זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 181 דיווח על שינויים ברכיבי שכר לגמלאים  שינויים בנתוני השכר של גמלאי יכולים לנבוע משלושה מקורות: שהגמלאי ממציא לאחר פרישתו או שאריו. ראיות חדשות . על סמך 1 או תקנות חדשות. הסכמי שכר חדשים . על סמך 2 לאחר הפרישה. טעות שנתגלתה .על סמך 3 .11 ' עמ 1/ הנהלים לדיווח ולתקונים פורסמו בחוזר מנהל אכא"ב תשנ"ה הגבלת השתכרות כפנסיונר  פנסיונר רשאי לעבוד ולהשתכר, בנוסף לפנסיה, בתנאים כלהלן: א. אם יעבוד במסגרת שירות המדינה או במוסדות שהוגדרו כ"קופה ציבורית" (כגון: רשות מקומית, מוסד אוניברסיטאי, הסוכנות וכיו"ב. רשימה מדוייקת של קופות ציבוריות נשלחת לכל גמלאי מטעם משרד האוצר) יכול להשתכר רק עד השלמת גימלתו לשכר על פי היקף משרתו הממוצע במשך כל שנות עבודתו, והוא 100% של 59% חייב בדיווח למחלקת הגמלאות באוצר (דוגמה: גמלאי שמקבל 36.9% : , דהיינו 90%- מ 41% יהא רשאי לעבוד 90% גמלה משכר של ממשרה מלאה).  : במידה וההשתכרות תעבור את המותר ינוכה ההפרש מהפנסיה קצבה. 1/3- לא יותר מ 57-60 קצבה ומגיל 2/3- לא יותר מ 57 עד גיל ההגבלות בעניין השתכרות מאוצר המדינה ומקופה ציבורית, על פי ב. . ולא על שאירים 60 לחוק, אינן חלות על גימלאים מגיל 35 סעיף ג. פנסיונר שיעבוד לא באוצר המדינה ולא במוסד שהוגדר כ"קופה ציבורית" - אין כל הגבלה על סכום השתכרותו.  מומלץ לערוך תיאום מס במשרד מס הכנסה במקום המגורים, למי שמשתכר שכר נוסף על גימלתו. הזמנת גמלאים לאירועים במוסדות החינוך  )7/ (נא מנהלי בתי הספר מתבקשים להזמין את גמלאי מוסדותיהם לאירועים שוטפים בבתי הספר. זאת במטרה לשפר את הרגשתם של הגמלאים ולתרום לקירובם החברתי למוסדות החינוך, שהקדישו להם את מיטב שנותיהם. העסקת גמלאים  העסקת גמלאים שפרשו במסגרת תכנית הפרישה המוקדמת (חוזר יחידה מאת ציון לוי מנהל אגף בכיר פרישה וגמלאות – נציבות שרות המדינה) עובד הוראה אשר פרש לגמלאות משירות המדינה, במסגרת תכנית פרישה מוקדמת, לא יוכל לחזור לעבודת ההוראה במהלך השנתיים הראשונות ממועד פרישתו, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מנציבות שירות המדינה. לאחר שנתיים ממועד הפרישה, אישור חזרה לעבודה יינתן ממנהלת אגף כוח אדם בהוראה במשרד החינוך. במידה וקיבל עובד ההוראה אישור מנציבות שרות המדינה, לחזור לעבודה בהוראה בכל מוסד חינוכי בין אם בעבודה על ידי משרד החינוך ובין אם באמצעות עמותות, בעלויות וכדומה בחינוך רשמי או מוכר שאינו רשמי, יאלץ להחזיר את הטבות הפרישה שקיבל כדלקמן: מהמענק המיוחד וחודשי 100% בשנה הראשונה לפרישתו, יחזיר ההסתגלות ככל שקיבל. מהמענק וחודשי ההסתגלות ככל 50% בשנה השנייה לפרישתו, יחזיר שקיבל. כמו כן עלול להידרש להשבת כספים על ידי שלטונות המס. העסקת גמלאים שפרשו בפרישה מרצון ) ולא 59 , גננות מגיל 60 עובד הוראה שפרש בגיל פרישה מרצון (מגיל קיבל מענקים (למעט מענק מהאוצר ככל שהוא זכאי לו), וחזר לעבוד חודשים ממועד פרישתו, עלול להידרש 6 במשרד החינוך בטרם חלפו להחזיר כספים לרשויות שונות לרבות רשויות המס. מומלץ לעובד ההוראה הנ"ל, לבדוק מול פקיד שומה כדאיות חזרתו לעבודה לפני תום ששת החודשים ממועד פרישתו גם אם העבודה המוצעת לו היא זמנית (מילוי מקום וכד'). )6/2014 (חוזר בני בנימין | העסקת גמלאיםשפרשו פרישתחובה ומבקש לחזור לעבודת ההוראה, גם 67 עובד הוראה אשר פרש בגיל אם למילוי מקום בלבד, מחויב לבקש אישור מנציבות שירות המדינה. זכויות פנסיונרים בעבודה חלקית  פנסיונר זכאי לחישוב שכרו לפי ויתקו המוכר בהוראה. הוא הדין לעניין .)8.6.77 הבראה ונופש ולעניין שאר הגמולים (מכתב עו"ד אפרים יפהר תיקון הפנסיה לעובדי הוראה בגמלאות  )6/ ), (נא 2/ (מט .  עובד הוראה בגמלאות, בדרגת שכר של מורה בלתי מוסמך, ששירת 1  שנה עד לפרישתו, יקבל גמלה לפי דרגה של מורה מוסמך. 20 לפחות .  למנהלים בגמלאות שצברו ותק כסגני מנהלים ייתוספו שנות ותק 2 בניהול, בהיקף של מחצית השנים ששירתו כסגנים ועד למקסימום שנים. 12 ותק בניהול של ופרשו M.A . לעובדי הוראה גמלאים שלימדו בסמינר למורים בדרגת 3 לשכר הקובע 12% , תיתוסף תוספת סמינרים בשיעור 1979 לפני לצורך גמלה. , ויש להם זכאות 1983 . עובדי הוראה שפרשו לגמלאות לפני שנת 4 לכפל תואר (זכאות שנרכשה תוך כדי עבודתם), יהיו זכאים לגמול כפל תואר. .)1.10.87( . תחולתם של כל הסעיפים הנ"ל החל מיום ח' בתשרי תשמ"ח 5 קיזוז תשלומי יתר   )7/92 (נוסח מוסכם עם מוטי מרוז, ס.חשב משה"ח ניכוי רטרואקטיבי בגין חוב של עובד למשרד החינוך ייעשה עפ"י "התחייבות בכתב מהעובד למעביד, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב (ח')).  42.912 מהסוג האמור יותר מרבע שכר העבודה" (תקשי"ר דרישת הניכוי מוגבלת לתקופה רטרואקטיבית של עד שבע שנים  . לפני מועד הדרישה עפ"י הוראות סגן חשב משרד החינוך מר מוטי מרוז, כל הטבה או רכיב משכורת, שנתגלה כי שולם בטעות - תתוקן הטעות מיד על ידי המשרד ותישלח הודעה על כך לעובד.  סכום עודף, ששולם בטעות בשנת הלימודים השוטפת, יקוזז על ידי המשרד במהלך אותה שנה, בהתאם להוראות התקשי"ר האמורות לעיל. : סכום עודף, המתייחס לתקופה מעבר לשנה אחת, יטופל כלהלן העובד יוזמן למשרד החינוך, יימסר לו פירוט החשבון בכתב ויוצע לו להחזיר את החוב בתשלום אחד (ללא ריבית) או בתשלומים (עם ריבית בנק יהב).  במידה שהעובד לא מעוניין בהחזר החוב בתשלום אחד, יפרוס המשרד את הקיזוז על פני תקופה מירבית מוסכמת עמו בריבית יהב, ובכל מקרה הפריסה צריכה להיות כזו, שתשאיר בידי העובד משכורת נטו סבירה ובהתאם לחוק הגנת השכר. מרכז המורים מבהיר, כי משרד החינוך רשאי להגיש תביעה משפטית נגד העובד בעילה של "עשיית עושר ולא במשפט". (לשעברדפנה) קרן לשעות נוספות- קופתגמל - כלנית )26.9.84 ) מיום 22(8/ (חוזר י' שרלין, סמנכ"ל לשירותי היקף, מה : ההפרשות לקרן כלנית הן כלהלן מהשכר המשולם לעובד 5% . המעסיק ועובד ההוראה יפרישו כל אחד 1 ההוראה בגין משרה נוספת לקופת תגמולים. % מהשכר המשולם לעובד 81/3 .  בנוסף לאמור לעיל יפריש המעסיק 2 ההוראה בגין משרה נוספת לקרן מיוחדת. . לצורך חישוב סכומי ההפרשות לקופת התגמולים ולקרן המיוחדת 3 יילקחו בחשבון רק רכיבי המשכורתשהינםשכר לכל דבר והמשולמים על פי ההסכמים הקיימים גם בגין עבודה במשרה נוספת. . ניהול קופת התגמולים והקרן המיוחדת ייעשה לגבי כל עובדי 4 , תל אביב). בדבר תיאום 76 ההוראה בבנק מסד (שדרות רוטשילד פרטים טכניים הקשורים בנדון יש לפנות לקרן כלנית בבנק מסד ). את ההפרשות 03-5641345 ' , תל אביב, טל 76 (שדרות רוטשילד לקופת התגמולים ולקרן המיוחדת (כולל הפרשות עובד ומעביד) יש .199 בבנק מסד, סניף מספר 05-51333 להפקיד בחשבון מספר זכויותיך פ-ק

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==