זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 177 הסגן יהיה רשאי להיות מיוצג על ידי עו"ד ו/או נציג ארגון העובדים המייצג אותו. : ככל שמנהל המחוז לא ישתכנע להשאיר את הסגן בתפקידו, שלב ה׳ תופסק עבודתו בתפקידו כסגן בתום שנת הלימודים ע"י מנהל המחוז. : הליך סיום תפקידו של סגן מנהל קבוע ____________________________________________ הליך הפסקת עבודה של סגן מנהל מתפקידו כסגן מנהל קבוע, : יתבצע לפי השלבים הבאים המשותפת של מנהל בית הספר וסגנו, במהלך חודשי השנייה בשנת העבודה העבודה הראשונים של שנת הלימודים עד לסוף חודש דצמבר, ימשיך המנהל לעקוב אחר עבודתו של הסגן, תוך קיום מפגשי עבודה קבועים. ראה מנהל בית הספר, כי על אף שנתן הזדמנות לסגן לשפר את אופן תפקודו (במהלך שנת העבודה הקודמת ובמהלך חודשי העבודה בשנת הלימודים הנוכחית), הסגן לא עמד בדרישות ולא שיפר את : אופן תפקודו והתנהלותו בתפקיד, יפעל המנהל כדלהלן : המנהל יזמן את הסגן לשיחה בתחילת חודש ינואר, לאחר שלב א' שיודיע לו מראש ובכתב מהי מטרת הפגישה - פתיחה בהליך לסיום העסקתו כסגן. בישיבה זו ישקף המנהל את הכשלים של הסגן, יפרט וינמק את הסיבות מדוע שוקל להמליץ על סיום העסקתו בתפקיד הסגן, בפני מנהל/ת המחוז, ככל שלא יחול שיפור משמעותי בטיב תיפקודו. לעיל, תינתן אפשרות לסגן 1 : לאחר השיחה כאמור בסעיף שלב ב' לתקן את הקשיים שפורטו בשיחה שהתקיימה בינו לבין המנהל. ככל שנכח המנהל, כי על אף ההזדמנויות שנתן לסגן, טיב תיפקודו או התנהלותו לא השתפר להנחת דעתו, יתעד את מהלך הדברים בכתב ויעביר דוח בכתב אל המפקח, עם העתק לסגן, בו יפרט את ההליך שנעשה תוך ציון הקשיים בתיפקודו של הסגן כפי שבאו לידי ביטוי עד כה (כגון: קיומן של בעיות ביחסי האמון ביניהם, מטלות שהטיל על הסגן ולא מולאו) וכן יציין את ההמלצה להפסיק/להמשיך עבודת הסגן. הליך זה יעשה לאחר שליחת הדו"ח לסגן המנהל. : לאחר מסירת הדו"ח לסגן המנהל, יערוך מפקח בית הספר שלב ג' ביקור בבית הספר, יקיים שיחה עם הסגן בכל הנגע לטענות שהועלו נגדו. הוא יבחן מסמכים רלבנטיים ויקיים שיחה עם המנהל ועם צוות המורים ככל הנדרש על מנת להתרשם ממגוון הדעות לבחינת טיב תיפקודו של הסגן. המפקח יסכם את התרשמותו בדו"ח ויעבירו אל הסגן ואל המנהל, תוך שבועיים ימים ממועד הביקור. : לאחר לפחות שבועיים ימים מביקור מפקח בית הספר ולאחר שלב ד' שיומצא הדו"ח כאמור בשלב ד' דלעיל, יבקר מפקח המחוז בבית הספר על מנת לעמוד על טיב תפקודו של הסגן. יקיים שיחה עם הסגן בכל הנוגע לטענות שהועלו נגדו. הוא יבחן מסמכים רלבנטיים ויקיים שיחה עם המנהל ועם צוות המורים ככל הנדרש על מנת להתרשם ממגוון הדעות לבחינת טיב תיפקודו של הסגן. מפקח המחוז יסכם את התרשמותו בדו"ח ויעבירו אל הסגן, אל המנהל ואל מפקח בית הספר. : ככל שלא יחול שיפור בתפקוד הסגן, ובהתאם ליעדים שהוצבו שלב ה' ע"י המנהל, באותה שנת הלימודים, כפי שיעלה מדוחו"ת המנהל, המפקח ומפקח המחוז, תתקים ועדה פריטטית בה חברים: מפקח המחוז ומפקח בית הספר ונציגי הסתדרות המורים. לוועדה יזומנו סגן המנהל והמנהל. : אם בוועדה הפריטטית לא יגיעו להסכמות והבנות באשר שלב ו' להמשך כהונתו של הסגן בתפקידו זה, יהא הסגן זכאי להליך שימוע בפני מנהל/ת המחוז. : ככל שמנהל המחוז לא ישתכנע כי יש מקום להשאירו שלב ז' בתפקיד, תופסק עבודתו של סגן המנהל בסוף שנת הלימודים בהודעה מטעם מנהל המחוז. : הודעה על סיום ההעסקה בתפקידו כסגן מנהל תשלח את שלב ח' 31.5- הסגן לא יאוחר מ : במקרים חריגים של חילוקי דעות שלא ניתן ליישבם בין המנהל הערה לבין סגנו במהלך שנת הלימודים הראשונה לעבודתם המשותפת, יתקיים דיון משותף בין מנהל המחוז או נציגו לבין נציג הסתדרות המורים. פיטורי מורה בהיריון בתקופת ניסיון  בעל-יסודי ובחט"ב  )9/ (לה הרינו מביאים לתשומת לב הבעלויות על מוסדות החינוך את מסקנותיה של ועדה משותפת למשרד החינוך והתרבות, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים בישראל וארגון מורי בתי הספר העל-יסודיים, בעניין פיטורי מורות בהיריון בתקופת ניסיון, שבסמכות הבעלות לפטרן, בחינוך העל-יסודי: :1954- א. לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד . אסור לפטר אישה עובדת הנמצאת בחופשת לידה - לרבות חופשה 1 ללא תשלום מטעמים רפואיים שלאחריה - ואסור לתת הודעת פיטורין שתיכנס לתוקפה באותה תקופה. . אסור לפטר עובדת בהיריון - למעט עובדת ארעית, או זמנית, 2 המועסקת אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה עד שישה חודשים - אלא בהיתר משרד העבודה ומטעמים שאין להם קשר להיריון. שר העבודה אינו רשאי להתיר פיטורין של עובדת בהיריון, אלא אם שוכנע שהפיטורין אינם בקשר להיריון. ב. לפי ההוראות הנהוגות במערכת החינוך, יש להודיע לעובד הוראה על במאי של שנה פלונית. הפיטורין נכנסים לתוקפם 31 פיטוריו עד באוגוסט שלאחר מכן. 27 ביום ג. התעורר הצורך בפיטורי מורה בהיריון בתקופת הניסיון בחינוך העל- יסודי מטעמים המוצדקים על פי חוק, לא תפנה הבעלות לשר העבודה , אלא 1954- (ב) לחוק עבודת נשים תשי"ד 9 בבקשה להיתר לפי סעיף לאחר שנדון המקרה בפני ועדה פריטטית בהרכב הבא: . נציגי הסתדרות המורים בישראל. 1 . נציגי ארגון מורי בתי הספר העל-יסודיים. 2 . נציגי משרד החינוך והתרבות. 3 . נציגי המרכז לשלטון מקומי. 4 . נציגי הבעלות על מוסד החינוך העל-יסודי. 5 . מנהל בית הספר. 6 . במקרים מסוימים יצורף לדיון גם המפקח על בית הספר. 7 ד. הודיעה הבעלות למורה בהיריון, הנמצאת בתקופת הניסיון בחינוך העל-יסודי, ושלפי ההוראות הקיימות בסמכות הבעלות לפטרה, על פיטוריה, מבלי שידעה שהמורה הנ"ל נמצאת בהיריון, ועירערה המורה על הפיטורין בין יום ההודעה על הפיטורין לבין יום כניסתם לתוקף בטענה שהיא בהיריון - לא תפנה הבעלות לשר העבודה ,1954- (ב) לחוק עבודת נשים, תשי"ד 9 בבקשה להיתר לפי סעיף אלא לאחר שיובא המקרה לדיון בוועדה הנזכרת בפיסקה ג' דלעיל, ובהתאם להחלטת הוועדה (אם הגיעה הוועדה להחלטה). ה. הוועדה הפריטטית המוזכרת בפיסקה ג' דלעיל, תבחן את המקרים המובאים לפניה בהתאם לפיסקאות ג' ו ד' דלעיל. הגיעה הוועדה, לאחר דיון במקרה פלוני, למסקנה כי יש לפטר את המורה למרות היותה בהיריון, תצורף החלטת הוועדה על ידי הבעלות לפנייתה לשר (ב) לחוק 9 העבודה למתן היתר לפיטוריה של אותה מורה, לפי סעיף . הגיעה הוועדה, לאחר דיון במקרה פלוני, 1954- עבודת נשים תשי"ד למסקנה כי אין לפטר את המורה - לא תפוטר אותה מורה באותה שנת לימודים, ושנת הלימודים שלאחר מכן תיחשב לה, למרות האמור בכל הוראה אחרת, כשנת ניסיון נוספת, במתכונת של שנת הניסיון הנוכחית. זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==