זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 176 גמישות בהעסקה - הליך סיום תפקידו של מנהל הליך סיום עבודתו של מנהל חדש במהלך החודשים : הראשונים במקרים שבהם מתברר באופן מובהק, הנסמך על תיעוד, שמנהל בית הספר החדש אינו מתאים לניהול כלל, כמו למשל קיומן של תלונות חריפות על המנהל מצד הפיקוח, הרשות, המורים, התלמידים ו/או ההורים או התנהגות יוצאת דופן של המנהל בכל המובנים, הכוללת התבטאויות חריפות כלפי קהילת בית הספר – במקרים כאלה יש להתחיל בהליך הפסקת תפקידו כמנהל באופן מיידי ולא יאוחר מסוף חודש נובמבר. ההחלטה בדבר פתיחה בהליך כאמור, תובא לידיעת האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות המורים בכתב, ויקויים בניהם דיון בנושא. בטרם תתגבש ההחלטה על הפיטורים, יערך למנהל שימוע ע"י מנהל המחוז, אליו יוזמן גם נציג הסתדרות המורים ככל שנציג הסתדרות המורים לא יופיע, השימוע יתקיים בהעדרו. מנהל המחוז יעביר המלצתו למנהל הכללי לקבלת החלטה בעניין. הליך סיום תפקידו של מנהל בית ספר בתקופת ניסיון : בתפקידו בניהול ראה מנהל המחוז צורך להציע את הפסקת עבודתו של מנהל : בתקופת ניסיון מתפקידו בניהול, יחל התהליך כדלהלן : מנהל המחוז יזמן לפגישה את מנהל בית הספר, את המפקח שלב א' הכולל על בית הספר ואת יו"ר הסניף הרלבנטי בהסתדרות המורים ויודיע להם על פתיחת התהליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. ככל שנציג הסתדרות המורים לא יגיע לפגישה זו, היא תתקיים גם בהיעדרו. פגישה זו היא פגישת דיווח, ואין בה משום צורך בהסכמות כלשהן. כל התהליך ילווה במכתבים ובתיעוד. יש לזמן את מנהל בית הספר לא יאוחר מחודש דצמבר של אותה שנת לימודים. : לא יאוחר מחודש לאחר קיום שלב א' או עד חודש ינואר שלב ב' כולל, (המאוחר מבין השניים), יבקר המפקח על המוסד בבית ספרו של המנהל, לאחר תיאום איתו (כמפורט בסעיף ההערות בהמשך) במשך יום לימודים מלא לשם צפייה בעבודתו, יסכם את הערכתו בכתב בדו"ח מפורט ויעבירו למנהל וכן ישלח העתק למנהל המחוז ולתחום כוח אדם בהוראה במחוז. לאחר הביקור ינהל המפקח שיחת משוב עם מנהל בית הספר לגבי חוות דעתו על תפקודו כמנהל ויעביר למנהל עותק מהדו"ח תוך שבועיים ממועד ביקורו. מנהל בית הספר יאשר בכתב קבלת דו"ח הפיקוח ויובהר לו, כי עומדת לו הזכות להגיב בכתב על הדו"ח ועל הנאמר בשיחת המשוב. המפקח יתעד את תגובת המנהל על המשוב בכתב. שלב א' ו-ב' – ככלל, יש לתאם עם האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות המורים אל זהותו של הנציג מטעמם ועימו יש לתאם את מועדי . הפגישות : מנהל המחוז יבקש מהרשות המקומית להעביר אליו הערכה שלב ג' שתתייחס לעבודתו האדמיניסטרטיבית בלבד של מנהל בית הספר, זאת לאחר מועד קיומה של השיחה עם מנהל בית הספר, כמצוין בשלב א' לעיל. מנהל בית הספר יקבל מהמחוז עותק מהערכת הרשות המקומית. : לכל המוקדם לאחר שלושה שבועות מביקורו של המפקח שלב ד' על המוסד וככל הניתן לאחר שתומצא למנהל חוות הדעת של הרשות המקומית ולא יאוחר מסוף חודש מרץ של אוה שנת לימודים, יבקר מפקח המחוז או מתאם הפיקוח, בבית הספר ויעריך את עבודתו של מנהל בית הספר בכתב, יעביר העתקה למנהל בית הספר, למפקח על המוסד ולתחום כוח אדם בהוראה במחוז. מנהל בית הספר יאשר בכתב קבלת דו"ח הפיקוח ויובהר לו, כי עומדת לו הזכות להגיב בכתב על הדו"ח. : אם נמצאו סיבות מספיקות לסיום תפקידו של מנהל בית שלב ה׳ הספר, יעביר מנהל המחוז את המלצתו המנומקת, בצירוף דוחו"ת המפקח על המוסד, הערכת הרשות המקומית ודו"ח הביקור של מפקח המחוז, או מתאם הפיקוח, לתחום כוח אדם בהוראה במחוז . : מנהל בית הספר יזומן לשימוע בפני מנהל המחוז. לשימוע שלב ו' יוזמן נציג הסתדרות המורים. פרטיכל השימוע יימסר למנהל ולנציג הסתדרות המורים בסמוך לאחר קיום השימוע וכל אחד מהם רשאי לתקן את מה שנאמר על ידו בלבד וככל שהוא סבור, שדבריו נרשמו בצורה לא מדוייקת : לאחר קיום השימוע, תועבר הצעת מנהל המחוז, בצירוף שלב ז' הדוחו"ת מכל הגורמים על עבודתו של מנהל בית הספר, להחלטת המנהל הכללי באמצעות האגף הבכיר לכח אדם בהוראה. אם ימצא המנהל הכללי שיש להפסיק את תפקידו של מנהל בית הספר מתפקידו בניהול, הוא ישלח למנהל מכתב על הפסקת עבודתו כמנהל. במאי של אותה שנת 31- המכתב יישלח בדואר רשום לא יאוחר מה לימודים. : הערות אם נתגלעו חילוקי דעות בהערכת הרשות המקומית בנושאים • אדמיניסטרטיביים עם אלה של המפקח על המוסד, מפקח המחז או מתאם הפיקוח, יזמן מנהל המחוז התייעצות עם גורמים אלה להבהרה. לישיבה זו יזומן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות המורים או מי מטעמו לדיון משותף. ישיבה זו תתועד. ככל שלא יגיעו להצעה מוסכמת, יעביר מנהל המחוז את ההצעות השונות, בצירוף כל החומר, למנהל הכללי באמצעות האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לקבלת החלטה. הערכות על מנהלים בבתי ספר ממלכתיים – דתיים תיעשינה על ידי • המחמ"ד של המחוז במקום מפקח המחוז או על-ידי מתאם הפיקוח. מועד ביקור ראשון של מפקח יתואם עם המנהל. ככל שהמנהל נעדר • מסיבה מוצדקת (מחלה באישור רפואי, אבל וכיוצ"ב), יתואם עימו מועד חדש. ככל שגם במועד החדש יעדרד המנהל, יקיים המפקח ביקור נוסף ללא תיאום עם המנהל. ניתן להפסיק את ההליך בכל שלב או להמליץ על הארכת תקופלת • הניסיון, ככל שנוכח המפקח בשיפור בתיפקודו של המנהל. גמישות בהעסקה - הליך סיום תפקידו של סגן מנהל  המנהל יעריך את עבודתו של הסגן לאחר עבודה משותפת לאורך שנת לימודים מלאה ויגבשה במסמך הערכה מסכמת על פי הנוהל הקיים. ההערכה תכלול את נקודות החוזק והנקודות לשיפור תוך תכנון תכנית עבודתו של הסגן לשנת הלימודים הבאה. מנהל בית הספר יקיים שיחת משוב עם סגנו בה יציג בפניו את הערכתו לענין טיב תפקודו בתפקיד וימסור לו עותק מההערכה. סגן המנהל יאשר בחתימתו קבלת מסמך הערכה. ככל שנוכח מנהל בית הספר, כי נפלו קשיים מהותיים בתפקודו של הסגן, יפרטם בפניו ויתן לו הזדמנות לשפר את תפקודו בשנת הלימודים הבאה. הליך סיום תפקידו של סגן מנהל בית ספר : בתקופת ניסיון סגן מנהל בתקופת ניסיון יוערך על ידי מנהל בית הספר בכל אחת משלוש שנות הניסיון. : ככל שמצא מנהל בית הספר, במהלך תקופת הניסיון, כי טיב שלב א' תפקוד או התנהלותו של הסגן אינו להנחת דעתו וכי קיימים כשלים בהם, ישקף את הכשלים בפני הסגן. השיחות תתועדנה ועותק מהתיעוד יועבר אל הסגן. : ככל שהסגן לא שיפר את טיב תפקודו, על אף ההזדמנויות שלב ב' שניתנו לו, יסכם המנהל את מצב הדברים בדו"ח בכתב ויעבירו אל המפקח והעתק יועבר לסגן. מנהל בית הספר רשאי להפסיק את ההליך בכל שלב או להמליץ על הארכת תקופת הניסיון ככל שנוכח בשיפור בתפקידו של הסגן. : המפקח יערוך ביקור בבית הספר, יקיים שיחה עם הסגן, עם שלב ג' המנהל ועם כל גורם רלבנטי אחר בנושא ויסכם את התרשמותו בדו"ח בכתב. : ככל שההמלצות בדוחו"ת המנהל והמפקח הן לסיים את שלב ד' ההעסקה של הסגן, יועברו אל מנהל המחוז, אשר יזמן את הסגן לשימוע. פ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==