית. בנסיבות המזכות בפיצויים, יהיה זכאי להשלמת פיצויים בשיעור . המשרד לא ימשוך את כספי המעביד ע"ח משרד החינוך 28% של תגמולים), שהופרשו בגין עובד שעזב את מקום עבודתו, בין + (פיצויים 10/05 , אם עזב בנסיבות שמזכות בפיצויים ובין אם לא (חוזר בני בנימין .)26.10.05 מיום השלמה לפיצויים לזכאים המבוטחים בקרן  פנסיה צוברת  )3/15 ,4/14 (חוזר  בני בנימין הוגדל  שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים, למורים 1/2012 החל מחודש .)6% לחודש לפיצויים (במקום 6.224% בפנסיה צוברת. המעסיק מפריש בעקבות השינוי הזה, ירד אחוז הפיצויים שהמשרד משלים, כאשר 25.312% מורה זכאי לפיצויים. המורה מקבל מהמשרד השלמה של .)28% בלבד (במקום 25.312% = )6.224% ו X 12 - פחות 100%( השלמה לפיצויים בפנסיה צוברת חדשה  )3/15 ,14/4ֿ (חוזר בני בנימין רכיבי השכר הנ"ל המבוטחים בקרן הפנסיה הצוברת שבה מבוטח 13.724% + ניכוי עובד 5.5% לפי חלוקה של 1.1.2010 - העובד החל מה .19.224% הפרשות מעביד ובסה"כ כך שבמקרה ויש צורך להשלים 6.244% מרכיב הפיצויים בהפרשה הוא דהיינו יש לשלם: 100%- לפיצויים יש להשלים ל ימי פיצויים לפי סעיף.  25.312% = )6.224% ו X 12 - פחות 100%( לחוק  14 תשלומי פיצויים לפי סעיף )8/15 ,5/15 ,8/13 (חוזר בני בנימין תשלומי המעסיק לפיצויים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה יבואו לחוק פיצויי 14 במקום חובתו לתשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף או בשיעורים 6% פיטורים. מעסיק המפריש פיצויי פיטורים בשיעור של 8.33%- גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל לקופת גמל לקצבה. בנוסף לכך, אם ירצה המעסיק להחיל גם על לחוק פיצויי הפיטורים, עליו 14 השלמת הפיצויים את הפטור לפי סעיף להודיע על כך בכתב לקופה עם העתק לעובד כי בחר לעשות כן. במקרה זה השלמת הפיצויים תבוא במקום חובת המעסיק לתשלום . לחוק פיצויי פיטורים 14 פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף לא העביר המעסיק את השלמת הפיצויים, יהיה חייב בתשלומה בעת סיום עבודה בנסיבות המזכות את העובד או את שאיריו בפיצויי פיטורים. הכספים שהועברו לקופות לא יהיו ניתנים להחזרה למעביד, למעט במקרה שהעובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים וימשוך כספים מקופת לפני שקמה לו הזכות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה או אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים לחוק פיצויי פיטורים ("אירוע מזכה" 17- ו 16 בפסק דין מכוח סעיפים ויותר). 60 - מוות, נכות או פרישה בגיל זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==