זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 178 פיצויים תשלומי המעסיק לפיצויים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה יבואו לחוק פיצויי 14 במקום חובתו לתשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף פיטורים. מעסיק המפריש פיצויי פיטורים, כפי שתואר בטבלה או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם לקופת גמל לקצבה. בנוסף לכך, 8.33% - השלמת פיצויי פיטורים עד ל אם ירצה המעסיק להחיל גם על השלמת הפיצויים את הפטור לפי לחוק פיצויי הפיטורים, עליו להודיע על כך בכתב לקופה עם 14 סעיף העתק לעובד כי בחר לעשות כן. במקרה זה השלמת הפיצויים תבוא במקום חובת המעסיק לתשלום לחוק פיצויי פיטורים. 14 פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף לא העביר המעסיק את השלמת הפיצויים, יהיה חייב בתשלומה בעת סיום עבודה בנסיבות המזכות את העובד או את שאיריו בפיצויי פיטורים. הכספים שהועברו לקופות לא יהיו ניתנים להחזרה למעביד, למעט במקרה שהעובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים וימשוך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו הזכות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה, או אם נשללה לחוק 17 - ו 16 זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים ויותר). 60 פיצויי פיטורים ("אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגיל .)3 סעיף 8/2011 :  חוזר בני בנימין אסמכתא פיצוי על ימי מחלה שלא נוצלו  )33.27 בחתימת ש.שטמפפר) (תקשי"ר 17.5.98 מיום 3/ (חוזר תשנ"ח . הפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו יינתן במקרים אלה: 1 שנה. 55 א. בפרישה לגמלאות של עובד מדינה בגיל שאינו נמוך מגיל 1- בדצמבר ופרש לגמלאות ב 31 עד 55 עובד הוראה המגיע לגיל , יהיה זכאי לפיצוי בעד 55- בספטמבר הסמוך ליום הולדתו ה 31 אחרי 55 ימי המחלה שלא נוצלו. עובד הוראה, המגיע לגיל בספטמבר הסמוך ליום הולדתו, אינו 1- בדצמבר ופרש לגמלאות ב .)4/ זכאי לפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו (מג מצב בריאות לקוי, ב. בפרישה לגמלאות של עובד מדינה מחמת על פי קביעת ועדה רפואית מוסמכת. נכות או מחלה 3 של עובד מדינה לאחר תקופת שירות של פטירה ג. במקרה של שנים, לפחות, במעמד קבוע או זמני, ובמקרה שעובד הוראה השאיר שאירים כמשמעותם בחוק הגמלאות או בתקנות. . 55 בגיל שאינו נמוך מגיל של עובד הוראה בבעלות בפרישה לגמלאות ד. מחמת מצב בריאות של עובד הוראה בבעלות בפרישה לגמלאות ה. , נכות או מחלה על פי קביעת ועדה רפואית מוסמכת. לעניין לקוי זה "ועדה רפואית מוסמכת" פירושה ועדה רפואית בקרנות הפנסיה הפוסלת את עובד ההוראה מלהמשיך ולעבוד. של עובד הוראה בבעלות, המזכה את שאיריו במקרה פטירה ו. בגמלה ע"פ תקנון הקרן. את להקפיא , ובחר שנים לפחות 10 לאחר ששירת ז. עובד מדינה, זכויותיו לגמלאות על פי הקבוע בחוק, וביום הקפאת הזכויות לפחות, יהיה זכאי לפיצוי מיד עם אישור תקופת 55 היה בן הקפאת הזכויות לגמלאות. . א. הפיצוי יינתן רק אם עובד הוראה ניצל במשך כל תקופת שירותו 2 מחופשת המחלה המגיעה לו בעד כל תקופת 65%- מ לא יותר  מחופשת המחלה 65%- שירותו. ניצל עובד הוראה יותר מ האמורה, לא ישולם כל פיצוי. מסך כל 65% עד 36% ב. ניצל עובד הוראה במשך כל תקופת שירותו 6 ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של ימי חופשת מחלה, שביתרת ימי חופשת המחלה. 30 ימים בעבור כל מסך 36%- פחות מ ג. ניצל עובד הוראה במשך כל תקופת שירותו כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור ימי חופשת מחלה, שביתרת ימי חופשת 30 ימים בעבור כל 8 שכר המחלה. . הפיצוי יינתן על יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה העומדת לזכותו 3 של עובד הוראה ביום פרישתו, דהיינו: סך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת המחלה, ימים לכל חודש שירות, בניכוי של חופשת המחלה, 2.5 בשיעור של שניצל במשך כל תקופת שירותו (להלן "יתרת ימי חופשת המחלה"). הפיצוי ייחשב על פי היקף המשרה בפועל, גם מעבר למשרה .4 משרה. כאשר מדובר במנהל 140% - מלאה אחת, אך לא יותר מ . משרה 150% - - לא יותר מ (אחד 1/25 - . לעניין חישוב הפיצוי האמור לעיל: "שכר יום" - פירושו 5 חלקי עשרים וחמשה) ממשכורתו החודשית של עובד הוראה, ערב פרישתו. "משכורת חודשית" פירושה השכר המשולב וכל תוספת אחרת הנכללת במשכורת הקובעת לצורך חישוב גמלתו של עובד הוראה. של עובדי הוראה, המועברים מבעלות לבעלות, ניתן לגרור ימי מחלה .6 לצורך מתן פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו וזאת בכפוף לקריטריונים הבאים:  מאותו מעביד. (מרכז המורים מעיר: המורה לא קיבל פיצויים א. לצורך זה השלמת פיצויים אינם נחשבים לפיצויים ולכן גם מי זכאי לגרירת ימי מחלה 100% שקיבל השלמת פיצויים עד לגובה ). השלמת פיצויים הכוונה לתשלום 30.4.2009 (חוזר איתי הדר .21/3% (למעט חופשות לא חלו הפסקות ברציפות שירותו בהוראה ב. ייכללו בהסדר זה כל בעלויות החינוך 31.8.98 מיום מאושרות).  . )16.3.99 מיום 17/ (חוזר ש. שטמפפר תשנ"ט . הפיצוי ישולם על ידי הבעלות האחרונה, שהמורה הועסק בה, 7 בכפיפות לקריטריונים של הזכאות לפדיון ימי מחלה - כמו גיל, מקרי פטירה, אחוז ניצול הימים וכו'. . מנגנון השיפוי לבעלויות יהיה על בסיס תביעות פרטניות מפורטות, 8 שתוגשנה ללשכת הממונה על תנאי שירות, עם כל הנספחים הנדרשים, ובכלל זה האישורים מכל הבעלויות.  : לתשומת לב א. שיפוי ניתן רק על תשלום פדיון ימי מחלה בגין עבודה בהוראה בפועל במוסדות החינוך העל-יסודיים. המדינה לא תשפה בעד ימי מחלה צבורים למי שעבד בהוראה ועבר לעבוד בתפקיד אחר, גם אם הוא ממשיך להיות מדורג בדירוג עובדי הוראה. לדוגמה: עובד שהועסק ע"י הבעלות בהוראה ועובר לעבוד במחלקת החינוך של העיריה.  .140%- ב. עפ"י הוראות האוצר אין לשפות מעבר ל .7.11.02 : מכתב ס' הממונה על תנאי השירות מיום אסמכתא , החל משנת הלימודים תשס"ח, בשינוי לכללים שחלו עד עתה עובד הוראה אשר פרש לפנסיה מוקדמת (בין אם היה זכאי, בעת פרישתו האמורה, לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו ובין אם לאו) ועבר להיות מועסק כעובד הוראה אצל מעסיק אחר במערכת החינוך, יוכל להיות זכאי לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו, בהתייחס לימי מחלה שצבר אצל אותו מעסיק אחר בלבד, ובכפוף לכל התנאים החלים לעניין הפיצוי האמור. : מכתב אילן לוין, הממונה על השכר והסכמי העבודה אסמכתא ( .)30.4.2009 ) (חוזר איתי הדר 25.1.09 באוצר, מיום נקבע, כי לגבי עובדי 33.271 : בתקשי"ר סעיף הערת מרכז המורים מדינה יינתן פיצוי על ימי מחלה שלא נוצלו גם בעת הפסקת שירות בגיל ומעלה, לאחר שהתגבשה זכותו של העובד לפרוש לגמלה, ואושרו 55 לו על ידי ועדת הפיצויים, פיצויי פיטורין במקום גמלה, לפי בקשתו. )33.274 - (תקשי"ר דרך החישוב . סך כל ימי המחלה לתקופת השירות פחות סך כל הימים שנוצלו 1 נותנים את סך כל הימים הלא מנוצלים, ולפיהם נקבע האחוז שהעובד ניצל. בהתאם לאחוז זה קובעים אם הפיצוי הוא שישה או שמונה ימים לשנה (או אפס). פ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==